nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 34 zadań
Zadania z matematyki (Zadania maturalne) z matury

Kąt ##\alpha## jest ostry i ##\sin \alpha =\frac{\sqrt{3}}{2}##. Oblicz wartość wyrażenia ##\sin^{2} \alpha -3\cos ^{2}\alpha##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 4
Dodano: 2013-11-27 21:43:03
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Dwa miasta łączy linia kolejowa o długości ##336## kilometrów. Pierwszy pociąg przebył tę trasę w czasie o ##40## minut krótszym niż drugi pociąg. Średnia prędkość pierwszego pociągu na tej trasie była o ##9## ##\mathrm{km/h}## większa od średniej prędkości drugiego pociągu. Oblicz średnią prędkość każdego z tych pociągów na tej trasie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-11-27 22:17:16
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe ##100## ##\mathrm{cm^2}##, a jego pole powierzchni bocznej jest równe ##260## ##\mathrm{cm^2}##. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-11-27 22:13:02
Słowa kluczowe:
objętość ostrosłupa
objętość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Punkt ##S## jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ostrokątnym ##ABC##. Kąt ##ACS## jest trzy razy większy od kąta ##BAS##, a kąt ##CBS## jest dwa razy większy od kąta ##BAS##. Oblicz kąty trójkąta ##ABC##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 3
Dodano: 2013-11-27 22:03:47
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Wykaż, że liczba ##6^{100}-2\cdot 6^{99}+10\cdot 6^{98}## jest podzielna przez ##17##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-27 22:00:43
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Rozwiąż nierówność ##2x^{2}-7x+5\geq 0##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-11-27 21:56:38
Słowa kluczowe:
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji ##f\left ( x \right )## określonej dla ##x\epsilon \left \langle -7,8 \right \rangle##.
Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) największą wartość funkcji ##f## ,
b) zbiór rozwiązań nierówności ##f\left ( x \right )<0##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-11-27 21:54:40
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych ##x, y, z## takich, że ##x+y+z=0##, prawdziwa jest nierówność ##xy+yz+zx\leq 0##.

Możesz skorzystać z tożsamości ##\left( x+y+z \right)^{2}=x^{2}+y^{2}+z^{2}+2xy+2xz+2yz##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 3
Dodano: 2013-11-27 21:46:54
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Rozwiąż równanie ##x^{3}+2x^{2}-8x-16=0##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 3
Dodano: 2013-11-27 21:37:45
Słowa kluczowe:
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości ##7## jest równa ##28\sqrt{3}##. Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa jest równa

A. ##2##                           B. ##4##                           C. ##8##                           D. ##16##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-27 21:17:23
Słowa kluczowe:
objętość graniastosłupów
objętość graniastosłupów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Matematyka

