nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 19 zadań
Zadania z fizyki

Co to jest poczekalnia?

Poczekalnia, to miejsce gdzie wpadają wszystkie zadania zanim trafią do katalogu zadań. Tutaj możesz kliknąć kciuka gdy zadanie Ci się podoba, aby szybciej trafiło do katalogu.

Metalowe płytki zamocowano na elektroskopach, naładowano elektroskopy ujemnie i oświetlano promieniowaniem o różnych długościach fali. W tabeli podano wartości pracy wyjścia elektronu z tych metali.


a) Oznaczmy przez ##\lambda_0## maksymalną długość fali promieniowania, które powoduje rozładowanie elektroskopu. Dla którego z wymienionych metali wartość ##\lambda_0## jest największa? Podaj i uzasadnij odpowiedź.

b) Po oświetleniu płytki promieniowaniem o długości fali ##170\ nm## zostały z niej wybite elektrony o maksymalnej energii kinetycznej ##2,76\ eV##. Z którego spośród metali wymienionych w tabeli wykonana była płytka? Zapisz niezbędne obliczenia, odpowiedź i jej uzasadnienie. Przyjmij, że ##1\ eV = 1,6\cdot10^{-19}\ J##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 17:13:12
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Promień światła białego przechodzi przez siatkę dyfrakcyjną i pada na ekran. Na ekranie obserwujemy dwa tęczowe widma rozciągnięte wzdłuż osi poziomej i białą plamkę P pośrodku między nimi (rys.).


a) W polach obramowanych cienką linią wpisz w odpowiednich miejscach nad widmami oznaczenia ##cz##, ##f## i ##z##, oznaczające odpowiednio kolory czerwony, fioletowy i zielony. W polach pod widmami i pod białą plamką wpisz numer rzędu widma ##n##.

b) Czy obraz przedstawiony wyżej otrzymano dla siatki o rysach poziomych, czy pionowych? Napisz odpowiedź oraz opisz wygląd ekranu po obróceniu siatki o ##90^\circ## względem osi zgodnej z kierunkiem biegu promienia padającego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 17:07:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Silnik cieplny
a) Uzupełnij poniższy schemat silnika cieplnego, wpisując we właściwych miejscach określenia: grzejnik, chłodnica, oraz oznaczenia przy strzałkach: ##Q_1## (ciepło przekazane podczas kontaktu z grzejnikiem), ##Q_2## (ciepło przekazane podczas kontaktu z chłodnicą) i ##W## (praca).


b) Uzupełnij poniższe równanie, wpisując symbole ##Q_1, Q_2## i ##W##. Wszystkim wymienionym wielkościom przypisano znak dodatni.

Podaj nazwę prawa fizycznego, które wyraża się powyższym równaniem.

c) Dane są wartości ciepła przekazanego podczas kontaktu z chłodnicą 300 kJ oraz całkowitej pracy silnika 200 kJ. Oblicz sprawność tego silnika cieplnego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 17:03:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Cylinder o objętości początkowej
##9·10^{–3} m^3## zawierał azot o temperaturze ##30^\circ C## pod ciśnieniem ##15\cdot 10^5 Pa## (punkt A na wykresie). Przesunięto tłok sprężając gaz, przy czym temperatura pozostawała stała, a ciśnienie i objętość zmieniały się wg krzywej zaznaczonej na wykresie, do punktu B. Przyjmując, że azot można uznać za gaz doskonały wykaż, że tłok w cylindrze nie był szczelny.
Oblicz, ile moli azotu uciekło przez nieszczelności.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 16:57:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jądro izotopu uranu ##_{92}^{235}U## w wyniku bombardowania neutronami ulega rozszczepieniu. Podczas rozszczepienia jednego jądra wydziela się energia ##200 \ MeV##.

a) W poniższym równaniu reakcji uzupełnij liczby powstałych neutronów i elektronów. Zapis obejmuje w jednym równaniu samą reakcję rozszczepienia oraz rozpady ##\beta^{-}## niektórych powstałych jąder.

##_{92}^{235}U \ + \ _0^1 n \ \rightarrow \ _{40}^{94}Zr \ + \ _{58}^{140}Ce \ + \ ... \  _0^1 n \ + \ ... \ _{-1}^0 e##

b) Oblicz liczbę jąder uranu, które uległy rozszczepieniu, jeżeli wykorzystując całą wydzieloną energię ogrzano ##5\ kg## wody od temperatury ##20^\circ C## do temperatury ##100^\circ C##. W obliczeniach przyjmij, że ciepło właściwe wody wynosi ##4200 \ J/(kg\cdot K)##, oraz, że ##1\ MeV = 1,6\cdot10^{–13}## J.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 16:48:35
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dwa jednobarwne promienie światła laserowego, oznaczone jako 1 i 2, skierowano na umieszczony w powietrzu szklany półkrążek o promieniu ##r##.
a) Naszkicuj dalszy bieg tych promieni wewnątrz półkrążka.

b) W powietrzu znajduje się szklana płytka płaskorównoległa, na którą skierowano jednobarwny promień światła laserowego. Naszkicuj dalszy bieg promienia, aż do wyjścia z płytki. Uwzględnij także jeden z promieni, które uległy częściowemu odbiciu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 16:45:28
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pociągnięto skrzynię, działając na nią siłą
poziomą ##F_b##, jednak skrzynia nie ruszyła z miejsca. Ktoś zaproponował, żeby
zmienić jej kierunek – siłą o tej samej wartości podziałać w kierunku ukośnym (##F_a## lub ##F_c##). W jednym z tych dwóch przypadków zmiana okazała się skuteczna – skrzynia została przesunięta.
W którym ze wskazanych kierunków należy podziałać, aby ruszyć skrzynię z miejsca? Napisz odpowiedź i uzasadnij ją na podstawie praw mechaniki. Przyjmij, że zmiana kierunku jest niezbyt wielka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 16:40:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na nici o długości 1,2 m zawieszono małą kulkę o masie 200 g, odchylono ją o kąt 5° od pionu i puszczono.

a) Podkreśl w każdym z poniższych nawiasów prawidłowy wariant zakończenia zdania.
Kulkę można uznać za wahadło matematyczne tylko wtedy, gdy:
masa kulki jest ( równa masie nici / znacznie większa od masy nici / znacznie mniejsza od masy nici ),

długość nici jest ( większa niż ok. 20 cm / mniejsza niż ok. 2 m / znacznie większa od promienia kulki ),

nić jest ( biała / czarna / rozciągliwa / nierozciągliwa / przewodząca / nieprzewodząca ).

b) Oblicz czas ruchu kulki od punktu maksymalnego wychylenia do przejścia przez położenie równowagi.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 16:36:22
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Miony są nietrwałymi cząstkami naładowanymi o masie większej od elektronów, ale mniejszej od protonów. Średni czas życia mionów spoczywających wynosi ##2,23\cdot10^{-6} ##s. Miony wykrywane na powierzchni Ziemi pochodzą głównie z rozpadów mezonów ##\pi## – innych
cząstek nietrwałych, powstających w górnych warstwach atmosfery w wyniku zderzeń cząstek promieniowania kosmicznego z jądrami gazów. Zaobserwowano, że większość mionów dolatuje do powierzchni Ziemi po przebyciu drogi wynoszącej kilka kilometrów.

a) Oblicz prędkość mionu otrzymaną przy założeniu, że jego droga była równa 5 km, a pokonał ją w czasie równym podanemu czasowi życia. Objaśnij, dlaczego przyjęte założenia nie mogą być prawidłowe.

b) Objaśnij przyczynę pozornej sprzeczności między danymi wielkościami (droga mionu 5 km, czas życia mionu spoczywającego ##2,23\cdot10^{-6} ##s) a prawami fizyki.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 13:43:48
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku poniżej przedstawiono linie pola elektrycznego trzech ładunków punktowych, bez zaznaczenia zwrotu linii.

a) Uzupełnij zdanie:
Największą wartość bezwzględną ma ładunek ..........

b) Uzupełnij zdanie, wpisując zgodne lub przeciwne:
Ładunki A i B mają znaki ..............................., ładunki A i C – .............................., a ładunki B i C – ..........................

c) Umieszczono czwarty ładunek w takim punkcie na obszarze rysunku, w którym ze strony pozostałych trzech nie działa żadna siła wypadkowa. Zaznacz literą D możliwe położenie tego ładunku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 13:39:45
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy