nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 57 zadań
Zadania z wiedzy o społeczeństwie

Do każdego fragmentu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dopisz nazwę właściwej funkcji Sejmu RP.

A. Art. 120. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość.
funkcja  ..................................................................................................

B. Art. 157. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów.
funkcja  ..................................................................................................

C. Art. 205.1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz.
funkcja  ..................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 10:09:54
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do każdej informacji o Marszałku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dopisz jego imię i nazwisko. Odpowiedzi wybierz spośród: Ludwik Dorn, Józef Oleksy, Grzegorz Schetyna, Józef Zych.

A. Marszałek Sejmu RP II i IV kadencji (1993–1995, 2004–2005); prezes Rady Ministrów RP (1995–1996); wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (2004); poseł na Sejm (1989–2005); pełnił funkcje kierownicze w strukturach PZPR, był wiceprzewodniczącym oraz przewodniczącym SdRP i SLD.
...............................................................................................................

B. Marszałek Sejmu RP V kadencji (2007); wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (2005–2007); poseł na Sejm (od 1997 r.); był wiceprezesem PC i PiS.
...............................................................................................................

C. Marszałek Sejmu RP VI kadencji (2010–2011); wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (2007–2009); poseł na Sejm (od 1997 r.); pełnił funkcje kierownicze w KLD i PO.
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 10:06:27
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wymień trzy konstytucyjne zasady prawa wyborczego wspólne w Rzeczypospolitej Polskiej dla wyborów: do Sejmu RP, do Senatu RP oraz na urząd Prezydenta RP.
•  ...............................................................................................................
•  ...............................................................................................................
•  ...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 10:01:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie wykresu wykonaj polecenia.

Wykres. Poglądy elektoratów partyjnych
Na podstawie: Elektoraty partyjne o istotnych kwestiach społecznych i ekonomicznych, Komunikat z badań CBOS BS/103/2011.

A.
Podaj pełne nazwy partii politycznych, których elektoraty mają najbardziej zbliżone poglądy na temat integracji europejskiej.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

B.
Podaj pełną nazwę partii politycznej, której elektorat w największym stopniu jest przeciwny idei państwa opiekuńczego.
...............................................................................................................

C. Porównaj poglądy elektoratów partii politycznych tworzących w latach 2007–2011 koalicję rządową.
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 09:58:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do każdego opisu typu reżimu politycznego dopisz jego nazwę.
 
  Opis Nazwa
A. W państwie o takim reżimie wybory mają najczęściej charakter
fasadowy i rytualny albo ich wyniki są fałszowane. Aparat władzy represjonuje wyłącznie przeciwników politycznych. Dobro i interes państwa są głównymi deklarowanymi wartościami politycznymi, a społeczeństwo wiąże z państwem relacja patronalno-klientalna.
 
B. Władza w państwie o takim reżimie ma ambicje kontroli życia
publicznego, ale i życia prywatnego obywateli. Aparat administracji podporządkowany jest monopartii, która głosi ideę budowy nowego człowieka i nowego społeczeństwa.
 
C. W państwie o takim reżimie politycznym przestrzegane są prawa i wolności człowieka o charakterze osobistym i politycznym, władza ustawodawcza wybierana jest w wolnych wyborach powszechnych.  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 09:48:53
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.

1. Rick Perry, gubernator Teksasu, pierwszy raz wystąpił w debacie telewizyjnej z rywalami.
2. Swoimi wypowiedziami na tematy społeczne i gospodarcze potwierdził opinię, że jest politykiem o zdecydowanych poglądach.
3. Debata odbyła się w Bibliotece im. Ronalda Reagana w Kalifornii.
4. Upłynęła pod znakiem interesujących polemik między Perrym, prowadzącym obecnie w sondażach, a innym czołowym kandydatem, Mittem Romneyem.
5. Odebrano, że Perry chwalił się, iż za jego kadencji przybyło prawie 40% wszystkich miejsc pracy w Ameryce.
6. W okresie dużego, niemal 10% bezrobocia w USA sukcesy te przysparzają gubernatorowi wielu entuzjastów.

Na podstawie: Mocny debiut Ricka Perry’ego, „Gazeta Polska Codziennie”, 9.09.2011.

A.
Wybierz dwa zdania, w których zawarte są wyłącznie fakty. Wpisz w wyznaczone miejsca numery, którymi oznaczono te zdania.

zdania zawierające wyłącznie fakty:    
 
B. Podaj nazwę partii politycznej, której członkami byli politycy wskazani w tekście.
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 09:34:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozstrzygnij, które zdania dotyczące myśli politycznej są prawdziwe (P), a które – fałszywe (F). W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fałsz.

  Zdanie P / F
A. Apartheid to doktryna głosząca hasła segregacji rasowej.  
B. Anarchizm wysuwa postulat silnego państwa.  
C.

Socjaldemokracja opowiada się za interwencjonizmem państwa w gospodarkę.

 
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 09:27:26
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Wiedza o społeczeństwie

zadania z luką