nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 57 zadań
Zadania z wiedzy o społeczeństwie

Do podanych opisów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dopisz sposoby ich finansowania. Odpowiedzi wybierz spośród: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa.

Opis zadania:
A. Przed radą gminy stanęło zadanie znalezienia środków na sfinansowanie przebudowy skrzyżowania. Droga należała do kategorii dróg gminnych. Potrzebne fundusze uzyskano ze sprzedaży działki będącej własnością gminy.
..................................................................................................

B. Planowana przez gminę inwestycja była ważna, więc rząd przekazał dodatkowe środki na jej sfinansowanie. Gmina otrzymała 50% środków przeznaczonych na realizację inwestycji.
..................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:23:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij zdania, wpisując nazwę właściwego sądu. Nie używaj skrótów.

A. Sąd apelacyjny pełni funkcję sądu II instancji rozpatrującego apelacje od wyroków wydanych w I instancji przez ..........................................................

B.
Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje .....................................................................................

C.
Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych rozpoznaje  ................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:22:14
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Podaj pełne nazwy konstytucyjnych organów państwa, do których uprawnień odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP.

A. Art. 129.1. Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza
...........................................................................................................

B. Art. 133.1.1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe [...]
...........................................................................................................

C. Art. 203.1. [...] kontroluje działalność organów administracji rządowej [...] 
z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
...........................................................................................................

D. Art. 208.1. [...] stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:19:23
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Podaj nazwy zasad ustrojowych, do których odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP.

A. Art.4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
zasada .................................................................................................................

B.
Art.7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
zasada .................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:17:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W każdym z podanych podpunktów podkreśl cechę właściwą dla Konstytucji RP.

A. Konstytucja: materialna / formalna.
B. Procedura powstawania: oktrojowana / uchwalona i przyjęta w referendum.
C. Okres obowiązywania: stała / czasowa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:16:28
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do podanych opisów funkcji współczesnego państwa dopisz ich nazwy. Odpowiedzi wybierz spośród: kulturalno-oświatowa, porządkowa, administracyjna, prawodawcza, socjalna.

Opisy:
A. Państwo ustanawia obowiązujący na swoim terytorium kodeks karny i kodeks cywilny.
funkcja .....................................................................................

B. Państwo podejmuje działania na rzecz pomocy społecznej, organizuje system rentowoemerytalny, publiczną służbę zdrowia.
funkcja ....................................................................................

C.
Państwo dba o bezpieczeństwo obywateli, utrzymuje siły mundurowe służące zaprowadzaniu ładu społecznego w sytuacjach zagrożenia i łamania prawa.
funkcja ....................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:15:22
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Spośród podanych praw i wolności wybierz te, które zgodnie z Konstytucją RP należą do grupy praw i wolności politycznych. W wyznaczone miejsce wpisz właściwe litery.

Prawa i wolności:
A. wolność zrzeszania się
B. nietykalność osobista
C. prawo wybierania posłów
D. prawo do własności

Prawa i wolności polityczne: ..............................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:14:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które
fałszywe. W tabelę obok każdego zdania wpisz odpowiednio: Prawda lub Fałsz.

Organizacje międzynarodowe – Organizacja Narodów Zjednoczonych
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:12:54
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które
fałszywe. W tabelę obok każdego zdania wpisz odpowiednio: Prawda lub Fałsz.

Prawo – Rzeczpospolita Polska
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:11:46
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które
fałszywe. W tabelę obok każdego zdania wpisz odpowiednio: Prawda lub Fałsz.

Człowiek i społeczeństwo
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:10:14
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Wiedza o społeczeństwie

zadania z luką