nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 31 zadań
Zadania z geografii

Na mapie zaznaczono numerami od 1 do 7 wybrane państwa Europy.

Uzupełnij tabelę według podanego wzoru. Przyjmij, że znak (+) potwierdza podane w tabeli informacje, a znak (–) im zaprzecza.
 
Nazwa państwa Przynależność
do UE
Wyodrębnienie się
z większego
państwa po 1989 roku
Numer
na mapie
Polska + - 1
Estonia      
Bułgaria      
Czechy      
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 14:02:46
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przyporządkuj wymienionym przyczynom konfliktów po dwa przykłady obszarów, w których konflikty te zaistniały.

          Czeczenia, Kaszmir, Falklandy, Afganistan, Tybet

Główna przyczyna konfliktu Obszary
Dążenie do niepodległości
  • ..............................................
  • ..............................................
Spór o terytorium
  • ..............................................
  • ..............................................

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:56:16
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W tabeli podano cechy rolnictwa wybranych regionów rolniczych świata.
 
Nazwa regionu
(wpisz literę)

Przeważający

typ rolnictwa

Poziom
mechanizacji
Poziom
towarowości
Główne uprawy
  intensywny wysoki wysoki przenica, buraki cukrowe, warzywa
  intensywny niski niski ryż, herbata, soja
  intensywny wysoki wysoki przenica, kukurydza, bawełna
 
Uzupełnij tabelę. Dobierz do podanych cech rolnictwa nazwy regionów rolniczych, którym odpowiadają wymienione cechy.

A. południowoazjatycki                B. północnoafrykański i zachodnioazjatycki
C. zachodnioeuropejski                D. północnoamerykański
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:51:12
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W XX w. doszło do zniszczenia lasów iglastych regla górnego w Górach Izerskich i Karkonoszach. Obecnie próbuje się przywrócić lasy do pierwotnego stanu, ale proces ten potrwa jeszcze wiele lat. Zaznacz główną przyczynę zniszczenia lasów iglastych w Górach Izerskich i Karkonoszach.

A. Wycinanie lasów pod osadnictwo i budowę dróg.
B. Nadmierny wyrąb drzew z powodu rozwoju gospodarki rolnej.
C. Dynamiczny rozwój budownictwa turystycznego na stokach gór.
D. Duża emisja SO i tlenków azotu przez przemysł na pograniczu Polski.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:44:43
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na wykresach przedstawiono udział poszczególnych działów gospodarki w tworzeniu PKB w wybranych krajach.
Przyporządkuj podanym krajom odpowiadającą im strukturę PKB. Wpisz obok każdego kraju numer właściwego wykresu.

Chiny ........... Indie ............ Polska ............ Stany Zjednoczone ............
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:41:51
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Japonia w dużym stopniu jest uzależniona od energetyki jądrowej. Z elektrowni jądrowych pochodzi tu blisko 30% wytwarzanej energii. Kraj ten w 2012 r. zajmował trzecie miejsce na świecie pod względem liczby reaktorów atomowych stosowanych w energetyce.

a) Podaj dwie przyczyny rozwoju energetyki jądrowej w Japonii.
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................

b) Wymień dwie zalety energetyki jądrowej, z punktu widzenia ochrony środowiska, w porównaniu z energetyką cieplną bazującą na węglu.
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:38:41
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na wykresach przedstawiono udział głównych źródeł energii służących do zasilania sieci cieplnej w Szwecji i w Polsce w 2009 roku.
 
a) Na podstawie wykresów sformułuj dwa wnioski dotyczące różnic w strukturze źródeł energii wykorzystywanych do zasilania sieci cieplnej w Szwecji i w Polsce.
1. .............................................................................................
.................................................................................................
2. .............................................................................................
.................................................................................................
b) Wymień dwie ekologiczne korzyści, jakie odniosłaby Polska dzięki zmianie struktury źródeł energii wykorzystywanych do zasilania sieci cieplnej na strukturę zbliżoną do występującej w Szwecji.
1. .............................................................................................
.................................................................................................
2. .............................................................................................
.................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:33:23
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na mapie Afryki zaznaczono wybrane obszary o małej lub dużej, na tle kontynentu, gęstości zaludnienia.
 
