nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 17 zadań
Zadania z matematyki

Dane są liczby ##a, b## takie, że ##a-b=4## i ##ab=7##. Oblicz ##a^{3}b+ab^{3}##. Zakoduj w kratkach poniżej kolejno, od lewej do prawej, cyfry setek, dziesiątek i jedności otrzymanego wyniku.

cyfra setek cyfra dziesiątek cyfra jedności
     
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:04:25
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń algebraicznych
wartości wyrażeń algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Oblicz granicę ciągu określonego wzorem ogólnym ##a_{n}=\frac{\left ( n+4 \right )\left ( 3n^{2} -1\right )}{11n^{3}+5n+2}##. Podaj przybliżenie wyniku z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Zakoduj trzy początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego przybliżenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:31:46
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Sześcian o krawędzi ##a= 6## przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i nachyloną do niej pod kątem ##30^{\circ}##. Oblicz wysokość otrzymanego przekroju. Podaj przybliżenie otrzymanego wyniku z dokładnością do trzech miejsc po przecinku i zakoduj trzy początkowe cyfry po przecinku otrzymanego przybliżenia.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:30:40
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
przekroje sześcianu
przekroje sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest trójkąt o boku długości ##a= 4## i kącie przyległym do tego boku ##45^{\circ}##. Kąt leżący naprzeciwko boku ##a## ma miarę ##30^{\circ}##. Oblicz długość boku leżącego naprzeciwko kąta ##45^{\circ}## tego trójkąta. Zakoduj cyfrę jedności i dwie początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:27:36
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
twierdzenie sinusów
twierdzenie sinusów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Oblicz odległość punktu ##A=\left ( 5,-6 \right )## od prostej ##l:y=2x+1##. Podaj przybliżenie dziesiętne otrzymanego wyniku z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zakoduj cyfrę jedności i dwie początkowe cyfry po przecinku otrzymanego przybliżenia.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:28:34
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest ciąg określony wzorem rekurencyjnym ## \left\{\begin{matrix}
a_{1}=32\\a_{n+1}=\frac{1}{7}a_{n}+2
\end{matrix}\right.##
Wyznacz czwarty wyraz tego ciągu. Zakoduj trzy początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:26:01
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciągi rekurencyjne
ciągi rekurencyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Oblicz granicę ##\lim \limits_{n \to \infty}\left(\frac{11n^3+6n+5}{6n^3+1} - \frac{2n^2+2n+1}{5n^2-4} \right)##. W poniższe kratki wpisz kolejno cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.
     

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 10:47:33
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest trójkąt o bokach długości ##5, 8, 12##. Dwusieczna największego kąta wewnętrznego tego trójkąta dzieli jeden z jego boków na dwa odcinki. Wyznacz długości tych odcinków.

Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego każdego z otrzymanych wyników.
 
długość dłuższego odcinka      
 
długość krótszego odcinka      
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:37:22
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Powierzchnia boczna walca jest prostokątem, którego przekątne mają długość ##12\sqrt{3}cm## i przecinają się pod kątem ##60^{\circ}##. Długość wysokości walca jest równa długości dłuższego boku prostokąta. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego walca. (Przyjmij: ##\pi=3,14## i ##\sqrt{3}=1,73##).

Zakoduj cyfrę setek, dziesiątek i jedności każdego z otrzymanych wyników.
 
objętość walca      
 
 
 pole powierzchni walca      
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:39:13
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
powierzchnia boczna walca
powierzchnia boczna walca Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzni całkowitej walca
pole powierzni całkowitej walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wielomian ##W## opisany wzorem ##W\left ( x \right )=x^{4}-x^{3}+2mx^{2}+4nx+48## jest podzielny przez wielomian ##P## opisany wzorem ##P\left ( x \right )=x^{2}-x-6##. Wyznacz odwrotności liczb ##m## i ##n##.

Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego każdego z otrzymanych wyników.
 
odwrotność ##m##      
 
odwrotność  ##n##      
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:37:48
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony