nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 25 zadań
Zadania z wiedzy o społeczeństwie

Szukając sposobów podwyższenia frekwencji wyborczej w Polsce, zaproponowano wprowadzenie przymusu uczestnictwa obywateli polskich w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych, do Parlamentu Europejskiego oraz w referendach.

Ustosunkuj się do tej propozycji. Podaj argumenty i kontrargumenty. Rozważ inne niż przymus wyborczy działania, które mogłyby zwiększyć zainteresowanie obywateli życiem politycznym kraju.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 22:10:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Scharakteryzuj problem wolontariatu w Polsce: organizacje działające na jego
zasadach, skutki, jakie przynosi aktywność w jego ramach, oraz stopień zainteresowania taką formą pracy na rzecz innych. Zaproponuj działania samorządu oraz władz państwowych mogące wzmocnić ten rodzaj aktywności. Odwołaj się do materiałów źródłowych z zadań 27–31.

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-12-23 18:38:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu źródłowego podaj dwie konsekwencje braku zaufania między ludźmi.

Ewa Winnicka: Mamy zatem powszechny deficyt zaufania. Dlaczego warto ufać drugiemu człowiekowi?
Piotr Sztompka: Bo żyjemy w świecie, w którym nie jesteśmy sami i nigdy nie będziemy. W realizowaniu naszych potrzeb życiowych, przyjemności obcowania z innymi, w przyjaźni,miłości, współpracy jesteśmy zależni od innych, którzy mogą działać pięknie, godnie i wspaniale, ale też haniebnie. Wobec tego w każdej naszej relacji z innymi natrafiamy na element ryzyka. Z przyjaciółką, z żoną, z szefem, z lekarzem, z politykiem. Nigdy nie możemy wiedzieć na pewno, że on spełni oczekiwania. Nie mamy pewności, że adwokat nam dobrze doradzi, ja nie mam pewności, że pani dobrze ten wywiad zredaguje jako dziennikarz, że polityk podejmie decyzje, które przyniosą mi poprawę życia.
 
Źródło: Towar tłukliwy, „Polityka”, nr 32/2007.

•  ...........................................................................................................
..............................................................................................................
•  ...........................................................................................................
..............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 18:35:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wybierz dwa zdania prawdziwe. Wpisz w wyznaczone miejsca litery, którymi oznaczono te zdania.

Tabela. Deklarowane powody aktywności społecznej w Polsce
 
Które z wymienionych powodów były dla Pana(i) najważniejsze, gdy procent decydował(a) się Pan(i) zaangażować w dobrowolną, nieodpłatną pracę w celach wskazań społecznych? procent
wskazań
 
Przekonanie, że innym po prostu trzeba pomagać. 55
Przekonanie, że jeśli ja pomogę innym, to i mnie ktoś kiedyś pomoże. 42
Współczucie wobec ludzi potrzebujących pomocy. 40
Świadomość, że – pomagając innym – łatwiej rozwiązać wspólne problemy. 32
Możliwość poznania innych ludzi. 18
Przekonania religijne. 17
Możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, których nie można byłoby zdobyć w inny sposób. 14
Możliwość zdobycia doświadczenia przydatnego w pracy lub w poszukiwaniu pracy. 12
Możliwość pogłębienia wiedzy o celu, który popieram, lub problemie, który mnie interesuje. 12
Znajomość osób zaangażowanych w pracę społeczną. 8
Chęć poznania swoich sąsiadów lub członków własnej społeczności lokalnej. 7
W moim środowisku praca społeczna jest popularna, modna. 5
Trudno powiedzieć. 5

Uwaga: Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jeden powód; zamieszczono wyłącznie odpowiedzi osób poświęcających wolny czas na pracę społeczną.
Na podstawie: Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, Komunikat z badań CBOS BS/62/2011.


A. Najwięcej spośród ankietowanych jest przekonanych, że jeżeli udzielą komuś pomocy, to i im ktoś kiedyś takiej pomocy udzieli.
B. Zaangażowanie w dobrowolną i nieodpłatną pracę społeczną najczęściej wynika z przekonania, że innym należy pomagać.
C. Co dwudziesty spośród badanych wskazał, że praca społeczna w jego środowisku jest popularna i modna.
D. Co siódmy z respondentów jest przekonany, że praca społeczna na rzecz innych będzie korzystna przy poszukiwaniu pracy.
 
zdanie prawdziwe -    
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 18:29:53
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Wskaż – odwołując się do danych zamieszczonych w tabeli – zależność między obszarami aktywności społecznej a opinią, że ludzie nie są w stanie pomóc potrzebującym ani rozwiązać problemów swojego środowiska.

Tabela. Postawy społeczeństwa polskiego wobec możliwości wpływu społecznego według typu aktywności społecznej
 
  Obszary aktywności społecznej
Działalność
indywidualn
i praca w organizacjach
Tylko
działalność
indywidualna
 
Brak
jakiejkolwiek
aktywności
społecznej
 
Ludzie tacy jak ja, działając wspólnie z innymi, mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska. 84 63 34
Ludzie tacy jak ja, nawet działając wspólnie z innymi, nie są w stanie pomóc potrzebującym ani rozwiązać problemów swojego środowiska. 13 29 51
Trudno powiedzieć. 3 8 15
 

Na podstawie: Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, Komunikat z badań CBOS BS/62/2011.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 18:16:35
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tabeli wskaż tendencję w deklaracjach społeczeństwa polskiego na temat pracy społecznej w minimum jednej dziedzinie.

Tabela. Deklaracje społeczeństwa polskiego dotyczące pracy społecznej w organizacjach obywatelskich
 
  2002 2006 2010
w procentach
Osoby niepracujące społecznie 79 77 72
Osoby pracujące społecznie w jednej dziedzinie 15 14 15
Osoby pracujące społecznie w dwóch i więcej dziedzinach 6 9 13

Na podstawie: Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998–2010, Komunikat z badań CBOS BS/16/2010.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 18:05:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie wykresu porównaj aktywność społeczną w krajach skandynawskich i iberyjskich.

Wykres. Przeciętna liczba organizacji, do których należą pełnoletni respondenci (2002–2007)
Na podstawie: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa 2007.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 16:07:17
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Przybywający do naszego kraju repatrianci są więc najczęściej drugim lub trzecim pokoleniem Polaków ze Wschodu, urodzonym i wychowanym w Związku Radzieckim. Ponadto ich rodziny są zróżnicowane etnicznie [...]. Tym samym adaptacja środowiskowa – przyswojenie sobie polskich obyczajów, nawiązanie kontaktów z sąsiadami, przystosowanie się do pracy [...] a także nauczenie się języka, są dla wielu rodzin repatriantów takimi samymi wyzwaniami, jak dla innych imigrantów.

Źródło: P. Hut, Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992–2000 , Warszawa 2002.

A.
Podaj – za autorem tekstu źródłowego – przyczynę problemów adaptacyjnych większości repatriantów w Polsce.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

B. Wskaż różnicę w kwestii nabywania obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej przez repatriantów i imigrantów.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 16:00:58
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie danych zamieszczonych na wykresie i w tabelach oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Wykres. Modele małżeństwa wśród Polaków w wieku 18–39 lat

Tabela 1. Respondenci w wieku 18–39 lat planujący w przyszłości potomstwo

Tabela 1. Respondenci w wieku 18–39 lat planujący w przyszłości potomstwo
Wiek Wykształcenie
podstawowe zawodowe średnie wyższe
w procentach
18 - 24 76 73 79 85
25 - 29 59 52 57 76
30 - 34 28 29 36 53
35 - 39 12 13 13 18
 
Tabela 2. Odpowiedzi respondentów w wieku 18–39 lat na pytanie: Czy planuje Pan(i) w przyszłości potomstwo? 

 
Model małżeństwa Tak Nie Nie wiem
w procentach
Mieszany 36 43 21
Tradycyjny 36 49 15
Partnerski 43 37 20
Odwrócony 38 45 17

Na podstawie: Postawy prokreacyjne Polaków, Komunikat z badań CBOS BS/4/2010.

A. Podaj odsetek małżeństw, w których pracują mąż i żona.
...............................................................................................................

B. Uzupełnij tekst, wpisując w wyznaczone miejsca: rodzaj wykształcenia (1.), typ modelu małżeństwa (2.) oraz liczbę (3.).

Niezależnie od kategorii wieku, w przyszłości potomstwo planują najczęściej respondenci z (1.) .................................. wykształceniem. Najwyższy odsetek odpowiadających twierdząco na to samo pytanie jest wśród ankietowanych, którzy określają model swojego małżeństwa jako (2.) .................................. . Spośród osób, których małżeństwo plasuje się w najbardziej powszechnym modelu, (3.) ................ % nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii.

C. Oceń przedstawione na wykresie modele małżeństw z perspektywy
równouprawnienia.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 15:45:30
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij tabelę dotyczącą mniejszości narodowych w Polsce. Do każdego opisu dopisz nazwę właściwej mniejszości narodowej oraz numer, którym oznaczono na mapie obszar jej zwartego zamieszkiwania.
 
  Opis
Nazwa mniejszości
narodowej
Numer
na mapie
A. Mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkująca tereny Spiszu i Orawy. Przedstawiciele tej mniejszości są w większości wiernymi Kościoła katolickiego.    
B. W województwie opolskim członkowie tej mniejszości stanowią ponad 20% mieszkańców w wielu gminach. Przedstawiciel wybrany z list komitetu wyborczego tej mniejszości zasiada w Sejmie RP.    
C. Większość przedstawicieli tej mniejszości zamieszkuje południowo-wschodnie tereny województwa podlaskiego i wyznaje prawosławie.    
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-23 15:54:51
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Wiedza o społeczeństwie

zadania z luką