nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 31 zadań
Zadania z matematyki (Zadania z matur przykładowych) z matury

Za wynajęcie autobusu na wycieczkę uczniowie klasy ##IA## mieli zapłacić ##1800## złotych. Ponieważ ##4## uczniów zrezygnowało z tej wycieczki, każdy z pozostałych uczniów zapłacił o ##15## zł więcej. Oblicz, ilu uczniów jest w klasie ##IA##.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 14:21:11
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=\left ( -9,-3 \right )## i ##B=\left ( 5,5 \right )## są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ##ABC##, w którym ##AB## jest przeciwprostokątną. Wyznacz współrzędne wierzchołka ##C## wiedząc, że leży on na osi ##Ox##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 14:19:39
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##\left ( a,b,c \right )## jest arytmetyczny i ##a+b+c=33##. Ciąg ##\left ( a,b+3,c+13 \right )## jest geometryczny. Oblicz ##a, b## i ##c##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 14:17:04
Słowa kluczowe:
ciągi arytmetyczne i geometryczne
ciągi arytmetyczne i geometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Sprawdź, czy czworokąt ##ABCD##, gdzie ##A=\left ( -3,-1 \right )##, ##B=\left ( 53,-2 \right )##, ##C=\left ( 54,4 \right )##, ##D=\left ( -2,3 \right )## jest równoległobokiem. Odpowiedź uzasadnij.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 14:14:03
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Kąt ##\alpha## jest ostry i ##\cos \alpha =\frac{8}{17}##. Oblicz ##\sqrt{\operatorname{tg}^{2}\alpha +1}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 14:12:33
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia trygonometryczne
wyrażenia trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##D## i ##E## dzielą bok ##BC## trójkąta ##ABC## na trzy równe części (zobacz rysunek). Wykaż, że pole trójkąta ##ADE## jest trzy razy mniejsze od pola trójkąta ##ABC##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 14:09:54
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykaż, że jeśli ##k## i ##n## są liczbami naturalnymi oraz ##l\leq k\leq n##,
to ##k\left ( n-k+1 \right )\geq n##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 14:07:58
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie nierówności
dowodzenie nierówności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej ##f\left ( x \right )=2x^{2}-5x+3## w przedziale ##\left \langle -1,2 \right \rangle##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 14:04:02
Słowa kluczowe:
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
największa wartość funkcji
największa wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i przez środek okręgu o równaniu ##x^{2}+y^{2}-2x+4y-5=0##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 14:00:56
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż równanie ##2x^{3}-18x=0##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 13:59:54
Słowa kluczowe:
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Matematyka

bryły obrotowe / ciąg arytmetyczny / ciąg geometryczny / ciągi liczbowe / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 1 / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 3 / dodawanie wyrażeń wymiernych / dodawanie wyrażeń wymiernych 1 / dodawanie wyrażeń wymiernych 2 / dowodzenie nierówności / dowodzenie podzielności / dowodzenie podzielności liczb / dowodzenie w geometrii / działania na pierwiastkach / działania na potęgach / dziedzina funkcji / dziedzina funkcji wymiernej / dziedzina wyrażenia wymiernego / dzielenie potęg / długość odcinka / długość okręgu / egzamin gimnazjalny / egzamin gimnazjalny 2017 / egzamin gimnazjalny z matematyki / funkcja kwadratowa / funkcja liniowa / funkcje / funkcje trygonometryczne / geometria analityczna / geometria kartezjańska / geometria przestrzenna / geometria płaska / graniastosłup prawidłowy czworokątny / graniastosłupy / iloraz ciągu geometrycznego / interpretacja graficzna nierówności / kombinatoryka / kula / kwadrat / kwadrat różnicy / kwadrat sumy / kąt nachylenia prostej do osi ox / kąt wpisany / kąt środkowy / kąty w graniastosłupach / kąty w kole / kąty w ostrosłupach / liczba pi / liczba spełniająca równanie / liczby naturalne / liczby spełniające nierówność / liczby spełniające równanie / logarytmy / logika / matura / matura 2016 / matura 2017 / matura z matematyki / mediana / miejsca zerowe funkcji / miejsca zerowe funkcji kwadratowej / miejsce zerowe / miejsce zerowe funkcji / miejsce zerowe funkcji liniowej / mnożenie potęg / mnożenie sum algebraicznych / mnożenie sum algebraicznych 1 / mnożenie