nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 31 zadań
Zadania z historii

Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenie.

Tabela. Udział różnych form własności ziemi w powierzchni ogólnej użytków rolnych w wybranych państwach w latach 1975–1977 (w %)

Państwo Spółdzielnie
produkcyjne
Gospodarstwa
państwowe
Gospodarstwa
prywatne
ZSRR 44 52 4
Czechosłowacja 62 31 7
Polska 4 27 69
Węgry 55 31 14
Jugosławia 1 14 85

Na podstawie: W. Roszkowski, Gospodraka. Wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego, Warszawa 2008, s. 110.

Wymień państwa, w których struktura własności ziemi najbardziej różniła się od modelu radzieckiego.
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 15:05:02
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

Na pytanie o motywy sympatii dla polityka, który odwiedził Polskę, aż 37,6% respondentów wskazało na „przyjemny i serdeczny stosunek do Polski i Polaków, uznanie naszych granic”. Kolejne miejsca zajęły opinie: „zręczny polityk, mądrze rządzi Francją [...]” (21%), „w czasie ostatniej wojny walczył z hitleryzmem” (10,8%), „bo jest prezydentem Francji” (10,6%), [...] „uniezależnił się od USA [...]” (3,9%). [...] Wybierając poszczególne elementy wizyty budzące największą aprobatę, aż 52% wskazywało na wypowiedzi generała o nienaruszalności granic i polskości Ziem Zachodnich. [...] Przejawem sympatii do gościa była moda na nakrycia głowy zbliżone do tych, jakie on nosił [...], która przetrwała przez dwa sezony po jego wizycie.

[w:] M. Pasztor, Między Paryżem, Warszawą i Moskwą. Stosunki polsko-francuskie w latach 1954–1969, Toruń 2003, s. 371–372.

A.
Rozpoznaj polityka, którego dotyczy tekst.  ..........................................

B.
Wymień najważniejszy cel polskiej polityki zagranicznej, któremu poświęcono szczególną uwagę w czasie wizyty tego polityka w naszym kraju.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 14:57:54
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

Cały „październik” był w gruncie rzeczy wielkim sowieckim sukcesem politycznym. Chruszczow przyleciał do Warszawy niewątpliwie przerażony tym, co się tam działo. [...] Panuje przekonanie, że Warszawa była sowiecką porażką, a Budapeszt zwycięstwem. W rzeczywistości [...] w Warszawie i Budapeszcie Chruszczow odniósł w końcu te same efekty: tylko że w Warszawie przy pomocy jednej gabinetowej rozmowy, a w Budapeszcie kosztem strat nieobliczalnych [...].

[w:] W. Jedlicki, Klub Krzywego Koła, Paryż, 1963, s. 37.

A. Podaj rok, w którym doszło do wydarzeń opisanych w tekście.  ..............

B.
Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

W październiku, o którym mowa w tekście, funkcję I sekretarza KC PZPR objął
1. Bolesław Bierut.
2. Józef Cyrankiewicz.
3. Władysław Gomułka.
4. Edward Ochab.

C.
Wyjaśnij wskazane w tekście podobieństwo skutków wydarzeń w obu państwach.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 14:52:21
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fragmentu artykułu prasowego wykonaj polecenie.

Choinka [noworoczna] z białymi gołębiami pokoju to umiejętne powiązanie tego, co wzięliśmy w spadku, jako element wartościowy z dawnych obyczajów, z nową świecką, socjalistyczną treścią. Spod choinki popłynie na salę pieśń o planie 6-letnim i o pokoju, który nie będzie dany z niebios, ale który trzeba wywalczyć. Choinka, wiązana w przeszłości zawsze z elementami ubóstwa, pokory i poddania się siłom nadprzyrodzonym jako odbicie warunków życia ludu polskiego w okresie feudalizmu, choinka dla dzieci biednych organizowana przez filantropów [...] przed wojną dla uspokojenia sumienia społecznego burżuazji, zamieni się podczas imprezy masowej w symbol nowego życia w naszej odrodzonej ludowej ojczyźnie.

Cytat za: D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948–1956, Warszawa 2000, s. 212–213.

Podaj dwa argumenty, które świadczą o tym, że tekst pochodzi z okresu stalinizmu.
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 14:47:00
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy miejsc walk stoczonych przez żołnierzy polskich w II wojnie światowej oraz litery, którymi zaznaczono te miejsca na mapie.
   Na podstawie: Atlas historyczny Polski , Warszawa – Wrocław 1987, s. 51.

Informacje Miejsce walk Litera, którą
miejsce walk
zaznaczono
na mapie
1 Bitwa była pierwszym starciem żołnierzy polskich z wrogiem po wojnie obronnej w 1939 r. Uczestniczyła w niej Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Polacy osłaniali port przed niemieckimi atakami.    
2 Twierdzy położonej nad brzegiem morza broniła przez cztery miesiące Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. Walkę utrudniały upały i niedostatek wody pitnej.    
3 Bitwa była chrztem bojowym sformowanej w ZSRR I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Zwycięstwo w walce zostało okupione ogromnymi stratami wśród żołnierzy.    
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 14:37:28
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie źródeł oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Źródło 1. Plakat wyborczy z 1930 r.

[w:] Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 183.
 
Źródło 2. Układ sił politycznych w sejmie na podstawie wyników wyborów z 1930 r.
  Na podstawie: Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 184.
 
Źródło 3. List profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego do posła BBWR profesora Adama Krzyżanowskiego (fragmenty)

Liczne wydarzenia [...] podważają [...] moralne podstawy naszego życia społecznego i politycznego w Polsce [...]. W szeregu tych zdarzeń sprawa więźniów brzeskich [aresztowanych w nocy z 9 na 10 września 1930 r.] jest zjawiskiem najgroźniejszym. [...] Przedstawiamy Panu wiadomości o losie więźniów: Więźniowie Ci, byli ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie na Sejm Polski [...] byli zmuszani do wykonywania prac poniżających. Więźniowie byli głodzeni przez dwa miesiące [...]. Niektórzy więźniowie byli bici. [...] Jesteśmy przekonani, że Pan uczyni wszystko [...] dla naprawienia krzywd i zapobieżenia powtórzeniu się w Polsce podobnych wypadków.
[w:] Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 187.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Źródło 1. to plakat wyborczy
1. Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.
2. Centrolewu.
3. Chadecji.
4. Klubu Narodowego.

B. Czy ugrupowanie, które zwyciężyło w wyborach przeprowadzonych 16 listopada 1930 r., mogło samodzielnie utworzyć rząd? Odpowiedź uzasadnij.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

C. Wyjaśnij, dlaczego władze sanacyjne zdecydowały się na aresztowania, o których mowa w źródle 3.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

D. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Zacytowany list (źródło 3.) został napisany w obronie polityków, wśród których był
1. Ignacy Mościcki.
2. Gabriel Narutowicz.
3. Ignacy Paderewski.
4. Wincenty Witos.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 14:27:47
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie rysunku opublikowanego w polskim czasopiśmie satyrycznym w 1939 r. wykonaj polecenia.
                                        [w:] „Wróble na Dachu” 1939, nr 3, okładka.
 
A. Wyjaśnij koncepcję polityki zagranicznej, której dotyczy rysunek.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

B. Rozpoznaj postaci przedstawione na rysunku.
• Numerem 1 oznaczono   ..................................
• Numerem 2 oznaczono   ..................................

C. Oceń, czy polityka, której dotyczy rysunek, skutecznie zabezpieczyła interesy Polski w 1939 r. Odpowiedź uzasadnij.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 14:14:40
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fragmentu ultimatum z 1914 r. i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Rząd królestwa Serbii [...] tolerował przestępczą działalność różnych stowarzyszeń i związków skierowanych przeciwko monarchii, [...] tolerował wszelkie manifestacje, których celem było wzbudzić w ludności serbskiej nienawiść do monarchii i pogardę dla jej instytucji. Ta karygodna pobłażliwość rządu królestwa Serbii nie ustawała nawet wówczas, gdy wypadki 28 czerwca wykazały całemu światu jej straszliwe skutki. Z wypowiedzi i zeznań zbrodniarzy, sprawców zamachu z 28 czerwca wynika, że mord dokonany w Sarajewie był uplanowany w Belgradzie.

[w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 47, Warszawa 1960, s. 5.

A.
Podaj nazwę państwa, które wystosowało zacytowane ultimatum.
...............................................................................................................

