nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 33 zadań
Zadania z matematyki (Zadania maturalne) z matury

Krawędź sześcianu ma długość ##9##. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa:

A.
## \sqrt[3]{9}##                   B. ## 9\sqrt{2}##                   C. ## 9\sqrt{3}##                   D. ## 9+9\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 09:56:05
Słowa kluczowe:
przekątna sześcianu
przekątna sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
 
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości ##6##. Objętość tego walca jest równa


A.
## 108\pi##                     B. ## 54\pi##                     C. ## 36\pi##                      D. ## 27\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 10:07:33
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
 
Podstawą ostrosłupa ##ABCDW## jest prostokąt ##ABCD##. Krawędź boczna ##DW## jest wysokością tego ostrosłupa. Krawędzie boczne ##AW,BW## i ##CW## mają następujące długości: ##\left | AW \right |=6,\left | BW \right |=9,\left | CW \right |=7##. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 14:51:58
Słowa kluczowe:
objętość ostrosłupa
objętość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Ile jest liczb pięciocyfrowych, spełniających jednocześnie następujące cztery warunki:
##\left ( 1 \right )## cyfry setek, dziesiątek i jedności są parzyste,
##\left ( 2 \right )## cyfra setek jest większa od cyfry dziesiątek,
##\left ( 3 \right )## cyfra dziesiątek jest większa od cyfry jedności,
##\left ( 4 \right )## w zapisie tej liczby nie występuje cyfra ##9##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 14:48:04
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Dwie szkoły mają prostokątne boiska. Przekątna każdego boiska jest równa ##65## m. Boisko w drugiej szkole ma długość o ##4## m większą niż boisko w pierwszej szkole, ale szerokość o ##8## m mniejszą. Oblicz długość i szerokość każdego z tych boisk.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 14:42:13
Słowa kluczowe:
układy równań kwadratowych
układy równań kwadratowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Dane są dwa pudełka: czerwone i niebieskie. W każdym z tych pudełek znajduje się ##10## kul ponumerowanych liczbami od ##1## do ##10##. Z każdego pudełka losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że numer kuli wylosowanej z czerwonego pudełka jest mniejszy od numeru kuli wylosowanej z niebieskiego pudełka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 14:37:48
Słowa kluczowe:
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo Zadania  Zestawy  Multimedia
prawdopodobieństwo klasyczne
prawdopodobieństwo klasyczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Punkty ##A## i ##B## leżą na okręgu o środku ##O## i dzielą ten okrąg na dwa łuki, których stosunek długości jest równy ##7:5##. Oblicz miarę kąta środkowego opartego na krótszym łuku.


Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 14:33:22
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Na bokach trójkąta równobocznego ##ABC## (na zewnątrz tego trójkąta) zbudowano kwadraty ##ABDE,CBGH## i ##ACKL##. Udowodnij, że trójkąt ##KGE## jest równoboczny.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-04 14:30:29
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Liczby ##2x+1,6,16x+2## są w podanej kolejności pierwszym, drugim
i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz ##x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 14:27:13
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Kąt ##\alpha## jest ostry i ##\sin \alpha =\frac{1}{4}##. Oblicz ##3+2\operatorname{tg}^{2}\alpha##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 14:24:25
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Matematyka