sum algebraicznych 3 / mnożenie sum algebraicznych 4 / mnożenie sum algebraicznych 5 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 2 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 4 / monotoniczność funkcji / monotoniczność funkcji kwadratowej / monotoniczność funkcji liniowej / najmniejsza wartość funkcji / nierówności / nierówności kwadratowe / nierówności liniowe / nierówności liniowe 1 / nierówności liniowe 2 / nierówności liniowe 5 / nierówności z wartością bezwzględną / objętość ostrosłupa / objętość stożka / objętość sześcianu / objętość walca / obliczanie potęgi / obliczanie wartości wyrażeń / odejmowanie wyrażeń wymiernych / odejmowanie wyrażeń wymiernych 1 / odejmowanie wyrażeń wymiernych 2 / odległość między punktami / odległość punktu od prostej / okrąg / okrąg opisany na trójkącie / ostrosłup prawidłowy czworokątny / ostrosłupy / oś symetrii wykresu funkcji / parabola / pierwiastek arytmetyczny / pierwiastek kwadratowy / pierwiastek równania / pierwiastek sześcienny / pierwiastek z iloczynu / pierwiastki / pierwiastki równania / planimetria / podobieństwo trójkątów / pole koła / pole kwadratu / pole trójkąta / postać iloczynowa funkcji kwadratowej / postać kanoniczna funkcji kwadratowej / potęga o wykładniku naturalnym / potęga o wykładniku wymiernym / potęgi / potęgowanie potęgi / prawda - fałsz / prawdopodobieństwo / prawdopodobieństwo klasyczne / procenty / promień okręgu / proporcja / proporcjonalność prosta / prosta i okrąg / proste prostopadłe / proste równoległe / prostokąt / prostopadłościan / prostopadłość prostych / przedziały monotoniczności / przekształcanie wykresu funkcji / przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej / przekształcanie wykresów funkcji / przekształcenia wykresu funkcji / punkt należy do wykresu / rachunek prawdopodobieństwa / redukcja wyrazów podobnych / romb / rozkład wielomianu na czynniki / równania / równania kwadratowe / równania kwadratowe 1 / równania kwadratowe 4 / równania liniowe / równania liniowe 1 / równania liniowe 2 / równania liniowe 3 / równania liniowe 4 / równania liniowe 5 / równania liniowe z wartością bezwzględną / równania wielomianowe / równania wymierne / równania wymierne 2 / równania wymierne 4 / równania z wartością bezwzględną / równanie kierunkowe prostej / równanie okręgu / równanie prostej / równoległobok / równoległość prostych / różnica ciągu arytmetycznego / statystyka / stereometria / stożek / styczna do okręgu / suma wyrazów ciągu arytmetycznego / suma wyrazów ciągu geometrycznego / sumy algebraiczne / sumy algebraiczne 5 / symetralna odcinka / symetria osiowa / symetria względem osi ox / symetria względem osi oy / sześcian / trapez / trygonometria / trygonometria w geometrii / trójkąt prostokątny / trójkąt równoboczny / trójkąt równoramienny / trójkąty / trójkąty podobne / układy równań / układy równań liniowych / układy równań nieliniowych / usuwanie niewymierności / ułamki / ułamki dziesiętne / walec / wartości funkcji / wartości wyrażeń / wartość bezwzględna / wartość logiczna zdań / wartość wyrażenia / warunek prostopadłości prostych / warunek równoległości prostych / wielomiany / wierzchołek paraboli / współczynnik kierunkowy prostej / współczynniki funkcji kwadratowej / współczynniki funkcji liniowej / wykres funkcji / wykres funkcji kwadratowej / wykres funkcji linowej / wykres funkcji z wartością bezwzględną / wyraz wolny funkcji linowej / wyrazy ciągu / wyrazy ciągu arytmetycznego / wyrazy ciągu geometrycznego / wyrażenia algebraiczne / wyrażenia wymierne / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 1 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 13 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 19 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 2 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 4 / wzajemne położenie prostych / wzory skróconego mnożenia / wzory skróconego mnożenia 1 / wzory skróconego mnożenia 13 / wzory skróconego mnożenia 14 / wzory skróconego mnożenia 16 / wzory skróconego mnożenia 18 / wzory skróconego mnożenia 2 / wzór funkcji / wzór funkcji kwadratowej / wzór funkcji liniowej / własności funkcji / własności funkcji kwadratowej / własności funkcji linowej / zadania kodowane / zadania na dowodzenie / zadania tekstowe / zadania z parametrem / zamiana liczby na potęgę / zapisywanie i obliczanie potęg 1 / zapisywanie i obliczanie potęg 2 / zapisywanie potęgi / zapisywanie wyrażeń / zaprzeczenie zdania / zaprzeczenie zdania 4 / zbiór wartości funkcji / zbiór wartości funkcji kwadratowej / zdanie logiczne / zdanie logiczne 4 / średnia arytmetyczna / środek odcinka / środek okręgu