nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 31 zadań
Zadania z historii

Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenie.

Tabela. Udział różnych form własności ziemi w powierzchni ogólnej użytków rolnych w wybranych państwach w latach 1975–1977 (w %)

Państwo Spółdzielnie
produkcyjne
Gospodarstwa
państwowe
Gospodarstwa
prywatne
ZSRR 44 52 4
Czechosłowacja 62 31 7
Polska 4 27 69
Węgry 55 31 14
Jugosławia 1 14 85

Na podstawie: W. Roszkowski, Gospodraka. Wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego, Warszawa 2008, s. 110.

Wymień państwa, w których struktura własności ziemi najbardziej różniła się od modelu radzieckiego.
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 15:05:02
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

Na pytanie o motywy sympatii dla polityka, który odwiedził Polskę, aż 37,6% respondentów wskazało na „przyjemny i serdeczny stosunek do Polski i Polaków, uznanie naszych granic”. Kolejne miejsca zajęły opinie: „zręczny polityk, mądrze rządzi Francją [...]” (21%), „w czasie ostatniej wojny walczył z hitleryzmem” (10,8%), „bo jest prezydentem Francji” (10,6%), [...] „uniezależnił się od USA [...]” (3,9%). [...] Wybierając poszczególne elementy wizyty budzące największą aprobatę, aż 52% wskazywało na wypowiedzi generała o nienaruszalności granic i polskości Ziem Zachodnich. [...] Przejawem sympatii do gościa była moda na nakrycia głowy zbliżone do tych, jakie on nosił [...], która przetrwała przez dwa sezony po jego wizycie.

[w:] M. Pasztor, Między Paryżem, Warszawą i Moskwą. Stosunki polsko-francuskie w latach 1954–1969, Toruń 2003, s. 371–372.

A.
Rozpoznaj polityka, którego dotyczy tekst.  ..........................................

B.
Wymień najważniejszy cel polskiej polityki zagranicznej, któremu poświęcono szczególną uwagę w czasie wizyty tego polityka w naszym kraju.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 14:57:54
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

Cały „październik” był w gruncie rzeczy wielkim sowieckim sukcesem politycznym. Chruszczow przyleciał do Warszawy niewątpliwie przerażony tym, co się tam działo. [...] Panuje przekonanie, że Warszawa była sowiecką porażką, a Budapeszt zwycięstwem. W rzeczywistości [...] w Warszawie i Budapeszcie Chruszczow odniósł w końcu te same efekty: tylko że w Warszawie przy pomocy jednej gabinetowej rozmowy, a w Budapeszcie kosztem strat nieobliczalnych [...].

[w:] W. Jedlicki, Klub Krzywego Koła, Paryż, 1963, s. 37.

A. Podaj rok, w którym doszło do wydarzeń opisanych w tekście.  ..............

B.
Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

W październiku, o którym mowa w tekście, funkcję I sekretarza KC PZPR objął
1. Bolesław Bierut.
2. Józef Cyrankiewicz.
3. Władysław Gomułka.
4. Edward Ochab.

C.
Wyjaśnij wskazane w tekście podobieństwo skutków wydarzeń w obu państwach.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 14:52:21
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fragmentu artykułu prasowego wykonaj polecenie.

Choinka [noworoczna] z białymi gołębiami pokoju to umiejętne powiązanie tego, co wzięliśmy w spadku, jako element wartościowy z dawnych obyczajów, z nową świecką, socjalistyczną treścią. Spod choinki popłynie na salę pieśń o planie 6-letnim i o pokoju, który nie będzie dany z niebios, ale który trzeba wywalczyć. Choinka, wiązana w przeszłości zawsze z elementami ubóstwa, pokory i poddania się siłom nadprzyrodzonym jako odbicie warunków życia ludu polskiego w okresie feudalizmu, choinka dla dzieci biednych organizowana przez filantropów [...] przed wojną dla uspokojenia sumienia społecznego burżuazji, zamieni się podczas imprezy masowej w symbol nowego życia w naszej odrodzonej ludowej ojczyźnie.

Cytat za: D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948–1956, Warszawa 2000, s. 212–213.

Podaj dwa argumenty, które świadczą o tym, że tekst pochodzi z okresu stalinizmu.
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 14:47:00
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy miejsc walk stoczonych przez żołnierzy polskich w II wojnie światowej oraz litery, którymi zaznaczono te miejsca na mapie.
   Na podstawie: Atlas historyczny Polski , Warszawa – Wrocław 1987, s. 51.

Informacje Miejsce walk Litera, którą
miejsce walk
zaznaczono
na mapie
1 Bitwa była pierwszym starciem żołnierzy polskich z wrogiem po wojnie obronnej w 1939 r. Uczestniczyła w niej Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Polacy osłaniali port przed niemieckimi atakami.    
2 Twierdzy położonej nad brzegiem morza broniła przez cztery miesiące Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. Walkę utrudniały upały i niedostatek wody pitnej.    
3 Bitwa była chrztem bojowym sformowanej w ZSRR I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Zwycięstwo w walce zostało okupione ogromnymi stratami wśród żołnierzy.    
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 14:37:28
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie źródeł oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Źródło 1. Plakat wyborczy z 1930 r.

[w:] Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 183.
 
Źródło 2. Układ sił politycznych w sejmie na podstawie wyników wyborów z 1930 r.
  Na podstawie: Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 184.
 
