nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań
Zadania z historii

Na podstawie rysunku satyrycznego z 1848 r. i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Tłumaczenie napisów: na pudełku – PIGUŁKI KONSTYTUCJI; na butelce – ETER (środek znieczulający).
[w:] D. Dowe et al: Europe in 1848: revolution and reform, New York, 2001, s. 608.

A.
Podaj termin przyjęty dla określenia wydarzeń, do których doszło w Europie w roku opublikowania rysunku.
...............................................................................................................

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
 
Władca, opierający się przed zażyciem pigułki, protestuje przeciwko

1. likwidacji parlamentu.
2. utracie suwerenności państwa.
3. likwidacji władzy absolutnej.
4. utracie części terytorium państwa.

C. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
 
W czasie wydarzeń, których dotyczy rysunek, na ziemiach polskich wybuchły walki
1. tylko w zaborze rosyjskim.
2. tylko w zaborze pruskim.
3. tylko w zaborze austriackim.
4. w zaborach – pruskim i austriackim.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:21:31
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Opatów to miasto nad Opatówką (lewy dopływ Wisły). Był to gród na szlaku handlowym z Rusi do Wielkopolski, wzmiankowany w XII w. Miasto zostało po raz pierwszy lokowane w 1282 r.; do początku XVI w. było własnością biskupów lubuskich, a następnie rodzin magnackich. W XV–XVIII w. Opatów był miejscem sejmików województwa sandomierskiego, ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym. Od 1795 r. Opatów znalazł się w zaborze austriackim, później – od 1809 r. w Księstwie Warszawskim, a od 1815 r. w Królestwie Polskim. 21 lutego 1864 r. pod Opatowem rozegrała się bitwa z wojskiem rosyjskim zakończona porażką powstańców z korpusu generała Józefa Hauke-Bosaka. W 1939 r. 62% mieszkańców Opatowa stanowili Żydzi. W czasie II wojny światowej utworzono w mieście getto, z którego Żydów wywożono do obozu zagłady. Po II wojnie światowej w Opatowie rozwinął się przemysł mechaniczny, odzieżowy, spożywczy. Głównym zabytkiem Opatowa jest kolegiata wzniesiona w pierwszej połowie XII w.,
a kilkakrotnie przebudowywana, m.in. w XIII i XVIII w.

Na podstawie: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1996, s. 649.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Miasto, o którym mowa w tekście, było po raz pierwszy lokowane w okresie
1. kryzysu monarchii wczesnopiastowskiej.
2. rozbicia dzielnicowego w Polsce.
3. zasiadania ostatniego z Piastów na tronie polskim.
4. panowania pierwszego Jagiellona w Polsce.

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Na zjazdach szlachty województwa sandomierskiego, o których mowa w tekście,
1. wydawano wyroki w sprawach karnych.
2. uchwalano podatki obowiązujące w całym kraju.
3. wybierano posła i sporządzano dla niego instrukcje.
4. ustalano czas i miejsce wolnej elekcji.

C. Opatów w latach 1795–1830 trzykrotnie zmieniał przynależność państwową. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy dynastii panujących w państwach, w granicach których znalazł się Opatów. Nazwy dynastii wybierz spośród następujących:

          Habsburgowie, Hohenzollernowie, Romanowowie, Wettinowie.
 
Okres w historii miasta Dynastia panująca w państwie,
w którego granicach znajdowało się miasto
1. Od III rozbioru Polski do włączenia miasta do Księstwa Warszawskiego  
2. Od włączenia miasta do Księstwa Warszawskiego do klęski Napoleona w wyprawie na Rosję  
3. Od zakończenia kongresu wiedeńskiego do wybuchu powstania listopadowego  

D. Podaj nazwę powstania, w czasie którego rozegrała się bitwa wspomniana w tekście.
...............................................................................................................

E. Podaj przyczynę zmian w strukturze narodowościowej ludności miasta w czasie II wojny światowej.
...............................................................................................................

F. Uzupełnij tabelę. Wpisz obok numerów 1, 2, 3 nazwy stylów w sztuce, dla których są charakterystyczne elementy architektoniczne kolegiaty wspomnianej w tekście. Nazwy stylów wybierz spośród następujących:

     barok, gotyk, romanizm, secesja.

[w:] Opatów. Kolegiata św. Marcina. Przewodnik po zabytkach sztuki nr 2, Tarnobrzeg 1995, okładka.

 
Numer, którym oznaczono element architektoniczny Nazwa stylu
1  
2  
3  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 11:49:25
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fragmentu kroniki i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

[...] Bolesław [w 1109 r.], jak przystało na mężnego rycerza, zachęcił swoich, mówiąc: „O nieustraszeni rycerze [...] bądźcie i teraz gotowi razem ze mną za wolność Polski umrzeć lub żyć!”. [...] A tymczasem cesarz [...] wziął od głogowian zakładników pod przysięgą, na takich warunkach, że jeżeli w przeciągu pięciu dni, wysławszy poselstwo [do księcia] zdołają doprowadzić do zawarcia pokoju [...], niezależnie od tego, czy pokój zostanie zawarty, czy odrzucony, odzyskają jednak swoich zakładników. Ugodzono się tak obustronnie z pewnym ukrytym zamiarem: cesarz mianowicie w tym właśnie celu wziął pod przysięgą zakładników, bo spodziewał się w ten sposób, [...] dopuszczając się wiarołomstwa, dostać w swe ręce gród; a także głogowianie na to wydali mu owych zakładników, gdyż tymczasem umocnili pewne miejsca w fortyfikacjach [...]. [Po powrocie poselstwa głogowianie] donieśli cesarzowi, że Bolesław [...] nie chce zgodzić się na pokój, i zażądali zwrotu swych zakładników. [...] Wtedy cesarz [...] polecił co znaczniejszych pochodzeniem spośród zakładników przywiązać do machin oblężniczych, [i] tak chciał bez krwi rozlewu otworzy[ć] sobie bramy grodu. [Jednak] grodzianie nie oszczędzali własnych synów i krewniaków.

[w:] Gall Anonim, Kronika polska, Wrocław 2003, s. 132–135.

A.
W jakim celu głogowianie poprosili cesarza o przerwanie walki na pięć dni? Podaj dwie przyczyny.
• ...........................................................................................................
• ...........................................................................................................

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Polski władca, o którym mowa w tekście, to
1. Bolesław Chrobry.
2. Bolesław Śmiały.
3. Bolesław Krzywousty.
4. Bolesław Kędzierzawy.

C. Jak Gall Anonim ocenia postawę cesarza? Odpowiedź uzasadnij.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 21:11:18
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij tabelę, podając władców Polski, za panowania których doszło do wymienionych wydarzeń. Odpowiedzi wybierz spośród podanych.

Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Bolesław Śmiały, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki
 
Wydarzenie Władca Polski
1. Bitwa pod Cedynią  
2. Utworzenie biskupstwa we Wrocławiu  
3. Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa  
4. Bitwa pod Płowcami  
5. Utworzenie Akademii Krakowskiej  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 21:00:58
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Podkreśl właściwy tytuł mapy.
    Na podstawie: Atlas historyczny świata, Warszawa – Wrocław 1986, s. 29.

1. Imperium Aleksandra Wielkiego w roku jego śmierci
2. Państwo rzymskie w roku śmierci Gajusza Juliusza Cezara
3. Państwo Justyniana Wielkiego w roku jego śmierci
4. Państwo Karola Wielkiego w roku jego śmierci
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 18:42:54
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy