nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 57 zadań
Zadania z wiedzy o społeczeństwie

Do podanych doktryn politycznych dopisz nazwiska ich twórców lub zwolenników. Odpowiedzi wybierz spośród: John Stuart Mill, Eduard Bernstein, Edmund Burke, Piotr Kropotkin, Karol Marks.

Doktryny polityczne:
A. konserwatyzm ................................................................................
B. liberalizm ........................................................................................
C. socjaldemokracja ............................................................................
D. komunizm .......................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:07:46
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Podaj dwie cechy odróżniające grupę społeczną od przypadkowego zbioru osób.
•  ....................................................................................
•  ....................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:05:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do podanych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej dopisz czas trwania
ich kadencji. Odpowiedzi wybierz spośród: 9 lat, 5 lat, 4 lata, 6 lat.

Organy władzy:

A. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ....................................
B. Sejm ...................................
C. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ....................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:03:40
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Podaj trzy grupy społeczne, które zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mają status mniejszości narodowych, i dwie grupy społeczne, które mają status mniejszości etnicznych. Odpowiedzi wybierz spośród: Kaszubi, Łemkowie, Ormianie, Słowacy, Tatarzy, Ukraińcy, Karaimi, Rosjanie.

A.
Mniejszości narodowe:
• .........................................................
• .........................................................
• .........................................................

B.
Mniejszości etniczne:
• .........................................................
• .........................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:02:39
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska odpowiednich polskich polityków.
Opisy:

A.
Polski historyk, wieloletni działacz Unii Wolności, minister spraw zagranicznych w latach 1997–2000, poseł do Parlamentu Europejskiego. W 1998 roku pełnił funkcję przewodniczącego OBWE.
...............................................................................................

B. Dziennikarz i historyk, więzień obozu w Auschwitz, minister spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego i Jerzego Buzka. Rzecznik pojednania polsko-niemieckiego. Honorowy obywatel Izraela.
...............................................................................................

C. Profesor nauk technicznych. Działacz Akcji Wyborczej Solidarność. Premier rządu w latach 1997–2001. Poseł do Parlamentu Europejskiego, od 2009 jego przewodniczący.
...............................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:01:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Scharakteryzuj problem wolontariatu w Polsce: organizacje działające na jego
zasadach, skutki, jakie przynosi aktywność w jego ramach, oraz stopień zainteresowania taką formą pracy na rzecz innych. Zaproponuj działania samorządu oraz władz państwowych mogące wzmocnić ten rodzaj aktywności. Odwołaj się do materiałów źródłowych z zadań 27–31.

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-12-23 18:38:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu źródłowego podaj dwie konsekwencje braku zaufania między ludźmi.

Ewa Winnicka: Mamy zatem powszechny deficyt zaufania. Dlaczego warto ufać drugiemu człowiekowi?
Piotr Sztompka: Bo żyjemy w świecie, w którym nie jesteśmy sami i nigdy nie będziemy. W realizowaniu naszych potrzeb życiowych, przyjemności obcowania z innymi, w przyjaźni,miłości, współpracy jesteśmy zależni od innych, którzy mogą działać pięknie, godnie i wspaniale, ale też haniebnie. Wobec tego w każdej naszej relacji z innymi natrafiamy na element ryzyka. Z przyjaciółką, z żoną, z szefem, z lekarzem, z politykiem. Nigdy nie możemy wiedzieć na pewno, że on spełni oczekiwania. Nie mamy pewności, że adwokat nam dobrze doradzi, ja nie mam pewności, że pani dobrze ten wywiad zredaguje jako dziennikarz, że polityk podejmie decyzje, które przyniosą mi poprawę życia.
 
Źródło: Towar tłukliwy, „Polityka”, nr 32/2007.

•  ...........................................................................................................
..............................................................................................................
•  ...........................................................................................................
..............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 18:35:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wybierz dwa zdania prawdziwe. Wpisz w wyznaczone miejsca litery, którymi oznaczono te zdania.

Tabela. Deklarowane powody aktywności społecznej w Polsce
 
Które z wymienionych powodów były dla Pana(i) najważniejsze, gdy procent decydował(a) się Pan(i) zaangażować w dobrowolną, nieodpłatną pracę w celach wskazań społecznych? procent
wskazań
 
Przekonanie, że innym po prostu trzeba pomagać. 55
Przekonanie, że jeśli ja pomogę innym, to i mnie ktoś kiedyś pomoże. 42
Współczucie wobec ludzi potrzebujących pomocy. 40
Świadomość, że – pomagając innym – łatwiej rozwiązać wspólne problemy. 32
Możliwość poznania innych ludzi. 18
Przekonania religijne. 17
Możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, których nie można byłoby zdobyć w inny sposób. 14
Możliwość zdobycia doświadczenia przydatnego w pracy lub w poszukiwaniu pracy. 12
Możliwość pogłębienia wiedzy o celu, który popieram, lub problemie, który mnie interesuje. 12
Znajomość osób zaangażowanych w pracę społeczną. 8
Chęć poznania swoich sąsiadów lub członków własnej społeczności lokalnej. 7
W moim środowisku praca społeczna jest popularna, modna. 5
Trudno powiedzieć. 5

Uwaga: Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jeden powód; zamieszczono wyłącznie odpowiedzi osób poświęcających wolny czas na pracę społeczną.
Na podstawie: Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, Komunikat z badań CBOS BS/62/2011.


A. Najwięcej spośród ankietowanych jest przekonanych, że jeżeli udzielą komuś pomocy, to i im ktoś kiedyś takiej pomocy udzieli.
B. Zaangażowanie w dobrowolną i nieodpłatną pracę społeczną najczęściej wynika z przekonania, że innym należy pomagać.
C. Co dwudziesty spośród badanych wskazał, że praca społeczna w jego środowisku jest popularna i modna.
D. Co siódmy z respondentów jest przekonany, że praca społeczna na rzecz innych będzie korzystna przy poszukiwaniu pracy.
 
zdanie prawdziwe -    
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 18:29:53
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż – odwołując się do danych zamieszczonych w tabeli – zależność między obszarami aktywności społecznej a opinią, że ludzie nie są w stanie pomóc potrzebującym ani rozwiązać problemów swojego środowiska.

Tabela. Postawy społeczeństwa polskiego wobec możliwości wpływu społecznego według typu aktywności społecznej
 
  Obszary aktywności społecznej
Działalność
indywidualn
i praca w organizacjach
Tylko
działalność
indywidualna
 
Brak
jakiejkolwiek
aktywności
społecznej
 
Ludzie tacy jak ja, działając wspólnie z innymi, mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska. 84 63 34
Ludzie tacy jak ja, nawet działając wspólnie z innymi, nie są w stanie pomóc potrzebującym ani rozwiązać problemów swojego środowiska. 13 29 51
Trudno powiedzieć. 3 8 15
 

Na podstawie: Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, Komunikat z badań CBOS BS/62/2011.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 18:16:35
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tabeli wskaż tendencję w deklaracjach społeczeństwa polskiego na temat pracy społecznej w minimum jednej dziedzinie.

Tabela. Deklaracje społeczeństwa polskiego dotyczące pracy społecznej w organizacjach obywatelskich
 
  2002 2006 2010
w procentach
Osoby niepracujące społecznie 79 77 72
Osoby pracujące społecznie w jednej dziedzinie 15 14 15
Osoby pracujące społecznie w dwóch i więcej dziedzinach 6 9 13

Na podstawie: Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998–2010, Komunikat z badań CBOS BS/16/2010.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 18:05:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Wiedza o społeczeństwie

zadania z luką