nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 177 zadań
Zadania z matematyki (Potęgi)

Uczniowie mieli wyznaczyć zmienną ##m## ze wzoru ##F=G \cdot\frac{mM}{r^2}##. W tabeli przedstawiono rezultaty pracy kilkorga z nich.
 
Uczeń Adam Beata Celina Daria
Rezultat ##m=\frac{r^2M}{GF}## ##m=\frac{GM}{Fr^2}## ##m=\frac{Fr^2}{MG}## ##m=\sqrt{\frac{F}{GmF}}##

Kto z uczniów poprawnie wyznaczył zmienną ##r##? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Adam                B. Beata                C. Celina                D. Daria
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-19 20:53:30
Etap: Gimnazjum
Słowa kluczowe:
przekształcanie wzorów
przekształcanie wzorów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
 
Liczba ##5^{11}## jest ##5## razy większa od liczby ##5^{12}##. P F
##(-1)^{29}+(-1)^{30}+(-1)^{31}+(-1)^{32}=0## P F
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-19 20:48:34
Etap: Gimnazjum
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Liczba ##\frac{4^{3}+4^{3}+4^{3}+4^{3}}{4^{2}}## jest równa

A. ##4^{0}##                         B. ##4^{1}##                         C. ##4^{2}##                          D. ##4^{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-18 10:40:53
Etap: Gimnazjum
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Zapisz liczbę ##\frac{1}{10000}## w postaci potęgi.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Do tego zadania konieczny załącznik:
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-09-17 12:10:28
Etap: Gimnazjum
Słowa kluczowe:
zapisywanie potęgi
zapisywanie potęgi Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zapisz w postaci potęgi poniższe działania, korzystając z odpowiednich własności:
a) ##3^4 \cdot 3^5##
b) ##4^6 : 4^3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Do tego zadania konieczny załącznik:
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-12-30 14:05:31
Etap: Gimnazjum
Słowa kluczowe:
mnożenie i dzielenie potęg
mnożenie i dzielenie potęg Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz wartość wyrażenia ##\left( \sqrt[3]{8^{-1}}+\sqrt[4]{3^{-4}}\right)^{-1}##. Wynik przedstaw w postaci liczby dziesiętnej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-09-16 08:27:27
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
potęga o wykładniku wymiernym
potęga o wykładniku wymiernym Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz, jakim procentem liczby ##x=\frac{6^{-14} + 12 \cdot \left(\frac{1}{6} \right)^{15}}{0,5^{14} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^{15}}## jest liczba ##y=\frac{5^{-20}+5^{-19}}{125^{-6}}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-09-18 18:29:23
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
potęga o wykładniku całkowitym
potęga o wykładniku całkowitym Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz, jakim procentem liczby ##x=\frac{8^{16} + 4^{25}}{5 \cdot 16^{12}}## jest liczba ##y=\frac{27^9+81^7}{9^{13}}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-09-18 18:18:17
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
potęga o wykładniku wymiernym
potęga o wykładniku wymiernym Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz wartość wyrażenia ##\sqrt{333^2 + 444^2}## nie używając kalkulatora.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-09-18 18:09:30
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
potęga o wykładniku wymiernym
potęga o wykładniku wymiernym Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek kwadratowy
pierwiastek kwadratowy Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz wartość wyrażenia ##\sqrt{113^2 - 112^2} + \sqrt{89^2 - 80^2}## nie używając kalkulatora.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-09-18 18:03:30
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
potęga o wykładniku wymiernym
potęga o wykładniku wymiernym Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Matematyka

bryły obrotowe / ciąg arytmetyczny / ciąg geometryczny / ciągi liczbowe / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 1 / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 3 / dodawanie wyrażeń wymiernych / dodawanie wyrażeń wymiernych 1 / dodawanie wyrażeń wymiernych 2 / dowodzenie nierówności / dowodzenie podzielności / dowodzenie podzielności liczb / dowodzenie w geometrii / działania na pierwiastkach / działania na potęgach / dziedzina funkcji / dziedzina funkcji wymiernej / dziedzina wyrażenia wymiernego / dzielenie potęg / długość odcinka / długość okręgu / egzamin gimnazjalny / egzamin gimnazjalny 2017 / egzamin gimnazjalny z matematyki / funkcja kwadratowa / funkcja liniowa / funkcje / funkcje trygonometryczne / geometria analityczna / geometria kartezjańska / geometria przestrzenna / geometria płaska / graniastosłup prawidłowy czworokątny / graniastosłupy / iloraz ciągu geometrycznego / interpretacja graficzna nierówności / kombinatoryka / kula / kwadrat / kwadrat różnicy / kwadrat sumy / kąt nachylenia prostej do osi ox / kąt wpisany / kąt środkowy / kąty w graniastosłupach / kąty w kole / kąty w ostrosłupach / liczba pi / liczba spełniająca równanie / liczby naturalne / liczby spełniające nierówność / liczby spełniające równanie / logarytmy / logika / matura / matura 2016 / matura 2017 / matura z matematyki / mediana / miejsca zerowe funkcji / miejsca zerowe funkcji kwadratowej / miejsce zerowe / miejsce zerowe funkcji / miejsce zerowe funkcji liniowej / mnożenie potęg / mnożenie sum algebraicznych / mnożenie sum algebraicznych 1 / mnożenie sum algebraicznych 3 / mnożenie sum algebraicznych 4 / mnożenie sum algebraicznych 5 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 2 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 4 / monotoniczność funkcji / monotoniczność funkcji kwadratowej / monotoniczność funkcji liniowej / najmniejsza wartość funkcji / nierówności / nierówności kwadratowe / nierówności liniowe / nierówności liniowe 1 / nierówności liniowe 2 / nierówności liniowe 5 / nierówności z wartością bezwzględną / objętość ostrosłupa / objętość stożka / objętość sześcianu / objętość walca / obliczanie potęgi / obliczanie wartości wyrażeń / odejmowanie wyrażeń wymiernych / odejmowanie wyrażeń wymiernych 1 / odejmowanie wyrażeń wymiernych 2 / odległość między punktami / odległość punktu od prostej / okrąg / okrąg opisany na trójkącie / ostrosłup prawidłowy czworokątny / ostrosłupy / oś symetrii wykresu funkcji / parabola / pierwiastek arytmetyczny / pierwiastek kwadratowy / pierwiastek równania / pierwiastek sześcienny / pierwiastek z iloczynu / pierwiastki / pierwiastki równania / planimetria / podobieństwo trójkątów / pole koła / pole kwadratu / pole trójkąta / postać iloczynowa funkcji kwadratowej / postać kanoniczna funkcji kwadratowej / potęga o wykładniku naturalnym / potęga o wykładniku wymiernym / potęgi / potęgowanie potęgi / prawda - fałsz / prawdopodobieństwo / prawdopodobieństwo klasyczne / procenty / promień okręgu / proporcja / proporcjonalność prosta / prosta i okrąg / proste prostopadłe / proste równoległe / prostokąt / prostopadłościan / prostopadłość prostych / przedziały monotoniczności / przekształcanie wykresu funkcji / przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej / przekształcanie wykresów funkcji / przekształcenia wykresu funkcji / punkt należy do wykresu / rachunek prawdopodobieństwa / redukcja wyrazów podobnych / romb / rozkład wielomianu na czynniki / równania / równania kwadratowe / równania kwadratowe 1 / równania kwadratowe 4 / równania liniowe / równania liniowe 1 / równania liniowe 2 / równania liniowe 3 / równania liniowe 4 / równania liniowe 5 / równania liniowe z wartością bezwzględną / równania wielomianowe / równania wymierne / równania wymierne 2 / równania wymierne 4 / równania z wartością bezwzględną / równanie kierunkowe prostej / równanie okręgu / równanie prostej / równoległobok / równoległość prostych / różnica ciągu arytmetycznego / statystyka / stereometria / stożek / styczna do okręgu / suma ciągu arytmetycznego / suma wyrazów ciągu arytmetycznego / suma wyrazów ciągu geometrycznego / sumy algebraiczne / sumy algebraiczne 5 / symetralna odcinka / symetria osiowa / symetria względem osi ox / symetria względem osi oy / sześcian / trapez / trygonometria / trygonometria w geometrii / trójkąt prostokątny / trójkąt równoboczny / trójkąt równoramienny / trójkąty / trójkąty podobne / układy równań / układy równań liniowych / układy równań nieliniowych / usuwanie niewymierności / ułamki / ułamki dziesiętne / walec / wartości funkcji / wartości wyrażeń / wartość bezwzględna / wartość logiczna zdań / wartość wyrażenia / warunek prostopadłości prostych / warunek równoległości prostych / wielomiany / wierzchołek paraboli / współczynnik kierunkowy prostej / współczynniki funkcji kwadratowej / współczynniki funkcji liniowej / wykres funkcji / wykres funkcji kwadratowej / wykres funkcji linowej / wykres funkcji z wartością bezwzględną / wyraz wolny funkcji linowej / wyrazy ciągu / wyrazy ciągu arytmetycznego / wyrazy ciągu geometrycznego / wyrażenia algebraiczne / wyrażenia wymierne / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 1 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 13 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 19 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 2 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 4 / wzajemne położenie prostych / wzory skróconego mnożenia / wzory skróconego mnożenia 1 / wzory skróconego mnożenia 13 / wzory skróconego mnożenia 14 / wzory skróconego mnożenia 16 / wzory skróconego mnożenia 18 / wzory skróconego mnożenia 2 / wzór funkcji / wzór funkcji kwadratowej / wzór funkcji liniowej / własności funkcji / własności funkcji kwadratowej / własności funkcji linowej / zadania kodowane / zadania na dowodzenie / zadania tekstowe / zadania z parametrem / zamiana liczby na potęgę / zapisywanie i obliczanie potęg 1 / zapisywanie i obliczanie potęg 2 / zapisywanie potęgi / zapisywanie wyrażeń / zaprzeczenie zdania / zaprzeczenie zdania 4 / zbiór wartości funkcji / zbiór wartości funkcji kwadratowej / zdanie logiczne / zdanie logiczne 4 / średnia arytmetyczna / środek odcinka / środek okręgu