nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 33 zadań
Zadania z matematyki (Zadania z matur przykładowych) z matury

Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa ##8##. Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ##40^{\circ}##. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 22:38:08
Słowa kluczowe:
ostrosłup prawidłowy czworokątny
ostrosłup prawidłowy czworokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość ostrosłupa
objętość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwa pojemniki. W pierwszym z nich znajduje się ##9## kul: ##4## białe, ##3## czarne i ##2## zielone. W drugim pojemniku jest ##6## kul: ##2## białe , ##3## czarne i ##1## zielona. Z każdego pojemnika losujemy po jednej kuli. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul tego samego koloru.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 22:35:39
Słowa kluczowe:
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dwa pociągi towarowe wyjechały z miast ##A## i ##B## oddalonych od siebie o ##540## km. Pociąg jadący z miasta ##A## do miasta ##B## wyjechał o godzinę wcześniej niż pociąg jadący z miasta ##B## do miasta ##A## i jechał z prędkością o ##9## km/h mniejszą. Pociągi te minęły się w połowie drogi. Oblicz, z jakimi prędkościami jechały te pociągi.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 22:32:53
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest prostokąt o bokach ##a## i ##b## oraz prostokąt o bokach ##c## i ##d## . Długość boku ##c## to ##90##% długości boku ##a##. Długość boku ##d## to ##120##% długości boku ##b##. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach ##a## i ##b## stanowi pole prostokąta o bokach ##c## i ##d##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 22:30:29
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich ##a## i ##b##, spełniających nierówność ##\frac{4}{9}<\frac{a}{b}< \frac{5}{9}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 22:28:37
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##E## leży na ramieniu ##BC## trapezu ##ABCD##, w którym ##AB\left | \right |CD##. Udowodnij, że ##\left | \sphericalangle AED \right | =\left | \sphericalangle BAE \right |+\left | \sphericalangle CDE \right |##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-23 22:26:44
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż równanie ##x^{3}-12x^{2}+x-12=0##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 22:25:14
Słowa kluczowe:
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg ##\left ( a_{n} \right )## określony wzorem ##a_{n}=\left ( -1\right )^{n}\frac{2-n}{n^{2}}## dla ##n\geq 1##. Oblicz ##a_{2}## i ##a_{5}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 22:23:38
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ze zbioru liczb ##\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}## wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba
##p## jest prawdopodobieństwem wylosowania liczby podzielnej przez ##3##. Wtedy

A.
##p< 0,3##               B. ##p=0,3##               C. ##p=\frac{1}{3}##              D. ##p> \frac{1}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 22:20:26
Słowa kluczowe:
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo Zadania  Zestawy  Multimedia
prawdopodobieństwo klasyczne
prawdopodobieństwo klasyczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy ##4##, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy ##\left ( -2 \right )##. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A. ##16##                        B. ##-16##                        C. ##8##                        D. ##-8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 22:18:01
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Matematyka