Uzupełnij tabelę zgodnie z poleceniami a) i b).
a) Wpisz obok każdego z wymienionych obszarów określenie gęstości zaludnienia: mała lub duża.
b) Dobierz do każdego z obszarów czynnik, który ma największy wpływ na gęstość zaludnienia na tym obszarze.
 
Obszar położony na terytorium: Gęstość zaludnienia
(wpisz mała lub duża)
Czynnik
(wpisz numer)
- RPA    
- Demokratycznej Republiki Konga    
- Maroka    
- Namibii    

Czynniki:
1. klimat gorący i wilgotny
2. ciepły, łagodny klimat z przewagą opadów w porze zimy
3. bogate złoża surowców mineralnych, rozwój okręgu przemysłowego
4. duże dobowe amplitudy temperatury powietrza, skrajnie suchy klimat
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:27:59
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące zmian liczby ludności w wybranych dużych miastach świata.
 
Miasto Państwo Ludność miasta (w tys.)
2000 r. 2010 r.
Abudża Nigeria 420a 1576c
Addis Abeba Etiopia 2495 3100c
Berno Szwajcaria 123 123
Budapeszt Węgry 1740b 1722
Rzym Włochy 2644 2761
São Paulo Brazylia 9786 11254
a 2001 r.   b 2002 r.  c 2007 r.

Podaj po jednej przyczynie zmian liczby ludności dużych miast w krajach wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo.
 
Kraje wysoko rozwinięte ..........................................................................
..............................................................................................................
Kraje słabo rozwinięte .............................................................................
..............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:17:38
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na wykresie przedstawiono dla wybranych krajów udział osób w wieku powyżej 65 lat w 2008 r. i prognozę udziału tych roczników w 2060 r.
Na podstawie zamieszczonych na wykresie informacji uzasadnij, że sytuacja
demograficzna Polski w 2060 r. będzie mniej korzystna niż pozostałych krajów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:03:57
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Gospodarka Polski wskutek transformacji rozpoczętej na początku lat 90. XX w. przeszła przemianę od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej.
Wymień trzy zmiany, które wystąpiły w strukturze zatrudnienia w Polsce w wyniku transformacji gospodarczej.
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:00:13
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na wykresie przedstawiono średnią długość trwania życia ludności Polski według płci w podziale na miasto i wieś w okresie od 1955 do 2010 r.
Na podstawie wykresu sformułuj po dwa wnioski odnoszące się do długości trwania życia ludności w miastach i na wsi w podanych poniżej okresach.

1955–1965
1. .........................................................................................................
2. .........................................................................................................

2005–2010
1. .........................................................................................................
2. .........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 12:56:54
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W tabeli zamieszczono informacje dotyczące ludności wybranych województw w 2010 r.
 
Województwo      Gęstość
zaludnienia (os./km2)
Urodzenia
(na 1000 ludności)

   Zgony

(na 1000 ludności)
Wskaźnik
urbanizacji
(%)
Łódzkie 139 10,0 12,3 64,0
Opolskie 109 8,9 9,6 52,3
Podlaskie 59 10,0 9,9 60,4
Śląskie 376 10,3 10,3 78,0
Warmińsko - mazurskie 59 11,0 9,0 59,7

Zaznacz na mapie konturowej Polski trzy województwa zgodnie z legendą.
Legenda
 
województwo o najmniejszym przyroście naturalnym
  województwo o największym udziale ludności mieszkającej w miastach
   województwo o największym udziale ludności mieszkającej na wsi
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 12:47:05
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na mapie Polski zaznaczono wybrane obszary o różnych typach rzeźby.
W tabeli opisano typy rzeźby charakterystyczne dla obszarów zaznaczonych na mapie i oznaczonych numerami od 1 do 3. Dobierz do każdego z opisów nazwę typu rzeźby oraz numer, którym oznaczono na mapie obszar jego występowania.

Typ rzeźby: młodoglacjalna, staroglacjalna, krasowa, lessow

Opis Typ rzeźby Numer
obszaru
Teren o urozmaiconej rzeźbie, z licznymi skałkami ostańcowymi, jaskiniami utworzonymi w skałach wapiennych.    
Teren pagórkowaty, poprzecinany wąwozami i parowami utworzonymi w grubej pokrywie osadów naniesionych przez wiatr.    
Teren równinny przecięty szeroką pradoliną. Ważnym elementem krajobrazu są wydmy miejscami porośnięte puszczą.    
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 23:31:01
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na mapie zaznaczono wybrane obszary o dużej lub małej rocznej sumie opadów atmosferycznych.


Uzupełnij tabelę zgodnie z poleceniami a) i b).

a
) Dobierz cechy rocznych sum opadów atmosferycznych do każdego z zaznaczonych na mapie obszarów.

A. skąpe: poniżej 100 mm i rozłożone równomiernie w ciągu roku
B. małe: około 600 mm, z przewagą w porze lata
C. duże: około 2000 mm, dwa maksima opadów w ciągu roku – wiosną i jesienią
D. duże: około 2000 mm, jedno maksimum opadów w porze lata

b) Dobierz czynnik, który ma wpływ na wielkość opadów atmosferycznych na każdym z zaznaczonych na mapie obszarów.

A. prąd morski
B. całoroczny wyż
C. monsun letni
D. stały niż
 

Obszar na mapie

Cechy opadów
(wpisz literę)

Czynnik
(wpisz literę)
1    
2    
3    
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 23:23:01
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na klimatogramach przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych na stacjach położonych w trzech różnych klimatach.
 
Dobierz do klimatogramów po jednej z podanych roślin, której uprawa jest charakterystyczna dla obszarów położonych w danym klimacie.

                              sorgo, kauczukowiec, ryż, żyto

Klimatogram: 1. ........................................ 2. ........................................
                    3. ........................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 23:13:06
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na klimatogramach przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych na stacjach położonych w trzech różnych klimatach.
 
Wpisz pod każdym z klimatogramów nazwę klimatu, którego cechy klimatogram przedstawia. Nazwy klimatów dobierz z podanych.

równikowy wilgotny, zwrotnikowy kontynentalny, zwrotnikowy monsunowy, umiarkowany ciepły przejściowy
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 23:09:42
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wpisz pod każdym z opisów nazwę masy powietrza atmosferycznego kształtującą opisaną pogodę w Polsce. Nazwy mas powietrza dobierz z wymienionych.

zwrotnikowa kontynentalna, arktyczna, polarna kontynentalna, polarna morska

Masa powietrza, która napływa nad Polskę głównie wiosną – w kwietniu i w maju. Sprowadza pogodę na ogół bezchmurną oraz krótkotrwałe, ale silne jak na tę porę roku, spadki temperatury powietrza (tzw. „zimni ogrodnicy”).
....................................................................................

Masa powietrza najczęściej napływająca nad Polskę. Jej napływ powoduje latem znaczne zachmurzenie, ochłodzenie i wzrost wilgotności, natomiast zimą odwilż i częste mgły.
....................................................................................

Masa powietrza napływająca znad Europy Wschodniej i Azji, przynosi słoneczną pogodę, latem powoduje wzrost temperatury powietrza, a zimą jej spadek.
....................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 23:05:00
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunkach przedstawiono wybrane struktury geologiczne.
Przyporządkuj każdej z wymienionych krain geograficznych numer rysunku, który przedstawia charakterystyczną dla niej strukturę geologiczną.

Pojezierze Suwalskie .............
Sudety .............
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-12-20 23:01:43
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku literami oznaczono położenie wybranych punktów na powierzchni Ziemi i w jej wnętrzu, wśród których znajduje się epicentrum i hipocentrum trzęsienia ziemi.

a) Na rysunku położenie epicentrum trzęsienia ziemi oznaczono literą ............, a położenie hipocentrum literą......... .

b
) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Wstrząs sejsmiczny może powstać jako bezpośredni skutek

A. tsunami.                                     C. huraganu lub tornada.
B. długotrwałych susz.                     D. zapadnięcia się stropu jaskini.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 22:56:18
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunkach AD przedstawiono plany i przekroje dwóch wybranych typów lodowców.
Uzupełnij zdania.

Plan lodowca typu alpejskiego oznaczono literą ........... .
Przekrój lodowca typu norweskiego oznaczono literą ........... .
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 22:50:25
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Podaj dwie przyrodnicze cechy obszaru przedstawionego na mapie, które świadczą o działalności lądolodu w przeszłości geologicznej tego obszaru. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

1. ............................................................
2. ............................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 19:06:36
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Na rysunku przedstawiono plan batymetryczny jeziora cyrkowego Czarny Staw pod Rysami w Tatrach. Odszukaj na barwnej mapie jezioro Bełdany. Podaj trzy różnice między misą jeziora Bełdany i misą Czarnego Stawu.

1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 19:12:21
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie mapy podaj trzy walory jeziora Nidzkiego, które zachęcają turystów do rekreacji i wypoczynku nad jeziorem. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 19:21:19
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy jest fałszywe.

Obszar przedstawiony na mapie jest położony w Mazurskim Parku Narodowym.   ............
Szlak kajakowy rzeki Krutyni przecina rezerwaty przyrody.   ............
Odległość od głównego skrzyżowania w Wojnowie (C3) do zabytkowego kościoła w Ukcie (C2) wynosi w linii prostej 5 km.   ............
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 19:17:10
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij zdania. Wpisz właściwe określenia spośród podanych w nawiasach. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Maksymalna głębokość przedstawionego na mapie fragmentu jeziora Bełdany jest (mniejsza / większa) ............................................. niż maksymalna głębokość przedstawionego na mapie fragmentu jeziora Nidzkiego.
Turysta, który patrzy w kierunku północno-wschodnim z punktu widokowego nad jeziorem Nidzkim (D5), widzi wyspę (Czaplę / Królewski Ostrów) ............................................................ .
Wzdłuż drogi krajowej nr 58, na granicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego, przebiega szlak rowerowy (Pętla Nidzka / Pętla Wojnowska) ............................................................ .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 19:02:51
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na fotografii przedstawiono z lotu ptaka miejscowość Ruciane-Nida i jej okolice. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Odczytaj z mapy i podaj nazwy jezior oznaczonych na fotografii literami A, B, C.

A.
....................................................................
B. ....................................................................
C. ....................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 18:35:43
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Odszukaj na mapie dwa odcinki rzeki Krutyni:
A. od Wojnowa (C3) do Ukty (C/D2)
B. od stanicy wodnej PTTK w Ukcie (D2) do stanicy wodnej PTTK Nowy Most (D1).
Podaj trzy przyrodnicze cechy różniące dolinę oraz bieg rzeki Krutyni na wymienionych odcinkach. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 18:56:14
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania w dniu równonocy na stacji kolejowej Karwica Mazurska (B4/B5). Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Wysokość Słońca ...............................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 18:51:24
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz wysokość względną między szczytem wzniesienia położonego na północny wschód od jeziora Jaśkowskiego (E2) a kempingiem nad jeziorem Bełdany (F2). Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Wysokość względna ...........................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 18:48:40
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Odszukaj na mapie opisane obiekty i wpisz do tabeli ich nazwy.

Opis obiektu Nazwa obiektu
Wieś, przez którą przebiega droga wojewódzka nr 610
i przepływa rzeka Krutynia.
 
Leśniczówka położona nad jeziorem Nidzkim. Znajduje się
w niej Muzeum K. I. Gałczyńskiego.
 
Stanica wodna PTTK położona nad rzeką Krutynią. W jej
sąsiedztwie znajduje się kemping.
 

Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 18:44:17
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Geografia

prawda - fałsz