bryły obrotowe / ciąg arytmetyczny / ciąg geometryczny / ciągi liczbowe / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 1 / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 3 / dodawanie wyrażeń wymiernych / dodawanie wyrażeń wymiernych 1 / dodawanie wyrażeń wymiernych 2 / dowodzenie nierówności / dowodzenie podzielności / dowodzenie podzielności liczb / dowodzenie w geometrii / działania na pierwiastkach / działania na potęgach / dziedzina funkcji / dziedzina funkcji wymiernej / dziedzina wyrażenia wymiernego / dzielenie potęg / długość odcinka / długość okręgu / egzamin gimnazjalny / egzamin gimnazjalny 2017 / egzamin gimnazjalny z matematyki / funkcja kwadratowa / funkcja liniowa / funkcje / funkcje trygonometryczne / geometria analityczna / geometria kartezjańska / geometria przestrzenna / geometria płaska / graniastosłup prawidłowy czworokątny / graniastosłupy / iloraz ciągu geometrycznego / interpretacja graficzna nierówności / kombinatoryka / kula / kwadrat / kwadrat różnicy / kwadrat sumy / kąt nachylenia prostej do osi ox / kąt wpisany / kąt środkowy / kąty w graniastosłupach / kąty w kole / kąty w ostrosłupach / liczba pi / liczba spełniająca równanie / liczby naturalne / liczby spełniające nierówność / liczby spełniające równanie / logarytmy / logika / matura / matura 2016 / matura 2017 / matura z matematyki / mediana / miejsca zerowe funkcji / miejsca zerowe funkcji kwadratowej / miejsce zerowe / miejsce zerowe funkcji / miejsce zerowe funkcji liniowej / mnożenie potęg / mnożenie sum algebraicznych / mnożenie sum algebraicznych 1 / mnożenie sum algebraicznych 3 / mnożenie sum algebraicznych 4 / mnożenie sum algebraicznych 5 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 2 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 4 / monotoniczność funkcji / monotoniczność funkcji kwadratowej / monotoniczność funkcji liniowej / najmniejsza wartość funkcji / nierówności / nierówności kwadratowe / nierówności liniowe / nierówności liniowe 1 / nierówności liniowe 2 / nierówności liniowe 5 / nierówności z wartością bezwzględną / objętość ostrosłupa / objętość stożka / objętość sześcianu / objętość walca / obliczanie potęgi / obliczanie wartości wyrażeń / odejmowanie wyrażeń wymiernych / odejmowanie wyrażeń wymiernych 1 / odejmowanie wyrażeń wymiernych 2 / odległość między punktami / odległość punktu od prostej / okrąg / okrąg opisany na trójkącie / ostrosłup prawidłowy czworokątny / ostrosłupy / oś symetrii wykresu funkcji / parabola / pierwiastek arytmetyczny / pierwiastek kwadratowy / pierwiastek równania / pierwiastek sześcienny / pierwiastek z iloczynu / pierwiastki / pierwiastki równania / planimetria / podobieństwo trójkątów / pole koła / pole kwadratu / pole trójkąta / postać iloczynowa funkcji kwadratowej / postać kanoniczna funkcji kwadratowej / potęga o wykładniku naturalnym / potęga o wykładniku wymiernym / potęgi / potęgowanie potęgi / prawda - fałsz / prawdopodobieństwo / prawdopodobieństwo klasyczne / procenty / promień okręgu / proporcja / proporcjonalność prosta / prosta i okrąg / proste prostopadłe / proste równoległe / prostokąt / prostopadłościan / prostopadłość prostych / przedziały monotoniczności / przekształcanie wykresu funkcji / przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej / przekształcanie wykresów funkcji / przekształcenia wykresu funkcji / punkt należy do wykresu / rachunek prawdopodobieństwa / redukcja wyrazów podobnych / romb / rozkład wielomianu na czynniki / równania / równania kwadratowe / równania kwadratowe 1 / równania kwadratowe 4 / równania liniowe / równania liniowe 1 / równania liniowe 2 / równania liniowe 3 / równania liniowe 4 / równania liniowe 5 / równania liniowe z wartością bezwzględną / równania wielomianowe / równania wymierne / równania wymierne 2 / równania wymierne 4 / równania z wartością bezwzględną / równanie kierunkowe prostej / równanie okręgu / równanie prostej / równoległobok / równoległość prostych / różnica ciągu arytmetycznego / statystyka / stereometria / stożek / styczna do okręgu / suma ciągu arytmetycznego / suma wyrazów ciągu arytmetycznego / suma wyrazów ciągu geometrycznego / sumy algebraiczne / sumy algebraiczne 5 / symetralna odcinka / symetria osiowa / symetria względem osi ox / symetria względem osi oy / sześcian / trapez / trygonometria / trygonometria w geometrii / trójkąt prostokątny / trójkąt równoboczny / trójkąt równoramienny / trójkąty / trójkąty podobne / układy równań / układy równań liniowych / układy równań nieliniowych / usuwanie niewymierności / ułamki / ułamki dziesiętne / walec / wartości funkcji / wartości wyrażeń / wartość bezwzględna / wartość logiczna zdań / wartość wyrażenia / warunek prostopadłości prostych / warunek równoległości prostych / wielomiany / wierzchołek paraboli / współczynnik kierunkowy prostej / współczynniki funkcji kwadratowej / współczynniki funkcji liniowej / wykres funkcji / wykres funkcji kwadratowej / wykres funkcji linowej / wykres funkcji z wartością bezwzględną / wyraz wolny funkcji linowej / wyrazy ciągu / wyrazy ciągu arytmetycznego / wyrazy ciągu geometrycznego / wyrażenia algebraiczne / wyrażenia wymierne / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 1 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 13 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 19 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 2 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 4 / wzajemne położenie prostych / wzory skróconego mnożenia / wzory skróconego mnożenia 1 / wzory skróconego mnożenia 13 / wzory skróconego mnożenia 14 / wzory skróconego mnożenia 16 / wzory skróconego mnożenia 18 / wzory skróconego mnożenia 2 / wzór funkcji / wzór funkcji kwadratowej / wzór funkcji liniowej / własności funkcji / własności funkcji kwadratowej / własności funkcji linowej / zadania kodowane / zadania na dowodzenie / zadania tekstowe / zadania z parametrem / zamiana liczby na potęgę / zapisywanie i obliczanie potęg 1 / zapisywanie i obliczanie potęg 2 / zapisywanie potęgi / zapisywanie wyrażeń / zaprzeczenie zdania / zaprzeczenie zdania 4 / zbiór wartości funkcji / zbiór wartości funkcji kwadratowej / zdanie logiczne / zdanie logiczne 4 / średnia arytmetyczna / środek odcinka / środek okręgu