nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 57 zadań
Zadania z wiedzy o społeczeństwie

Na podstawie wykresu porównaj aktywność społeczną w krajach skandynawskich i iberyjskich.

Wykres. Przeciętna liczba organizacji, do których należą pełnoletni respondenci (2002–2007)
Na podstawie: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa 2007.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 16:07:17
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Przybywający do naszego kraju repatrianci są więc najczęściej drugim lub trzecim pokoleniem Polaków ze Wschodu, urodzonym i wychowanym w Związku Radzieckim. Ponadto ich rodziny są zróżnicowane etnicznie [...]. Tym samym adaptacja środowiskowa – przyswojenie sobie polskich obyczajów, nawiązanie kontaktów z sąsiadami, przystosowanie się do pracy [...] a także nauczenie się języka, są dla wielu rodzin repatriantów takimi samymi wyzwaniami, jak dla innych imigrantów.

Źródło: P. Hut, Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992–2000 , Warszawa 2002.

A.
Podaj – za autorem tekstu źródłowego – przyczynę problemów adaptacyjnych większości repatriantów w Polsce.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

B. Wskaż różnicę w kwestii nabywania obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej przez repatriantów i imigrantów.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 16:00:58
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie danych zamieszczonych na wykresie i w tabelach oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Wykres. Modele małżeństwa wśród Polaków w wieku 18–39 lat

Tabela 1. Respondenci w wieku 18–39 lat planujący w przyszłości potomstwo

Tabela 1. Respondenci w wieku 18–39 lat planujący w przyszłości potomstwo
Wiek Wykształcenie
podstawowe zawodowe średnie wyższe
w procentach
18 - 24 76 73 79 85
25 - 29 59 52 57 76
30 - 34 28 29 36 53
35 - 39 12 13 13 18
 
Tabela 2. Odpowiedzi respondentów w wieku 18–39 lat na pytanie: Czy planuje Pan(i) w przyszłości potomstwo? 

 
Model małżeństwa Tak Nie Nie wiem
w procentach
Mieszany 36 43 21
Tradycyjny 36 49 15
Partnerski 43 37 20
Odwrócony 38 45 17

Na podstawie: Postawy prokreacyjne Polaków, Komunikat z badań CBOS BS/4/2010.

A. Podaj odsetek małżeństw, w których pracują mąż i żona.
...............................................................................................................

B. Uzupełnij tekst, wpisując w wyznaczone miejsca: rodzaj wykształcenia (1.), typ modelu małżeństwa (2.) oraz liczbę (3.).

Niezależnie od kategorii wieku, w przyszłości potomstwo planują najczęściej respondenci z (1.) .................................. wykształceniem. Najwyższy odsetek odpowiadających twierdząco na to samo pytanie jest wśród ankietowanych, którzy określają model swojego małżeństwa jako (2.) .................................. . Spośród osób, których małżeństwo plasuje się w najbardziej powszechnym modelu, (3.) ................ % nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii.

C. Oceń przedstawione na wykresie modele małżeństw z perspektywy
równouprawnienia.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 15:45:30
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij tabelę dotyczącą mniejszości narodowych w Polsce. Do każdego opisu dopisz nazwę właściwej mniejszości narodowej oraz numer, którym oznaczono na mapie obszar jej zwartego zamieszkiwania.
 
  Opis
Nazwa mniejszości
narodowej
Numer
na mapie
A. Mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkująca tereny Spiszu i Orawy. Przedstawiciele tej mniejszości są w większości wiernymi Kościoła katolickiego.    
B. W województwie opolskim członkowie tej mniejszości stanowią ponad 20% mieszkańców w wielu gminach. Przedstawiciel wybrany z list komitetu wyborczego tej mniejszości zasiada w Sejmie RP.    
C. Większość przedstawicieli tej mniejszości zamieszkuje południowo-wschodnie tereny województwa podlaskiego i wyznaje prawosławie.    
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 15:54:51
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

PEKIN 2008 Źródło: http:/rece-precz-od-………..net/result/news/id/606
 
A. Podaj nazwę problemu, który został zilustrowany na plakacie.
..............................................................................................................
 
B. Sformułuj dwa merytoryczne argumenty za udziałem w akcji mającej na celu zaprotestowanie przeciwko temu problemowi.
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 15:25:57
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podkreśl nazwę aktu prawnego, w wyniku którego utworzono Unię Europejską.

A. traktat lizboński
B. traktat paryski
C. traktat z Maastricht
D. traktat z Schengen
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 15:19:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do każdego opisu stosunków Polski i państwa z nią sąsiadującego dopisz nazwę tego państwa.
 
  Opis stosunków Polski z państwem sąsiadującym Nazwa państwa
A. Stosunki uregulowano w 1994 roku traktatem o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Polska skutecznie popierała starania tego państwa o członkostwo w UE i NATO. Ostatnio między obydwoma państwami nastąpiło ochłodzenie stosunków w związku z polityką narodowościową tego kraju.  
B. Stosunki uregulowano w 1992 roku traktatem o przyjaznej
i dobrosąsiedzkiej współpracy. Są one najczęściej dość chłodne i nieufne, a do problemów należały m.in. kwestia członkostwa Polski w NATO oraz wprowadzone przez ten kraj embargo na import polskiego mięsa. Niełatwe jest także rozliczenie wielu bolesnych wydarzeń z przeszłości, choćby kwestii katyńskiej.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 15:17:57
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie mapy politycznej oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę dotyczącą państw Europy. Do każdego opisu dopisz nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie. 

 
  Opis państwa Nazwa państwa Numer
na mapie
A. Państwo, które było założycielem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.    
B. Państwo, które nie należy do Rady Europy.    
C. Państwo, które należy do Unii Europejskiej i jednocześnie jest członkiem Rady Nordyckiej.    
D. Państwo przyjęte do NATO w 1999 roku.    
E. Państwo, które należy do NATO, ale nie jest członkiem Unii Europejskiej.    
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 13:49:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wydarzenie chronologicznie pierwsze zaznacz w tabeli literą P, a wydarzenie
chronologicznie ostatnie – literą O.
 
  Wydarzenie Chronologia
A. pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego  
B. polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej  
C. ratyfikacja przez Polskę traktatu lizbońskiego  
D. przystąpienie Polski do Rady Europy  
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 13:55:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do każdej fotografii oraz nazwy funkcji polityka w 2012 roku dopisz jego nazwisko.
 

Kanclerz
RFN
 

Prezydent
USA
 

Przewodniczący
Komisji Europejskiej
Sekretarz Generalny ONZ
 
A. B. C. D.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 13:33:44
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Wiedza o społeczeństwie

zadania z luką