bryły obrotowe / ciąg arytmetyczny / ciąg geometryczny / ciągi liczbowe / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 1 / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 3 / dodawanie wyrażeń wymiernych / dodawanie wyrażeń wymiernych 1 / dodawanie wyrażeń wymiernych 2 / dowodzenie nierówności / dowodzenie podzielności / dowodzenie podzielności liczb / dowodzenie w geometrii / działania na pierwiastkach / działania na potęgach / dziedzina funkcji / dziedzina funkcji wymiernej / dziedzina wyrażenia wymiernego / dzielenie potęg / długość odcinka / długość okręgu / egzamin gimnazjalny / egzamin gimnazjalny 2017 / egzamin gimnazjalny z matematyki / funkcja kwadratowa / funkcja liniowa / funkcje / funkcje trygonometryczne / geometria analityczna / geometria kartezjańska / geometria przestrzenna / geometria płaska / graniastosłup prawidłowy czworokątny / graniastosłupy / iloraz ciągu geometrycznego / interpretacja graficzna nierówności / kombinatoryka / kula / kwadrat / kwadrat różnicy / kwadrat sumy / kąt nachylenia prostej do osi ox / kąt wpisany / kąt środkowy / kąty w graniastosłupach / kąty w kole / kąty w ostrosłupach / liczba pi / liczba spełniająca równanie / liczby naturalne / liczby spełniające nierówność / liczby spełniające równanie / logarytmy / logika / matura / matura 2016 / matura 2017 / matura z matematyki / mediana / miejsca zerowe funkcji / miejsca zerowe funkcji kwadratowej / miejsce zerowe / miejsce zerowe funkcji / miejsce zerowe funkcji liniowej / mnożenie potęg / mnożenie sum algebraicznych / mnożenie sum algebraicznych 1 / mnożenie sum algebraicznych 3 / mnożenie sum algebraicznych 4 / mnożenie sum algebraicznych 5 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 2 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 4 / monotoniczność funkcji / monotoniczność funkcji kwadratowej / monotoniczność funkcji liniowej / najmniejsza wartość funkcji / nierówności / nierówności kwadratowe / nierówności liniowe / nierówności liniowe 1 / nierówności liniowe 2 / nierówności liniowe 5 / nierówności z wartością bezwzględną / objętość ostrosłupa / objętość stożka / objętość sześcianu / objętość walca / obliczanie potęgi / obliczanie wartości wyrażeń / odejmowanie wyrażeń wymiernych / odejmowanie wyrażeń wymiernych 1 / odejmowanie wyrażeń wymiernych 2 / odległość między punktami / odległość punktu od prostej / okrąg / okrąg opisany na trójkącie / ostrosłup prawidłowy czworokątny / ostrosłupy / oś symetrii wykresu funkcji / parabola / pierwiastek arytmetyczny / pierwiastek kwadratowy / pierwiastek równania / pierwiastek sześcienny / pierwiastek z iloczynu / pierwiastki / pierwiastki równania / planimetria / podobieństwo trójkątów / pole koła / pole kwadratu / pole trójkąta / postać iloczynowa funkcji kwadratowej / postać kanoniczna funkcji kwadratowej / potęga o wykładniku naturalnym / potęga o wykładniku wymiernym / potęgi / potęgowanie potęgi / prawda - fałsz / prawdopodobieństwo / prawdopodobieństwo klasyczne / procenty / promień okręgu / proporcja / proporcjonalność prosta / prosta i okrąg / proste prostopadłe / proste równoległe / prostokąt / prostopadłościan / prostopadłość prostych / przedziały monotoniczności / przekształcanie wykresu funkcji / przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej / przekształcanie wykresów funkcji / przekształcenia wykresu funkcji / punkt należy do wykresu / rachunek prawdopodobieństwa / redukcja wyrazów podobnych / romb / rozkład wielomianu na czynniki / równania / równania kwadratowe / równania kwadratowe 1 / równania kwadratowe 4 / równania liniowe / równania liniowe 1 / równania liniowe 2 / równania liniowe 3 / równania liniowe 4 / równania liniowe 5 / równania liniowe z wartością bezwzględną / równania wielomianowe / równania wymierne / równania wymierne 2 / równania wymierne 4 / równania z wartością bezwzględną / równanie kierunkowe prostej / równanie okręgu / równanie prostej / równoległobok / równoległość prostych / różnica ciągu arytmetycznego / statystyka / stereometria / stożek / styczna do okręgu / suma ciągu arytmetycznego / suma wyrazów ciągu arytmetycznego / suma wyrazów ciągu geometrycznego / sumy algebraiczne / sumy algebraiczne 5 / symetralna odcinka / symetria osiowa / symetria względem osi ox / symetria względem osi oy / sześcian / trapez / trygonometria / trygonometria w geometrii / trójkąt prostokątny / trójkąt równoboczny / trójkąt równoramienny / trójkąty / trójkąty podobne / układy równań / układy równań liniowych / układy równań nieliniowych / usuwanie niewymierności / ułamki / ułamki dziesiętne / walec / wartości funkcji / wartości wyrażeń / wartość bezwzględna / wartość logiczna zdań / wartość wyrażenia / warunek prostopadłości prostych / warunek równoległości prostych / wielomiany / wierzchołek paraboli / współczynnik kierunkowy prostej / współczynniki funkcji kwadratowej / współczynniki funkcji liniowej / wykres funkcji / wykres funkcji kwadratowej / wykres funkcji linowej / wykres funkcji z wartością bezwzględną / wyraz wolny funkcji linowej / wyrazy ciągu / wyrazy ciągu arytmetycznego / wyrazy ciągu geometrycznego / wyrażenia algebraiczne / wyrażenia wymierne / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 1 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 13 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 19 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 2 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 4 / wzajemne położenie prostych / wzory skróconego mnożenia / wzory skróconego mnożenia 1 / wzory skróconego mnożenia 13 / wzory skróconego mnożenia 14 / wzory skróconego mnożenia 16 / wzory skróconego mnożenia 18 / wzory skróconego mnożenia 2 / wzór funkcji / wzór funkcji kwadratowej / wzór funkcji liniowej / własności funkcji / własności funkcji kwadratowej / własności funkcji linowej / zadania kodowane / zadania na dowodzenie / zadania tekstowe / zadania z parametrem / zamiana liczby na potęgę / zapisywanie i obliczanie potęg 1 / zapisywanie i obliczanie potęg 2 / zapisywanie potęgi / zapisywanie wyrażeń / zaprzeczenie zdania / zaprzeczenie zdania 4 / zbiór wartości funkcji / zbiór wartości funkcji kwadratowej / zdanie logiczne / zdanie logiczne 4 / średnia arytmetyczna / środek odcinka / środek okręgu