B. Podaj nazwę bloku polityczno-militarnego, do którego należało państwo – autor tego ultimatum.
...............................................................................................................

C. Wyjaśnij wpływ wypadków 28 czerwca na rozwój sytuacji międzynarodowej w 1914 r.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:57:16
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenie.

Tabela. Struktura zawodowo czynnej ludności Wielkiej Brytanii w latach 1801–1911 (w %)

Rok Rolnictwo,
lesnictwo
i rybołówstwo
Rzemiosło,
przemysł
i górnictwo
Handel
i transport
Inne
1801 35,9 29,7 11,2 23,2
1841 22,2 40,5 14,2 23,1
1861 18,7 43,6 16,6 21,1
1881 12,6 43,5 21,3 22,6
1911 8,3 46,4 21,5 23,8

Na podstawie: M. Eckert, A. Nadolny, W. Stobrawa, Historia gospodarcza i społeczna świata w XIX i XX w., Zielona Góra 1993, s. 43, 102.

Podaj nazwę procesu gospodarczego, którego skutki zilustrowano danymi w tabeli, oraz dwa argumenty uzasadniające odpowiedź.
..............................................................................................................
Argumenty
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:51:40
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenie.

List ambasadora Francji w Niemczech do ministra spraw zagranicznych Francji, Berlin, 20 grudnia 1907 r.

Jak surowych nie mielibyśmy sądów o polityce niemieckiej w Polsce, byłoby bardzo nie na miejscu, aby Francuzi interweniowali w tego rodzaju sprawach w Niemczech. Sytuacja naszych rodaków na terenach anektowanych [w Alzacji i Lotaryngii] jest zbyt podobna do sytuacji Polaków, abyśmy mogli bez bardzo ujemnych skutków trwonić nasze sentymenty na rzecz tych ostatnich. W chwili, kiedy podejmowane są widoczne wysiłki, aby zerwać więzy łączące Rosję z Francją, znaczyłoby to dostarczyć [Niemcom] przeciwko nam potężnego oręża [...] i obudzić podejrzenia, które nasze sympatie do Polski zawsze wzbudzały w Petersburgu.

[w:] J. W. Borejsza, Piękny wiek XIX, Warszawa 2010, s. 303–304.

Podaj dwa powody sprzeciwu autora listu wobec interwencji francuskiej w obronie Polaków.
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:41:46
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Pismo ministra spraw zagranicznych Niemiec, Berlin, 26 marca 1899 r.

Z już osiągniętych sukcesów cesarza należy wziąć pod uwagę udzielenie koncesji na budowę portu w Haidar-Pasza**, koncesję na założenie niemieckiego kabla między Konstancją a Konstantynopolem, umocnienie stosunków z wielkimi firmami niemieckimi. Przez uzyskanie koncesji na założenie kabla otrzymujemy bezpośrednie połączenie telegraficzne z Konstantynopolem. Należy także podkreślić znaczenie przedłużenia anatolijskiej linii kolejowej do Bagdadu.

* Koncesja – zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.
** Haidar-Pasza – miejscowość na azjatyckim brzegu Bosforu.

[w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 40, Warszawa 1960, s. 15.

A. Podaj nazwę państwa, które udzieliło rządowi niemieckiemu koncesji na budowę portu.
...............................................................................................................

B. Podaj dwa skutki realizacji wymienionych przedsięwzięć dla państwa udzielającego koncesji.
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................

C. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Autorem wspomnianego w tekście wynalazku, który umożliwił szybki kontakt między Konstancją a Konstantynopolem, był

1. Henry Ford.
2. Robert Fulton.
3. Samuel Morse.
4. Wilbur Wright.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:37:40
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy zaborów obok tekstów źródłowych charakteryzujących sytuację Polaków w drugiej połowie XIX i na początku XX w.
 
Fragment tekstu źródłowego Nazwa zaboru
1. Chodziłem do szkoły polskiej. Wprawdzie historia Polski była przedmiotem nieobowiązkowym [...], ale uczono jej na podstawie
źródeł polskich. [...] Czytywało się dzienniki polskie, a cenzura ich była dośćłagodna, [...] sędzia polski sądził, teatr polski nas bawił. Obchodziliśmy wszystkie święta narodowe, cóż więc dziwnego, że zacierała się w nas [...] świadomość, że się jest poddanym obcego państwa, i że nie Polsce, tylko jemu służyć się musi.

[w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 43, Warszawa 1959, s. 19.
 
2. Po objęciu władzy w kraju przez generał-gubernatora Hurkę [...]
surowo zabroniono czytania i posiadania polskich książek, a kontrola była tak ścisła, że przy odwiedzaniu stancji uczniowskich [...] przetrząsano sienniki, kufry z rzeczami, czy tam nie było schowanych książek polskich. W razie znalezienia książek polskich zapisywano ucznia do dziennika kar [...]. Gdy zaś u ucznia znaleziono książkę o treści politycznej [...] bezwarunkowo wydalano ucznia z gimnazjum.

[w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 44 a, Warszawa 1961, s. 25 – 26
 
3. Jak w innych miastach [...] poczęliśmy protestować na niemiecką naukę religii. Strajk u nas zaczął się w czerwcu [...]. Gdy nam poczęli rozdawać niemieckie podręczniki, zaprotestowaliśmy [...]. Uświadomił nas nauczyciel, że jeżeli nie odbierzemy niemieckich książek religijnych i nie będziemy odpowiadali na niemieckiej nauce religii, to będziemy musieli rok dłużej chodzić do szkoły, będziemy musieli areszt odsiadywać i rodziców będą karać.

[w:] [...] w świetle źródeł historycznych. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 1958, s. 290.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:29:04
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie rysunku satyrycznego z 1848 r. i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Tłumaczenie napisów: na pudełku – PIGUŁKI KONSTYTUCJI; na butelce – ETER (środek znieczulający).
[w:] D. Dowe et al: Europe in 1848: revolution and reform, New York, 2001, s. 608.

A.
Podaj termin przyjęty dla określenia wydarzeń, do których doszło w Europie w roku opublikowania rysunku.
...............................................................................................................

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
 
Władca, opierający się przed zażyciem pigułki, protestuje przeciwko

1. likwidacji parlamentu.
2. utracie suwerenności państwa.
3. likwidacji władzy absolutnej.
4. utracie części terytorium państwa.

C. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
 
W czasie wydarzeń, których dotyczy rysunek, na ziemiach polskich wybuchły walki
1. tylko w zaborze rosyjskim.
2. tylko w zaborze pruskim.
3. tylko w zaborze austriackim.
4. w zaborach – pruskim i austriackim.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:21:31
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
Mapa. Działania zbrojne w czasie wojny polsko-rosyjskiej (powstania listopadowego) w 1831 r.
                  [w:] A. Galos, J. Gierowski, J. Leszczyński, Historia , Warszawa 1974, s. 96.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Państwo oznaczone na mapie numerem 1 istniało do roku
1. 1831.
2. 1846.
3. 1848.
4. 1864.

B.
Rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe. Wpisz obok tych zdań słowo fałsz.
 
1. Wojska rosyjskie przeprawiły się przez Wisłę i podeszły od zachodu do Warszawy.  
2. Oddziały polskie działały jedynie na terenie Królestwa Polskiego.  
3. Wojskiem rosyjskim w ciągu całej wojny dowodził Iwan Dybicz.  
4. Część polskich oddziałów po zakończeniu walk przekroczyła  granicę zaboru pruskiego  

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:14:34
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fragmentu wiersza z końca XVIII w. wykonaj polecenie.

Nagrobek Targowicy

Przechodniu, przy tym mym grobie
Zanotuj te prawdy sobie:
Kto swej dumie i niechęci
Publiczne dobro poświęci,
Lub z swej ojczyzny ucisku
Haniebnego szuka zysku,
Z krajem zginie [...].

[w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 22, Warszawa 1959, s. 4.
 
Czy wiersz wyraża opinię przeciwnika, czy – zwolennika konfederacji targowickiej? Odpowiedź uzasadnij, podając dwa argumenty.

Opinia  ...................................................................................................

Argumenty
• ............................................................................................................
• ............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:05:17
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie rycin z okresu rewolucji francuskiej w XVIII w. oraz wiedzy własnej wykonaj polecenie.

Rycina 1. System podatkowy we Francji w przededniu rewolucji

[w:] „Mówią wieki” 2009, nr 7, s. 42.

Rycina 2. Propozycja zmian w systemie podatkowym we Francji

[w:] Historia powszechna, t. 14, Nowara 2007, s. 303.
 
Wyjaśnienie: napisy na rysunkach oznaczają różne rodzaje podatków i obciążeń finansowych we Francji w XVIII w.

Interpretując elementy graficzne rycin, wyjaśnij proponowaną zmianę w systemie podatkowym we Francji.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:00:07
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Opatów to miasto nad Opatówką (lewy dopływ Wisły). Był to gród na szlaku handlowym z Rusi do Wielkopolski, wzmiankowany w XII w. Miasto zostało po raz pierwszy lokowane w 1282 r.; do początku XVI w. było własnością biskupów lubuskich, a następnie rodzin magnackich. W XV–XVIII w. Opatów był miejscem sejmików województwa sandomierskiego, ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym. Od 1795 r. Opatów znalazł się w zaborze austriackim, później – od 1809 r. w Księstwie Warszawskim, a od 1815 r. w Królestwie Polskim. 21 lutego 1864 r. pod Opatowem rozegrała się bitwa z wojskiem rosyjskim zakończona porażką powstańców z korpusu generała Józefa Hauke-Bosaka. W 1939 r. 62% mieszkańców Opatowa stanowili Żydzi. W czasie II wojny światowej utworzono w mieście getto, z którego Żydów wywożono do obozu zagłady. Po II wojnie światowej w Opatowie rozwinął się przemysł mechaniczny, odzieżowy, spożywczy. Głównym zabytkiem Opatowa jest kolegiata wzniesiona w pierwszej połowie XII w.,
a kilkakrotnie przebudowywana, m.in. w XIII i XVIII w.

Na podstawie: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1996, s. 649.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Miasto, o którym mowa w tekście, było po raz pierwszy lokowane w okresie
1. kryzysu monarchii wczesnopiastowskiej.
2. rozbicia dzielnicowego w Polsce.
3. zasiadania ostatniego z Piastów na tronie polskim.
4. panowania pierwszego Jagiellona w Polsce.

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Na zjazdach szlachty województwa sandomierskiego, o których mowa w tekście,
1. wydawano wyroki w sprawach karnych.
2. uchwalano podatki obowiązujące w całym kraju.
3. wybierano posła i sporządzano dla niego instrukcje.
4. ustalano czas i miejsce wolnej elekcji.

C. Opatów w latach 1795–1830 trzykrotnie zmieniał przynależność państwową. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy dynastii panujących w państwach, w granicach których znalazł się Opatów. Nazwy dynastii wybierz spośród następujących:

          Habsburgowie, Hohenzollernowie, Romanowowie, Wettinowie.
 
Okres w historii miasta Dynastia panująca w państwie,
w którego granicach znajdowało się miasto
1. Od III rozbioru Polski do włączenia miasta do Księstwa Warszawskiego  
2. Od włączenia miasta do Księstwa Warszawskiego do klęski Napoleona w wyprawie na Rosję  
3. Od zakończenia kongresu wiedeńskiego do wybuchu powstania listopadowego  

D. Podaj nazwę powstania, w czasie którego rozegrała się bitwa wspomniana w tekście.
...............................................................................................................

E. Podaj przyczynę zmian w strukturze narodowościowej ludności miasta w czasie II wojny światowej.
...............................................................................................................

F. Uzupełnij tabelę. Wpisz obok numerów 1, 2, 3 nazwy stylów w sztuce, dla których są charakterystyczne elementy architektoniczne kolegiaty wspomnianej w tekście. Nazwy stylów wybierz spośród następujących:

     barok, gotyk, romanizm, secesja.

[w:] Opatów. Kolegiata św. Marcina. Przewodnik po zabytkach sztuki nr 2, Tarnobrzeg 1995, okładka.

 
Numer, którym oznaczono element architektoniczny Nazwa stylu
1  
2  
3  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 11:49:25
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fragmentu Nowej gigantomachii Augustyna Kordeckiego wykonaj
polecenia.

