nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 32 zadań
Zadania z wiedzy o społeczeństwie

Podaj dwie cechy odróżniające grupę społeczną od przypadkowego zbioru osób.
•  ....................................................................................
•  ....................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:05:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Do podanych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej dopisz czas trwania
ich kadencji. Odpowiedzi wybierz spośród: 9 lat, 5 lat, 4 lata, 6 lat.

Organy władzy:

A. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ....................................
B. Sejm ...................................
C. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ....................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:03:40
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Podaj trzy grupy społeczne, które zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mają status mniejszości narodowych, i dwie grupy społeczne, które mają status mniejszości etnicznych. Odpowiedzi wybierz spośród: Kaszubi, Łemkowie, Ormianie, Słowacy, Tatarzy, Ukraińcy, Karaimi, Rosjanie.

A.
Mniejszości narodowe:
• .........................................................
• .........................................................
• .........................................................

B.
Mniejszości etniczne:
• .........................................................
• .........................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:02:39
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska odpowiednich polskich polityków.
Opisy:

A.
Polski historyk, wieloletni działacz Unii Wolności, minister spraw zagranicznych w latach 1997–2000, poseł do Parlamentu Europejskiego. W 1998 roku pełnił funkcję przewodniczącego OBWE.
...............................................................................................

B. Dziennikarz i historyk, więzień obozu w Auschwitz, minister spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego i Jerzego Buzka. Rzecznik pojednania polsko-niemieckiego. Honorowy obywatel Izraela.
...............................................................................................

C. Profesor nauk technicznych. Działacz Akcji Wyborczej Solidarność. Premier rządu w latach 1997–2001. Poseł do Parlamentu Europejskiego, od 2009 jego przewodniczący.
...............................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:01:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Podkreśl nazwę aktu prawnego, w wyniku którego utworzono Unię Europejską.

A. traktat lizboński
B. traktat paryski
C. traktat z Maastricht
D. traktat z Schengen
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 15:19:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie mapy politycznej oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę dotyczącą państw Europy. Do każdego opisu dopisz nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie. 

 
  Opis państwa Nazwa państwa Numer
na mapie
A. Państwo, które było założycielem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.    
B. Państwo, które nie należy do Rady Europy.    
C. Państwo, które należy do Unii Europejskiej i jednocześnie jest członkiem Rady Nordyckiej.    
D. Państwo przyjęte do NATO w 1999 roku.    
E. Państwo, które należy do NATO, ale nie jest członkiem Unii Europejskiej.    
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 13:49:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Wydarzenie chronologicznie pierwsze zaznacz w tabeli literą P, a wydarzenie
chronologicznie ostatnie – literą O.
 
  Wydarzenie Chronologia
A. pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego  
B. polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej  
C. ratyfikacja przez Polskę traktatu lizbońskiego  
D. przystąpienie Polski do Rady Europy  
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 13:55:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Do każdej fotografii oraz nazwy funkcji polityka w 2012 roku dopisz jego nazwisko.
 

Kanclerz
RFN
 

Prezydent
USA
 

Przewodniczący
Komisji Europejskiej
Sekretarz Generalny ONZ
 
A. B. C. D.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 13:33:44
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Podkreśl dwie nazwy praw lub wolności człowieka, które w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określone są jako prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne.

A. wolność zrzeszania się
B. wolność wyboru zawodu
C. prawo udziału w referendum
D. prawo do ochrony prywatności
E. prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 13:25:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fragmentów Kodeksu postępowania administracyjnego rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe (P), a które – fałszywe (F). W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fa łsz.

Art. 128.
Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.
Art. 129.
§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.
§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.
Art. 130.
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
     1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108),
     2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§ 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.
 
  Zdanie P / F
A. Odwołanie od decyzji wojewody wnosi się do właściwego organu za pośrednictwem wojewody.  
B. Odwołanie wymaga szczegółowego uzasadnienia, o ile wymagają tego przepisy szczególne.  
C. Gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, jej wykonanie zostaje wstrzymane w momencie wniesienia odwołania.  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 13:11:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Wiedza o społeczeństwie

zadania z luką