nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 57 zadań
Zadania z wiedzy o społeczeństwie

Podkreśl dwie nazwy praw lub wolności człowieka, które w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określone są jako prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne.

A. wolność zrzeszania się
B. wolność wyboru zawodu
C. prawo udziału w referendum
D. prawo do ochrony prywatności
E. prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 13:25:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do każdego przepisu prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej dopisz pełną nazwę kodeksu, w którym jest zamieszczony.

A. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
...................................................................................................................

B. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
...................................................................................................................

C. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej.
...................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 13:23:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fragmentów Kodeksu postępowania administracyjnego rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe (P), a które – fałszywe (F). W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fa łsz.

Art. 128.
Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.
Art. 129.
§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.
§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.
Art. 130.
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
     1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108),
     2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§ 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.
 
  Zdanie P / F
A. Odwołanie od decyzji wojewody wnosi się do właściwego organu za pośrednictwem wojewody.  
B. Odwołanie wymaga szczegółowego uzasadnienia, o ile wymagają tego przepisy szczególne.  
C. Gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, jej wykonanie zostaje wstrzymane w momencie wniesienia odwołania.  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 13:11:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do każdego opisu kompetencji dopisz nazwę właściwego organu władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzi wybierz spośród:

Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu.
 
  Opis kompetncji Nazwa organu
A. Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów RP.  
B. Orzeka o winie ministra za naruszenie Konstytucji RP w zakresie jego urzędowania.  
C. Stwierdza ważność wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 13:03:08
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij tekst dotyczący inicjatywy ustawodawczej, wpisując w wyznaczone miejsca nazwę organu władzy Rzeczypospolitej Polskiej (A.) oraz liczbę (B.).

Inicjatywa ustawodawcza w Polsce przysługuje posłom, Senatowi, (A.) .......................................................................... i Radzie Ministrów. Prawo to ma również grupa co najmniej (B.) ..................................................... obywateli mających czynne prawo wyborcze do Sejmu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 12:56:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podkreśl dwie nazwy aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

A. ratyfikowana umowa międzynarodowa
B. rozporządzenie porządkowe wojewody
C. konstytucja
D. zarządzenie Prezydenta RP
E. uchwała rady gminy
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 10:25:24
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij schemat organizacji sądownictwa i procedur procesowych w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisując w wyznaczone miejsca nazwy właściwych sądów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 10:23:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij tekst dotyczący organów samorządu województwa, wpisując w wyznaczone miejsca nazwy właściwych instytucji samorządowych (A., C., D.) oraz liczbę lat (B.).

Organem stanowiącym i kontrolnym samorządu województwa jest (A.) ................................................ . Jego kadencja trwa (B.) ..................... . Kolegialnym organem wykonawczym jest (C.).............................................. . Jego pracami kieruje (D.) ............................................................................ .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 10:20:12
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podkreśl dwa konstytucyjne uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

A. desygnowanie Prezesa Rady Ministrów RP
B. kierowanie obradami Rady Gabinetowej RP
C. wnoszenie poprawek do ustaw
D. wprowadzanie stanu klęski żywiołowej
E. wybieranie członków Trybunału Stanu
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 10:16:28
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyjaśnij pojęcie immunitetu parlamentarnego oraz podaj po jednym argumencie „za” i „przeciw” tej instytucji.

pojęcie - .....................................................................................................
..................................................................................................................
argument "za" - ...........................................................................................
..................................................................................................................
argument „przeciw” - ....................................................................................
...................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 10:12:33
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do każdego fragmentu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dopisz nazwę właściwej funkcji Sejmu RP.

A. Art. 120. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość.
funkcja  ..................................................................................................

B. Art. 157. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów.
funkcja  ..................................................................................................

C. Art. 205.1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz.
funkcja  ..................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 10:09:54
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do każdej informacji o Marszałku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dopisz jego imię i nazwisko. Odpowiedzi wybierz spośród: Ludwik Dorn, Józef Oleksy, Grzegorz Schetyna, Józef Zych.

A. Marszałek Sejmu RP II i IV kadencji (1993–1995, 2004–2005); prezes Rady Ministrów RP (1995–1996); wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (2004); poseł na Sejm (1989–2005); pełnił funkcje kierownicze w strukturach PZPR, był wiceprzewodniczącym oraz przewodniczącym SdRP i SLD.
...............................................................................................................