Roku następnego, niby bicz Boży, przeciwko Polakom wyruszył z północy Karol Gustaw [...]. Po zajęciu Wielkopolski [...] umyślił, aby napaść na klasztor częstochowski. [...] Wszelkich środków chwytał się nieprzyjaciel, aby srogością wojny i przestrachem przerazić serca oblężonych. [...] Następnych dni i nocy roztaczały się mgły, zapewne dzieło złego ducha, które swoją gęstością tak dalece przeszkadzały, iż ogromnych machin wojennych [...] nie można było dojrzeć. [...] Dlatego polecono jednemu z ojców, ażeby przeciw gusłom nieprzyjacielskim wzywał potęgi Boskiej, powietrze zaciemnione egzorcyzmami oczyszczał i broń oblężonych błogosławił, co tak dalece było skutecznym, iż [...] ciemności z powietrza ustąpiły [...], a nieprzyjaciel ginął.

[w:] Panowanie Jana Kazimierza w świetle źródeł, Kraków 1923, s. 12–13.

A. Podaj nazwę wojny, w czasie której doszło do oblężenia opisanego w tekście.
...............................................................................................................

B. Jakim rezultatem dla Polaków zakończyło się to oblężenie?
...............................................................................................................

C. Czy przedstawiony tekst zawiera informacje świadczące o religijności obrońców? Odpowiedź uzasadnij.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 21:40:50
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie źródeł wykonaj polecenia.

Źródło 1. Tablica genealogiczna rodu Zápolya [fragment]
Wyjaśnienia: x – małżonka/małżonek, c. – córka; żupan – w imieniu władcy zarządzał danym
terenem.

Na podstawie: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej , pod red. M. Serwańskiego i J. Dobosza, Poznań 2002, s. 188–193 oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1polyowie [dostęp: 13.10.2011].

Źródło 2. Fragment dzieła Łukasza Górnickiego
 
W 1539 r. przyjechało poselstwo do Krakowa od króla węgierskiego – Jana o królewnę Izabelę prosząc. [...] Rzeczy były pierwej tajemnie ułożone (jako między przyjacioły), bo król Zygmunt miał najpierw za żonę rodzoną siostrę króla Jana, przeto szybko posłowie uprosili u wielkiego króla córkę w stan małżeński dla pana swego.

[w:] Ł. Górnicki, Dzieje w Koronie Polskiej, Wrocław 2010, s. 10–11.

A. Podaj imię siostry króla węgierskiego, o którym mowa w źródle 2.
.............................................................................................................

B. Rozpoznaj władcę węgierskiego, którego dziadkiem był król Polski wymieniony w tekście.
.............................................................................................................

C. Czy Izabela Jagiellonka i Jadwiga, żona elektora brandenburskiego, miały tych samych rodziców? Odpowiedź uzasadnij.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 21:34:56
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Niemały rozruch się stał w Wilnie. [...] Księgi ewangelickie przed kościołem św. Jana popalone są. [...] Dwu ministrów ewangelickich żacy ze szkoły św. Jana na ulicy mało nie ukamienowali, a nadto pogróżki czynią, jakoby zbory spustoszyć i zburzyć chcieli. [...] W tych państwach, gdzie gwałtem, ogniem i mieczem, a nie nauką i dobrymi obyczajami wiarę umacniać chcą, wielkie rozlanie krwi i wojny dzieją się, czego my nieradzi byśmy widzieli u nas. [...] Przeto my nikogo do wiary gwałtem cisnąć nie chcemy, ale według przysięgi naszej [...] pokój między różnymi w wierze chcąc zachować i bronić rozkazujemy, je śli kto rozruchy będzie wszczynał, tedy abyście go zatrzymali i nam o tym znać dali koniecznie.

Z obozu naszego pod Pskowem, 30 września 1581 roku.

[w:] Polska za pierwszych królów elekcyjnych (1572–1586), Kraków 1928, s. 30–31.

A. Podkreśl prawidłowe zakończenie zdania.

Przytoczony tekst zawiera rozkaz wydany przez króla
1. Henryka Walezego.
2. Stefana Batorego.
3. Zygmunta III Wazę.
4. Władysława IV Wazę.

B. Podaj nazwę dokumentu, na którego zaprzysiężenie powołał się król w swoim rozkazie.
...............................................................................................................

C. Podaj przykład państwa (kraju) w Europie Zachodniej, w którym w XVI w. doszło do wojny z przyczyn wspomnianych w tekście.
..............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 21:24:33
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy