nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 10 zadań
Zadania z matury

Funkcja kwadratowa ##f## jest określona wzorem ##f(x)=(x-3)(7-x)##. Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji ##f## należy do prostej o równaniu

A. ##y=-5##              B. ##y=5##              C. ##y=-4##              D. ##y=4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Do tego zadania konieczny załącznik:
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-28 12:51:32
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##A=(2017, 0)## należy do wykresu funkcji ##f## określonej wzorem

A. ##f(x)=(x+2017)^2##                           B. ##f(x)=x^2-2017##     
C.
##f(x)=(x+2017)(x-2017)##           D. ##f(x)=x^2+2017##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-28 12:56:58
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych ##(m−1,2m+ 5)##, gdzie ##m## jest dowolną liczbą rzeczywistą?

A. ##y = 2x + 5##   B. ##y = 2x + 6##   C. ##y = 2x + 7##   D. ##y = 2x +8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:48:19
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji wykładniczej ##f\left ( x \right )=a^{x}## dla ##x\in R##.
a) Oblicz ##a##.
b) Narysuj wykres funkcji ##g\left ( x \right )=\left | f\left ( x \right ) -2\right |## i podaj wszystkie wartości parametru ##m\in R##, dla których równanie ##g\left ( x \right )=m## ma dokładnie jedno rozwiązanie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:39:25
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji wykładniczej
wykres funkcji wykładniczej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Funkcja liniowa ##f## określona jest wzorem ##f\left ( x \right )=ax+b## dla ##x\in R##.
a) Dla ##a=2008## i ##b=2009## zbadaj, czy do wykresu tej funkcji należy punkt ##P=\left ( 2009,2009^{2} \right )##.
b) Narysuj w układzie współrzędnych zbiór ## A=\left \{ \right.\left ( x,y \right ):x\in \left \langle -1,3 \right \rangle## i ##y=-\frac{1}{2}x+b## i ##b\in \left \langle -2,1 \right \rangle \left. \right \}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:33:45
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Uzasadnij, że każdy punkt paraboli o równaniu ##y=\frac{1}{4}x^{2}+1## jest równoodległy od osi ##Ox## i od punktu ##F=\left ( 0,2 \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:18:54
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość między punktami
odległość między punktami Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji ##h## , określonej wzorem ##h\left ( x \right )=\frac{a}{x}## dla ##x\neq 0##.
Wiadomo, że do wykresu funkcji ##h## należy punkt ##P=\left ( 2,5 \right )##.
a) Oblicz wartość współczynnika ##a## .
b) Ustal, czy liczba ##h\left ( \pi \right )-h\left ( -\pi \right )## jest dodatnia czy ujemna.
c) Rozwiąż nierówność ##h\left ( x \right )>5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:36:42
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja homograficzna
funkcja homograficzna Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności wymierne
nierówności wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest wielomian ##W\left ( x \right )=x^{3}-5x^{2}-9x+45##.
a) Sprawdź, czy punkt ##A=\left ( 1,30 \right )## należy do wykresu tego wielomianu.
b) Zapisz wielomian ##W## w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:34:27
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem ##f(x)=(m-1)x+3## leży punkt ##S=(5,-2)##. Zatem

A. ##m=-1##               B. ##m=0##               C. ##m=1##               D. ##m=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 15:06:10
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja liniowa z parametrem
funkcja liniowa z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykaż, że jeżeli równanie ##x^{2}+bx+c=0## ma dwa pierwiastki takie, że odwrotność jednego z nich jest równa iloczynowi drugiego i liczby ##\sqrt{3}##, to do wykresu funkcji ##f## opisanej wzorem ##f\left ( x \right )=x^{2}+bx+c## należy punkt ##P=\left ( 0,\frac{\sqrt{3}}{3} \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-26 18:56:49
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony