nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 340 zadań
Zadania z chemii

Co to jest poczekalnia?

Poczekalnia, to miejsce gdzie wpadają wszystkie zadania zanim trafią do katalogu zadań. Tutaj możesz kliknąć kciuka gdy zadanie Ci się podoba, aby szybciej trafiło do katalogu.

Uzupełnij poniższe zdania dotyczące właściwości białek, wpisując w odpowiedniej formie gramatycznej określenia wybrane z poniższego zestawu.
 
denaturacja, wysolenie, roztwór właściwy, roztwór koloidalny, zawiesina, polarne, niepolarne, hydratacja, dysocjacja, odwracalny, nieodwracalny

1. Białko jaja kurzego rozpuszcza się w wodzie, tworząc .......................... .
Każda cząsteczka białka w roztworze posiada tzw. otoczkę solwatacyjną. Solwatacja cząsteczek białka jest możliwa ze względu na obecność ............ grup hydroksylowych, karboksylowych i aminowych w łańcuchach bocznych aminokwasów.

2. Otoczkę solwatacyjną białek można zniszczyć przez dodanie do roztworu soli, np. ##NaCl##, której jony są silniej solwatowane. Widoczne jest wtedy wytrącenie białka z roztworu, zwane ........... . Proces ten jest .................. .
Pod wpływem wysokiej temperatury, soli metali ciężkich czy też stężonych kwasów lub zasad białka wytrącają się z roztworów w sposób ............ . Zjawisko to nosi nazwę ......................................................... .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-30 09:45:12
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Pewne reakcje chemiczne, którym ulegają niektóre aminokwasy wchodzące w skład białek, stosuje się jako próby rozpoznawcze na obecność białka. Jedną z takich prób jest reakcja ksantoproteinowa. Przeprowadzono doświadczenie, w którym do znajdującego się w probówce białka jaja kurzego dodano stężony kwas azotowy(V) i zaobserwowano pojawienie się osadu o żółtej barwie.

Spośród podanych poniżej wzorów aminokwasów podkreśl wzór tego, którego obecność w białku spowodowała powstanie żółtego osadu.

 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-30 09:42:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem.


W obu probówkach nastąpiła zmiana barwy wskaźników.

a) Spośród wymienionych związków: benzen, etanol, propanal, kwas aminoetanowy (glicyna) wybierz ten, którego użyto w doświadczeniu jako substancję ##X##, i napisz jego nazwę.
................................................................................................................

b) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji przebiegających
w probówkach I i II. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe).

Probówka I: .................................................................................................................
Probówka II: .................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-30 09:40:48
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem.


W obu probówkach nastąpiła zmiana barwy wskaźników.

Korzystając z przeprowadzonego doświadczenia, określ charakter chemiczny substancji ##X##.
................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-30 09:38:33
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
L-arabinoza jest aldopentozą, w cząsteczce której grupa ##-OH## przy atomie węgla połączonym z grupą aldehydową znajduje się po przeciwnej stronie niż grupy ##-OH## przy pozostałych asymetrycznych atomach węgla.
Na podstawie podanej informacji uzupełnij rysunek, tak aby był on wzorem
L-arabinozy w projekcji Fischera.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-07-30 09:33:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Cząsteczki glicerolu, kwasu palmitynowego ##C_{15}H_{31}COOH## i kwasu stearynowego ##C_{17}H_{35}COOH## są achiralne, ale cząsteczki związku powstającego w reakcji glicerolu z tymi kwasami mogą być chiralne.

Narysuj wzór triglicerydu, zawierającego reszty kwasów palmitynowego  i stearynowego, którego cząsteczki są chiralne.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-30 09:32:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Dwa związki organiczne ##A## i ##B## są względem siebie izomerami. W wyniku bromowania zarówno związku ##A## jak i związku ##B## powstaje kwas 2,3-dibromobutanowy.

Narysuj wzory strukturalne związków ##A## i ##B##, tak aby jednoznacznie wskazywały na występujący w nich rodzaj izomerii.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-30 09:30:31
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Związek organiczny ##X## o wzorze sumarycznym ##C_7H_6O_2## ulega reakcji hydrolizy. Produktami tej reakcji w środowisku kwasowym są związki ##Y## i ##Z##. Substancja ##Y##, jako jedyny przedstawiciel swojego szeregu homologicznego, ma właściwości redukujące. Związek ##Z## w reakcji z chlorkiem żelaza(III) daje związek kompleksowy o fioletowej barwie.

a) Podaj nazwy grup związków, do których należą substancje organiczne ##X##, ##Y## i ##Z##.
##X##: ........................... ##Y##: ............................##Z##: ...............................

b) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych,
równanie reakcji hydrolizy kwasowej związku organicznego ##X##.
.................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-30 09:27:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Określ stopnie utlenienia atomów węgla (podkreślone symbole) w cząsteczkach, których wzory podano w tabeli.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-30 09:25:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Buta-1,3-dien to związek o wzorze ##CH_2=CH–CH=CH_2##. Jest on produktem wyjściowym do otrzymywania kauczuku syntetycznego. Polimeryzacja buta-1,3-dienu może przebiegać w położeniach 1, 4 lub 1, 2. W pierwszym przypadku powstają makrocząsteczki o nienasyconych łańcuchach liniowych, w drugim przypadku łańcuch główny polimeru nie zawiera podwójnych wiązań, natomiast występują one w łańcuchach bocznych.

Napisz wzory merów obu polimerów, powstających w reakcji polimeryzacji
buta-1,3-dienu, wiedząc, że mer to najmniejszy, powtarzający się fragment budowy łańcucha polimeru.

 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-30 09:24:17
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Chemia

brom / gazy / gazy palne / izotop wapnia / izotopy / prawda - fałsz / reakcje / równania reakcji / schemat przemiany izotopów / tlenek wapnia / układ okresowy pierwiastków / wapń