nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 947 zadań
Zadania z matury

Wysokość rombu o boku długości ##6## i kącie ostrym ##45^{\circ}## jest równa

A.
##2\sqrt{3}##                     B. ##3##                     C. ## 6\sqrt{3}##                      D. ##3\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 21:43:10
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozpatrujemy wszystkie stożki, których przekrojem osiowym jest trójkąt o obwodzie ##20##. Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka, którego objętość jest największa. Oblicz objętość tego stożka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:50:30
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania optymalizacyjne
zadania optymalizacyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Suma wszystkich czterech współczynników wielomianu ##W(x)=x^3+ax^2+bx+c## jest równa ##0##. Trzy pierwiastki tego wielomianu tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy równej ##3##. Oblicz współczynniki ##a##, ##b## i ##c##. Rozważ wszystkie możliwe przypadki.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:44:37
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmatyczny
ciąg arytmatyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Podstawą ostrosłupa ##ABCDS## jest kwadrat ##ABCD##. Krawędź boczna ##SD## jest wysokością ostrosłupa, a jej długość jest dwa razy większa od długości krawędzi podstawy. Oblicz sinus kąta między ścianami bocznymi ##ABS## i ##CBS## tego ostrosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:37:41
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w ostrosłupie
kąty w ostrosłupie Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w stereometrii
trygonometria w stereometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest trójmian kwadratowy ##f(x)=(m+1)x^2+2(m-2)x-m+4##. Wyznacz wszystkie wartości parametru ##m##, dla których trójmian ##f## ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste ##x_1##, ##x_2##, spełniające warunek ##x_1^2-x_2^2=x_1^4-x_2^4##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:25:40
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa z parametrem
funkcja kwadratowa z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Funkcja ##f## określona jest wzorem ##f(x)=x^3-2x^2+1## dla każdej liczby rzeczywistej ##x##. Wyznacz równania tych stycznych do wykresu funkcji ##f##, które są równoległe do prostej o równaniu ##y=4x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:19:27
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie stycznej do wykresu
równanie stycznej do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W pierwszej urnie umieszczono ##3## kule białe i ##5## kul czarnych, a w drugiej urnie ##7## kul białych i ##2## kule czarne. Losujemy jedną kulę z pierwszej urny, przekładamy ją do urny drugiej i dodatkowo dokładamy do urny drugiej jeszcze dwie kule tego samego koloru, co wylosowana kula. Następnie losujemy dwie kule z urny drugiej. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że obie kule wylosowane z drugiej urny będą białe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:10:58
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
rachunek prawdopodobieństwa
rachunek prawdopodobieństwa Zadania  Zestawy  Multimedia
prawdopodobieństwo całkowite
prawdopodobieństwo całkowite Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Długości boków czworokąta ##ABCD## są równe: ##\mid AB \mid =2##, ##\mid BC \mid =3##, ##\mid CD \mid =4##, ##\mid DA \mid =5##. Na czworokącie ##ABCD## opisano okrąg. Oblicz długość przekątnej ##AC## tego czworokąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:05:36
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na czworokącie
okrąg opisany na czworokącie Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątne wielokąta
przekątne wielokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dwusieczne czworokąta ##ABCD## wpisanego w okrąg przecinają się w czterech różnych punktach: ##P,Q,R,S## (zobacz rysunek). Wykaż, że na czworokącie ##PQRS## można opisać okrąg.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-07-04 10:59:17
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na czworokącie
okrąg opisany na czworokącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej ##x## prawdziwa jest nierówność ##x^4-x^2-2x+3>0##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-07-04 10:55:00
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie nierówności
dowodzenie nierówności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony