nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 57 zadań
Zadania z wiedzy o społeczeństwie

Szukając sposobów podwyższenia frekwencji wyborczej w Polsce, zaproponowano wprowadzenie przymusu uczestnictwa obywateli polskich w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych, do Parlamentu Europejskiego oraz w referendach.

Ustosunkuj się do tej propozycji. Podaj argumenty i kontrargumenty. Rozważ inne niż przymus wyborczy działania, które mogłyby zwiększyć zainteresowanie obywateli życiem politycznym kraju.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 22:10:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zapoznaj się z danymi dotyczącymi frekwencji wyborczej w Polsce w latach 1989–2009 i wykonaj polecenia.

Tabela 1
Frekwencja wyborcza w Polsce podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego i w referendach po 1989 roku.
Na podstawie: www.pkw.gov.pl

Tabela 2
Frekwencja wyborcza w Polsce w latach 1989–2007.

                                    Na podstawie: www.pkw.gov.pl

A. Na podstawie tabeli 2. podaj wielkość frekwencji w wyborach do Sejmu
Kontraktowego  ...................................................................................

B.
Wyjaśnij, dlaczego w latach 1990, 1995 i 2005 podano dwa wskaźniki
frekwencji wyborczej w wyborach prezydenckich. W wypowiedzi powołaj się
na Konstytucję RP.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

C. Porównaj frekwencję obywateli polskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego z frekwencją w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na podstawie własnej wiedzy wyjaśnij różnicę frekwencji.
Porównanie:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Wyjaśnienie:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 22:07:21
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
Źródło: www.cbos.pl

a) Kto powinien podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego? Na podstawie wykresu przedstaw zmiany opinii respondentów w latach 1993–2000.
..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

b) Wymień po dwa działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jakie
na terytorium gminy mogą podjąć jej władze i mieszkańcy.
władze gminy
• ...........................................................................................................
• ...........................................................................................................

mieszkańcy gminy
• ...........................................................................................................
• ...........................................................................................................
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:54:10
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Wkrótce minie siedem lat od obalenia reżimu talibów. Od siedmiu lat pół świata stara się zapewnić temu nowemu państwu, Islamskiej Republice Afganistanu, lepszą przyszłość, a przede wszystkim pokój. [...]
     W kolejnych przemówieniach i oświadczeniach zachodnich wojskowych, dyplomatów i polityków stale się powtarza, że sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa wyraźnie się poprawiła, że sukcesy militarne są niezaprzeczalne, że talibowie właściwie zostali pokonani. Jednak kiedy Afgańczycy mówią sami do lokalnego audytorium, powtarzają, że pokój i Afganistan to ciągle dwa sprzeczne słowa. W ubiegłym roku przy afgańskich
drogach wybuchło 1469 bomb, tj. prawie pięciokrotnie więcej niż w 2004 roku. Naliczono 8950 zbrojnych ataków na wojska i cywilny personel pomocniczy, czyli dziesięciokrotnie więcej niż trzy lata wcześniej. 130 zamachowców – samobójców wysadziło się w powietrze, w roku 2004 było ich trzech. [...]
     Afganistan, jak już nie raz w dziejach, jest pionkiem na szachownicy, przy której siedzi więcej niż dwóch graczy. Akcja, w której uczestniczy zachodnia połowa świata, nie przynosi szybkich efektów, bo druga połowa dokłada starań, by te wysiłki niweczyć. Podczas gdy NATO stara się rozbroić ludność, nie ustają dostawy granatników i karabinów z Pakistanu. Rząd Iranu oskarżany jest o wspieranie handlu afgańskim opium i heroiną w celu szkodzenia Zachodowi. Chiny, najdalej na wschód położony sąsiad Afganistanu, liczą na nowe źródła surowców z tamtejszych gór. W Dubaju pierze się i inwestuje brudne pieniądze zarobione w Afganistanie.
Źródło: U. Fichtner, Trzecia wojna światowa, www.polityka.pl, 2008

a) Określ, czy według autora tekstu działania podjęte przez NATO doprowadziły do stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Afganistanie. Sformułuj dwa argumenty uzasadniające odpowiedź.
Odpowiedź ...........................................................................................................
Argumenty
• .........................................................................................................
...........................................................................................................
• .........................................................................................................
...........................................................................................................
b) Wymień dwa podane w tekście powody, dla których Iran, Pakistan, Chiny i Dubaj zainteresowane są destabilizacją sytuacji politycznej w Afganistanie.
• .........................................................................................................
• .........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:49:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Określ, które z państw oznaczonych na mapie numerami 1–5 były (są) obszarami działania wymienionych organizacji terrorystycznych. Uzupełnij tabelę, podając brakujące informacje.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:44:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie danych zawartych w tabeli określ związek pomiędzy oceną skuteczności operacji militarnej NATO w Afganistanie a poparciem respondentów dla udziału w niej polskich żołnierzy.
Na podstawie: Stosunek do udziału polskich żołnierzy w operacji NATO w Afganistanie. [w:] Komunikat z badań CBOS, Warszawa, październik 2007.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:38:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Podaj polskie nazwy opisanych instytucji lub organów Unii Europejskiej. Nie używaj skrótów.

A.
Politycznie niezależna od rządów państw członkowskich instytucja, która reprezentuje całą Unię Europejską i dba o jej interesy. Zgłasza projekty aktów prawnych, proponuje kierunki polityki i programy działania, odpowiada za wykonywanie decyzji Parlamentu i Rady.
.....................................................................................

B. Instytucja powołana do życia w 1994 roku. Jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych krajów członkowskich. Dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości.
.....................................................................................

C. Jest podstawowym organem decyzyjnym i prawodawczym Unii Europejskiej. Rządy państw członkowskich delegują do niej ministrów kierujących resortami, których problemy rozpatrywane są na jej forum.
.....................................................................................

D.
Instytucja uprawniona do rozstrzygania sporów prawnych powstałych między państwami członkowskimi, instytucjami UE, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi. W jej skład wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Powstała w 1952 roku.
.....................................................................................
Informacje publikowane na stronie www.ukie.gov.pl
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:35:14
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do podanych fragmentów traktatów międzynarodowych dopisz rok ich podpisania oraz nazwy organizacji, które powstały na ich mocy. Nie używaj skrótów.

Fragmenty traktatów:

A.
Jego Królewska Mość Król Belgów, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Republiki Francuskiej, Prezydent Republiki Włoskiej, Jej Królewska Wysokość Wielka Księżna Luksemburga, Jej Królewska Mość Królowa Niderlandów, uznając, że energia atomowa stanowi zasadnicze źródło rozwoju i ożywienia przemysłu, które umożliwi
rozprzestrzenienie idei pokoju, [...] zdecydowani stworzyć warunki niezbędne do rozwoju silnego przemysłu jądrowego [...]

rok podpisania traktatu ...........................
nazwa organizacji ..................................................................................

B. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym [...]

rok podpisania traktatu ...........................
nazwa organizacji ..................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:33:39
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do podanych opisów dopisz odpowiednich polityków. Odpowiedzi wybierz spośród: Martin Luther King, Charles de Gaulle, Robert Schuman, Fidel Castro.

Opisy:
A. Laureat pokojowej Nagrody Nobla; działacz na rzecz równouprawnienia ludności i zniesienia dyskryminacji rasowej w USA; w 1963 roku był jednym z głównych przywódców pokojowej demonstracji zwanej Marszem na Waszyngton.
................................................................................

B. Pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Kuby; rewolucjonista i dyktator kubański; władzę nad państwem przejął w 1959 roku.
................................................................................

C.
Prezydent Francji w latach 1959–1969; zwolennik idei Europy Ojczyzn; doprowadził do wystąpienia Francji ze struktur wojskowych NATO.
................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:28:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
Historyk Janusz K. wytoczył proces cywilny Wiesławowi F. Uznał, że ten naruszył jego dobra osobiste, zarzucając mu w liście do IPN działania na szkodę demokratycznej opozycji.
Na podstawie: Gazeta Wyborcza nr 256, z 13.11.2008 r.

A. Określ, która z osób wymienionych w tekście jest w opisanej sprawie powodem. Podaj jej imię.
Powód ....................................................................................................
                                                         /imię/
B. Rozwiń skrót IPN.
................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-22 21:25:21
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Wiedza o społeczeństwie

zadania z luką