B. Marszałek Sejmu RP V kadencji (2007); wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (2005–2007); poseł na Sejm (od 1997 r.); był wiceprezesem PC i PiS.
...............................................................................................................

C. Marszałek Sejmu RP VI kadencji (2010–2011); wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (2007–2009); poseł na Sejm (od 1997 r.); pełnił funkcje kierownicze w KLD i PO.
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 10:06:27
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wymień trzy konstytucyjne zasady prawa wyborczego wspólne w Rzeczypospolitej Polskiej dla wyborów: do Sejmu RP, do Senatu RP oraz na urząd Prezydenta RP.
•  ...............................................................................................................
•  ...............................................................................................................
•  ...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 10:01:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie wykresu wykonaj polecenia.

Wykres. Poglądy elektoratów partyjnych
Na podstawie: Elektoraty partyjne o istotnych kwestiach społecznych i ekonomicznych, Komunikat z badań CBOS BS/103/2011.

A.
Podaj pełne nazwy partii politycznych, których elektoraty mają najbardziej zbliżone poglądy na temat integracji europejskiej.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

B.
Podaj pełną nazwę partii politycznej, której elektorat w największym stopniu jest przeciwny idei państwa opiekuńczego.
...............................................................................................................

C. Porównaj poglądy elektoratów partii politycznych tworzących w latach 2007–2011 koalicję rządową.
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 09:58:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do każdego opisu typu reżimu politycznego dopisz jego nazwę.
 
  Opis Nazwa
A. W państwie o takim reżimie wybory mają najczęściej charakter
fasadowy i rytualny albo ich wyniki są fałszowane. Aparat władzy represjonuje wyłącznie przeciwników politycznych. Dobro i interes państwa są głównymi deklarowanymi wartościami politycznymi, a społeczeństwo wiąże z państwem relacja patronalno-klientalna.
 
B. Władza w państwie o takim reżimie ma ambicje kontroli życia
publicznego, ale i życia prywatnego obywateli. Aparat administracji podporządkowany jest monopartii, która głosi ideę budowy nowego człowieka i nowego społeczeństwa.
 
C. W państwie o takim reżimie politycznym przestrzegane są prawa i wolności człowieka o charakterze osobistym i politycznym, władza ustawodawcza wybierana jest w wolnych wyborach powszechnych.  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 09:48:53
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.

1. Rick Perry, gubernator Teksasu, pierwszy raz wystąpił w debacie telewizyjnej z rywalami.
2. Swoimi wypowiedziami na tematy społeczne i gospodarcze potwierdził opinię, że jest politykiem o zdecydowanych poglądach.
3. Debata odbyła się w Bibliotece im. Ronalda Reagana w Kalifornii.
4. Upłynęła pod znakiem interesujących polemik między Perrym, prowadzącym obecnie w sondażach, a innym czołowym kandydatem, Mittem Romneyem.
5. Odebrano, że Perry chwalił się, iż za jego kadencji przybyło prawie 40% wszystkich miejsc pracy w Ameryce.
6. W okresie dużego, niemal 10% bezrobocia w USA sukcesy te przysparzają gubernatorowi wielu entuzjastów.

Na podstawie: Mocny debiut Ricka Perry’ego, „Gazeta Polska Codziennie”, 9.09.2011.

A.
Wybierz dwa zdania, w których zawarte są wyłącznie fakty. Wpisz w wyznaczone miejsca numery, którymi oznaczono te zdania.

zdania zawierające wyłącznie fakty:    
 
B. Podaj nazwę partii politycznej, której członkami byli politycy wskazani w tekście.
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 09:34:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozstrzygnij, które zdania dotyczące myśli politycznej są prawdziwe (P), a które – fałszywe (F). W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fałsz.

  Zdanie P / F
A. Apartheid to doktryna głosząca hasła segregacji rasowej.  
B. Anarchizm wysuwa postulat silnego państwa.  
C.

Socjaldemokracja opowiada się za interwencjonizmem państwa w gospodarkę.

 
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 09:27:26
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Wiedza o społeczeństwie

zadania z luką