bryły obrotowe / ciąg arytmetyczny / ciąg geometryczny / ciągi liczbowe / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 1 / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 3 / dodawanie wyrażeń wymiernych / dodawanie wyrażeń wymiernych 1 / dodawanie wyrażeń wymiernych 2 / dowodzenie nierówności / dowodzenie podzielności / dowodzenie podzielności liczb / dowodzenie w geometrii / działania na pierwiastkach / działania na potęgach / dziedzina funkcji / dziedzina funkcji wymiernej / dziedzina wyrażenia wymiernego / dzielenie potęg / długość odcinka / długość okręgu / egzamin gimnazjalny / egzamin gimnazjalny 2017 / egzamin gimnazjalny z matematyki / funkcja kwadratowa / funkcja liniowa / funkcje / funkcje trygonometryczne / geometria analityczna / geometria kartezjańska / geometria przestrzenna / geometria płaska / graniastosłup prawidłowy czworokątny / graniastosłupy / iloraz ciągu geometrycznego / interpretacja graficzna nierówności / kombinatoryka / kula / kwadrat / kwadrat różnicy / kwadrat sumy / kąt nachylenia prostej do osi ox / kąt wpisany / kąt środkowy / kąty w graniastosłupach / kąty w kole / kąty w ostrosłupach / liczba pi / liczba spełniająca równanie / liczby naturalne / liczby spełniające nierówność / liczby spełniające równanie / logarytmy / logika / matura / matura 2016 / matura 2017 / matura z matematyki / mediana / miejsca zerowe funkcji / miejsca zerowe funkcji kwadratowej / miejsce zerowe / miejsce zerowe funkcji / miejsce zerowe funkcji liniowej / mnożenie potęg / mnożenie sum algebraicznych / mnożenie sum algebraicznych 1 / mnożenie sum algebraicznych 3 / mnożenie sum algebraicznych 4 / mnożenie sum algebraicznych 5 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 2 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 4 / monotoniczność funkcji / monotoniczność funkcji kwadratowej / monotoniczność funkcji liniowej / najmniejsza wartość funkcji / nierówności / nierówności kwadratowe / nierówności liniowe / nierówności liniowe 1 / nierówności liniowe 2 / nierówności liniowe 5 / nierówności z wartością bezwzględną / objętość ostrosłupa / objętość stożka / objętość sześcianu / objętość walca / obliczanie potęgi / obliczanie wartości wyrażeń / odejmowanie wyrażeń wymiernych / odejmowanie wyrażeń wymiernych 1 / odejmowanie wyrażeń wymiernych 2 / odległość między punktami / odległość punktu od prostej / okrąg / okrąg opisany na trójkącie / ostrosłup prawidłowy czworokątny / ostrosłupy / oś symetrii wykresu funkcji / parabola / pierwiastek arytmetyczny / pierwiastek kwadratowy / pierwiastek równania / pierwiastek sześcienny / pierwiastek z iloczynu / pierwiastki / pierwiastki równania / planimetria / podobieństwo trójkątów / pole koła / pole kwadratu / pole trójkąta / postać iloczynowa funkcji kwadratowej / postać kanoniczna funkcji kwadratowej / potęga o wykładniku naturalnym / potęga o wykładniku wymiernym / potęgi / potęgowanie potęgi / prawda - fałsz / prawdopodobieństwo / prawdopodobieństwo klasyczne / procenty / promień okręgu / proporcja / proporcjonalność prosta / prosta i okrąg / proste prostopadłe / proste równoległe / prostokąt / prostopadłościan / prostopadłość prostych / przedziały monotoniczności / przekształcanie wykresu funkcji / przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej / przekształcanie wykresów funkcji / przekształcenia wykresu funkcji / punkt należy do wykresu / rachunek prawdopodobieństwa / redukcja wyrazów podobnych / romb / rozkład wielomianu na czynniki / równania / równania kwadratowe / równania kwadratowe 1 / równania kwadratowe 4 / równania liniowe / równania liniowe 1 / równania liniowe 2 / równania liniowe 3 / równania liniowe 4 / równania liniowe 5 / równania liniowe z wartością bezwzględną / równania wielomianowe / równania wymierne / równania wymierne 2 / równania wymierne 4 / równania z wartością bezwzględną / równanie kierunkowe prostej / równanie okręgu / równanie prostej / równoległobok / równoległość prostych / różnica ciągu arytmetycznego / statystyka / stereometria / stożek / styczna do okręgu / suma ciągu arytmetycznego / suma wyrazów ciągu arytmetycznego / suma wyrazów ciągu geometrycznego / sumy algebraiczne / sumy algebraiczne 5 / symetralna odcinka / symetria osiowa / symetria względem osi ox / symetria względem osi oy / sześcian / trapez / trygonometria / trygonometria w geometrii / trójkąt prostokątny / trójkąt równoboczny / trójkąt równoramienny / trójkąty / trójkąty podobne / układy równań / układy równań liniowych / układy równań nieliniowych / usuwanie niewymierności / ułamki / ułamki dziesiętne / walec / wartości funkcji / wartości wyrażeń / wartość bezwzględna / wartość logiczna zdań / wartość wyrażenia / warunek prostopadłości prostych / warunek równoległości prostych / wielomiany / wierzchołek paraboli / współczynnik kierunkowy prostej / współczynniki funkcji kwadratowej / współczynniki funkcji liniowej / wykres funkcji / wykres funkcji kwadratowej / wykres funkcji linowej / wykres funkcji z wartością bezwzględną / wyraz wolny funkcji linowej / wyrazy ciągu / wyrazy ciągu arytmetycznego / wyrazy ciągu geometrycznego / wyrażenia algebraiczne / wyrażenia wymierne / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 1 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 13 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 19 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 2 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 4 / wzajemne położenie prostych / wzory skróconego mnożenia / wzory skróconego mnożenia 1 / wzory skróconego mnożenia 13 / wzory skróconego mnożenia 14 / wzory skróconego mnożenia 16 / wzory skróconego mnożenia 18 / wzory skróconego mnożenia 2 / wzór funkcji / wzór funkcji kwadratowej / wzór funkcji liniowej / własności funkcji / własności funkcji kwadratowej / własności funkcji linowej / zadania kodowane / zadania na dowodzenie / zadania tekstowe / zadania z parametrem / zamiana liczby na potęgę / zapisywanie i obliczanie potęg 1 / zapisywanie i obliczanie potęg 2 / zapisywanie potęgi / zapisywanie wyrażeń / zaprzeczenie zdania / zaprzeczenie zdania 4 / zbiór wartości funkcji / zbiór wartości funkcji kwadratowej / zdanie logiczne / zdanie logiczne 4 / średnia arytmetyczna / środek odcinka / środek okręgu