Źródło 3. List profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego do posła BBWR profesora Adama Krzyżanowskiego (fragmenty)

Liczne wydarzenia [...] podważają [...] moralne podstawy naszego życia społecznego i politycznego w Polsce [...]. W szeregu tych zdarzeń sprawa więźniów brzeskich [aresztowanych w nocy z 9 na 10 września 1930 r.] jest zjawiskiem najgroźniejszym. [...] Przedstawiamy Panu wiadomości o losie więźniów: Więźniowie Ci, byli ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie na Sejm Polski [...] byli zmuszani do wykonywania prac poniżających. Więźniowie byli głodzeni przez dwa miesiące [...]. Niektórzy więźniowie byli bici. [...] Jesteśmy przekonani, że Pan uczyni wszystko [...] dla naprawienia krzywd i zapobieżenia powtórzeniu się w Polsce podobnych wypadków.
[w:] Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 187.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Źródło 1. to plakat wyborczy
1. Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.
2. Centrolewu.
3. Chadecji.
4. Klubu Narodowego.

B. Czy ugrupowanie, które zwyciężyło w wyborach przeprowadzonych 16 listopada 1930 r., mogło samodzielnie utworzyć rząd? Odpowiedź uzasadnij.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

C. Wyjaśnij, dlaczego władze sanacyjne zdecydowały się na aresztowania, o których mowa w źródle 3.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

D. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Zacytowany list (źródło 3.) został napisany w obronie polityków, wśród których był
1. Ignacy Mościcki.
2. Gabriel Narutowicz.
3. Ignacy Paderewski.
4. Wincenty Witos.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 14:27:47
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie rysunku opublikowanego w polskim czasopiśmie satyrycznym w 1939 r. wykonaj polecenia.
                                        [w:] „Wróble na Dachu” 1939, nr 3, okładka.
 
A. Wyjaśnij koncepcję polityki zagranicznej, której dotyczy rysunek.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

B. Rozpoznaj postaci przedstawione na rysunku.
• Numerem 1 oznaczono   ..................................
• Numerem 2 oznaczono   ..................................

C. Oceń, czy polityka, której dotyczy rysunek, skutecznie zabezpieczyła interesy Polski w 1939 r. Odpowiedź uzasadnij.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 14:14:40
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fragmentu ultimatum z 1914 r. i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Rząd królestwa Serbii [...] tolerował przestępczą działalność różnych stowarzyszeń i związków skierowanych przeciwko monarchii, [...] tolerował wszelkie manifestacje, których celem było wzbudzić w ludności serbskiej nienawiść do monarchii i pogardę dla jej instytucji. Ta karygodna pobłażliwość rządu królestwa Serbii nie ustawała nawet wówczas, gdy wypadki 28 czerwca wykazały całemu światu jej straszliwe skutki. Z wypowiedzi i zeznań zbrodniarzy, sprawców zamachu z 28 czerwca wynika, że mord dokonany w Sarajewie był uplanowany w Belgradzie.

[w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 47, Warszawa 1960, s. 5.

A.
Podaj nazwę państwa, które wystosowało zacytowane ultimatum.
...............................................................................................................

B. Podaj nazwę bloku polityczno-militarnego, do którego należało państwo – autor tego ultimatum.
...............................................................................................................

C. Wyjaśnij wpływ wypadków 28 czerwca na rozwój sytuacji międzynarodowej w 1914 r.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:57:16
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenie.

Tabela. Struktura zawodowo czynnej ludności Wielkiej Brytanii w latach 1801–1911 (w %)

Rok Rolnictwo,
lesnictwo
i rybołówstwo
Rzemiosło,
przemysł
i górnictwo
Handel
i transport
Inne
1801 35,9 29,7 11,2 23,2
1841 22,2 40,5 14,2 23,1
1861 18,7 43,6 16,6 21,1
1881 12,6 43,5 21,3 22,6
1911 8,3 46,4 21,5 23,8

Na podstawie: M. Eckert, A. Nadolny, W. Stobrawa, Historia gospodarcza i społeczna świata w XIX i XX w., Zielona Góra 1993, s. 43, 102.

Podaj nazwę procesu gospodarczego, którego skutki zilustrowano danymi w tabeli, oraz dwa argumenty uzasadniające odpowiedź.
..............................................................................................................
Argumenty
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:51:40
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenie.

List ambasadora Francji w Niemczech do ministra spraw zagranicznych Francji, Berlin, 20 grudnia 1907 r.

Jak surowych nie mielibyśmy sądów o polityce niemieckiej w Polsce, byłoby bardzo nie na miejscu, aby Francuzi interweniowali w tego rodzaju sprawach w Niemczech. Sytuacja naszych rodaków na terenach anektowanych [w Alzacji i Lotaryngii] jest zbyt podobna do sytuacji Polaków, abyśmy mogli bez bardzo ujemnych skutków trwonić nasze sentymenty na rzecz tych ostatnich. W chwili, kiedy podejmowane są widoczne wysiłki, aby zerwać więzy łączące Rosję z Francją, znaczyłoby to dostarczyć [Niemcom] przeciwko nam potężnego oręża [...] i obudzić podejrzenia, które nasze sympatie do Polski zawsze wzbudzały w Petersburgu.

[w:] J. W. Borejsza, Piękny wiek XIX, Warszawa 2010, s. 303–304.

Podaj dwa powody sprzeciwu autora listu wobec interwencji francuskiej w obronie Polaków.
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-22 12:41:46
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy