nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 127 zadań
Zadania z fizyki

Koniec wskazówki sekundowej zegara jest odległy od jej osi obrotu o 0,1 m. Wskazówka wykonuje pełny obrót w ciągu 1 minuty. Droga i wartość przemieszczenia końca tej wskazówki po upływie 30 s wynoszą odpowiednio

         droga, m         wartość przemieszczenia, m
A.
     ##0,1\cdot \pi##      ##\qquad 0,1\cdot \pi##
B.      ##0,1\cdot \pi##      ##\qquad 0,2##
C.
     ##0,2 \qquad##       ##\quad 0,2##
D.
     ##0,2 \qquad##       ##\quad 0,1\cdot \pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 09:36:40
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W najnowszych nagrywarkach i odtwarzaczach stosuje się tzw. błękitny laser (Blue Ray). Dotychczas w urządzeniach tych wykorzystywano lasery czerwone, które emitują fale o długości 605 nm. Fale wytwarzane przez błękitny laser są krótsze, mają długość 405 nm, co pozwala zapisywać więcej danych na jednej płycie.

a) Oblicz, ile razy energia jednego kwantu promieniowania wysyłanego przez błękitny laser jest większa od energii jednego kwantu wysyłanego przez laser czerwony.

b) Wiązkę światła z błękitnego lasera skierowano prostopadle na siatkę dyfrakcyjną, na której wykonano 500 szczelin na 1 mm długości siatki. Ustal najwyższy rząd widma, który można uzyskać za pomocą takiej siatki dyfrakcyjnej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:05:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do dwóch identycznych szklanych naczyń, w kształcie prostopadłościanów, które połączono rurką z zamkniętym zaworem Z (rysunek poniżej), nalano wody. Do jednego z nich wlano 1 litr wody, do drugiego 2 litry wody. Następnie zawór Z otwarto i po pewnym czasie w obu naczyniach ustalił się jednakowy poziom wody.

a) Oblicz stosunek ciśnień hydrostatycznych ##p_1/p_2## wywieranych na dna naczyń 1 i 2 w sytuacjach przed otwarciem i po otwarciu zaworu, gdy ustali się stan równowagi.

b) Zapisz nazwę i treść prawa, do którego należy się odwołać, aby wyjaśnić, dlaczego poziomy cieczy w obu naczyniach po otwarciu zaworu wyrównały się.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:37:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi powoduje zmianę wartości ciężaru ciała na różnych szerokościach geograficznych. Ustal i podkreśl w zamieszczonej poniżej tabeli, w którym miejscu wpływ ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi na ciężar ciała jest największy.
 
Biegun północny Biegun południowy
Równik 450 szerokości geograficznej
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:34:23
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Akcelerator to urządzenie, w którym można przyśpieszać do dużych prędkości cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym.

a) Bardzo często przyspieszanymi w akceleratorach cząstkami są jony. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe dokończenia spośród niżej podanych.
                       (przyspiesza jony, zakrzywia tor ruchu jonów).

W akceleratorze pole elektryczne ...............................................................................................,
a pole magnetyczne ................................................................................................

b) Oblicz wartość prędkości, jaką uzyskał jon przyspieszany w akceleratorze, jeśli wartość stosunku ##p/p_0## wynosi ##5/4## (##p## – wartość pędu obliczana relatywistycznie, ##p_0## – wartość pędu obliczana klasycznie).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:31:14
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wiele izotopów promieniotwórczych znajduje zastosowanie w technice. Jednym z nich jest izotop ameryku ##^{241}Am##, który znalazł zastosowanie w czujnikach dymu. Produkuje się go, bombardując neutronami izotop plutonu ##^{239}Pu##. Powstałe jądra ulegają samorzutnemu rozpadowi, w wyniku którego powstają jądra ameryku ##^{241}Am##. Te z kolei rozpadają się i powstają cząstki alfa oraz praktycznie trwałe jądra neptuna ##_{93}Np \ (T_{1/2} \approx 2\cdot 10^6## lat).

a) Korzystając z podanych informacji, uzupełnij poniższe równania reakcji.

##2 _0^1\ n \ + \ _{94}^{239}Pu \ \rightarrow \ _{94}^{...}Pu \ \rightarrow \ _{95}^{241}Am \ + \ ... + \  \tilde{v_e}##
##_{95}^{241}Am \  \rightarrow \  ... \ + \ _{93}^{...} Np##

b) Zapisz, jaka własność promieniowania alfa pozwala na bezpieczne użycie izotopu ameryku ##^{241}Am## w czujnikach dymu montowanych w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:22:26
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej zamieszczono wykres zależności kwadratu maksymalnej wartości prędkości ##v^2_{max}## wybitych z katody fotoelektronów od energii ##E## fotonów padających na fotokatodę. W tabeli podano wartości pracy wyjścia dla materiałów, z których wykonywane są fotokatody.

a) Ustal, analizując wykres, z jakiego materiału wykonano fotokatodę. Podkreśl w tabeli obok wykresu nazwę tego materiału.

b) Wyprowadź wzór, za pomocą którego można obliczyć wartości liczbowe konieczne do wykonania powyższego wykresu. Przyjmij, że znane są energie padających fotonów i praca wyjścia materiału fotokatody.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:13:28
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podczas zabiegów kosmetycznych stosuje się zwierciadła sferyczne wklęsłe, w celu uzyskania powiększonych obrazów określonych fragmentów twarzy. W odległości 20 cm od takiego zwierciadła, którego ogniskowa wynosi 100 cm, umieszczono świecący przedmiot. Powiększenie otrzymanego obrazu w tym zwierciadle wynosi 1,25.

a) Oblicz zdolność skupiającą zwierciadła.
b) Oblicz promień krzywizny tego zwierciadła.
c) Narysuj konstrukcję ilustrującą powstawanie obrazu w sytuacji opisanej w treści zadania. Zapisz cechy otrzymanego obrazu.

Cechy obrazu:
...................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:09:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono wykres zależności wartości natężenia pola elektrostatycznego, wytworzonego przez punktowy ładunek dodatni, od odwrotności kwadratu odległości od tego ładunku ##E(1/r^2)##.
a) Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując właściwe określenie spośród niżej podanych. (jednorodnym, centralnym)

Opisane w zadaniu pole elektrostatyczne jest polem ..................................

b) Korzystając z informacji zawartych na powyższym wykresie, oblicz wartość ładunku, który jest źródłem pola elektrostatycznego. Do obliczeń przyjmij wartość stałej ##k = 9\cdot10^9 N\cdot m^2/C^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 20:33:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono schemat tłokowego silnika parowego oraz cykl przemian termodynamicznych związanych z jego pracą. W silniku parowym gorąca para wodna pod wysokim ciśnieniem jest wprowadzana z kotła do cylindra. Ulega tam rozprężaniu najpierw pod stałym ciśnieniem, a następnie, gdy dopływ pary jest już zamknięty, rozprężanie odbywa się bardzo szybko, bez wymiany ciepła z otoczeniem – co powoduje częściowe skroplenie się pary. Wracający tłok, przy otwartym kanale wylotowym, wypycha z cylindra do skraplacza mieszaninę wody i pary. Następnie cykl pracy silnika się powtarza.


a) Zaznacz na wykresie pracę użyteczną (wykonaną przez silnik) w jednym cyklu.
b) Zapisz nazwę przemiany jakiej podlega gaz/para na odcinku AB.
c) W silniku parowym temperatura dostarczanej pary wynosi ##227^\circ C##, temperatura w skraplaczu jest równa ##27 ^\circ C##. Oblicz teoretyczną sprawność silnika Carnota pracującego przy tych samych temperaturach, co opisany silnik parowy.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 20:22:48
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Klocek o masie 1 kg przesuwano po poziomej powierzchni ruchem jednostajnym, działając na niego siłą o wartości 3 N.

a) Narysuj wektory wszystkich sił działających na klocek. Oznacz je i zapisz ich nazwy. Rysunek wykonaj z zachowaniem skali, zaznaczając punkty przyłożenia sił.


b) Wykaż, wykonując odpowiednie obliczenia, że spośród czterech par materiałów wymienionych w poniższej tabeli, klocek i podłoże, po którym sie porusza, wykonane są z drewna.
 
Rodzaje materiałów
Drewno po
drewnie
Stal po
stali
Skóra po
metalu
Drewno po
metalu
Współczynnik tarcia
kinatycznego
0,3 0,06 0,25 0,15
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 20:19:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Z wysokości 20 m upuszczono swobodnie mały kamień.
a) Uzupełnij/dokończ zdanie:

Zjawisko swobodnego spadku w ziemskim polu grawitacyjnym występuje wtedy, gdy prędkość początkowa jest równa zero oraz ..................................................................................................................

b) Wykonaj wykres ilustrujący zależność wysokości, na jakiej znajduje się kamień, od czasu spadania. Na wykresie nanieś 5 wartości liczbowych wysokości (w przedziale czasu 0–2 s). Wykonaj niezbędne obliczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:56:57
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wewnątrz zwojnicy o długości 5 cm wytworzono pole magnetyczne
o indukcji 2 mT i umieszczono wzdłuż jej osi prostoliniowy przewodnik, przez który płynie prąd o natężeniu 1 mA (rysunek). Wartość siły elektrodynamicznej działającej wewnątrz zwojnicy na przewodnik wynosi
   
A.
##0## N.        B. ##10^{–9}## N.        C. ##10^{–7}## N.        D. ##10## N.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:46:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wszystkie gwiazdy podzielone zostały na 7 zasadniczych typów widmowych. Oznaczone zostały one wielkimi literami O, B, A, F, G, K, M, których kolejność odpowiada malejącej temperaturze gwiazd. Gwiazdami należącymi do typów K i M mogą być

A. pulsary.     B. białe karły.     C. czarne dziury.     D. czerwone olbrzymy.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:52:26
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jednobarwna wiązka światła przechodzi kolejno przez trzy
różne ośrodki (rysunek). Jeżeli kąty ##\alpha, \beta, \gamma## spełniają warunek: ##\alpha > \gamma > \beta##, to bezwzględne współczynniki załamania ośrodków spełniają warunek

                         A. n1 < n2 < n3.
                         B. n1 > n2 > n3.
                         C. n1 < n3 < n2.
                         D. n1 = n2 = n3.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:49:45
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Spośród przedstawionych poniżej zestawów jednostek wybierz ten, który zawiera tylko podstawowe jednostki układu SI.

A. mila, kilogram, godzina
B. kilometr, gram, godzina
C. metr, kilogram, sekunda
D. centymetr, gram, sekunda
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:31:56
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W półprzewodnikach domieszkowych typu n, w stosunku do półprzewodników samoistnych, mamy do czynienia z

A. niedoborem dziur.
B. nadmiarem dziur.
C. niedoborem elektronów.
D. nadmiarem elektronów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:31:05
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jednym z izotopów stosowanych do sterylizacji żywności jest izotop kobaltu ##_{27}^{60}\ Co##. Jest to izotop nietrwały i ulega samorzutnie przemianie ##\beta ^{-}##. Wskutek tego rozpadu powstaje jądro pierwiastka, którego liczba protonów w jądrze wynosi

A.
26.                        B. 28.                        C. 32.                        D. 33.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:28:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W satelicie krążącym po kołowej orbicie na wysokości znacznie mniejszej od promienia Ziemi, uruchomiony został silnik i wartość prędkości względem Ziemi wzrosła do 11,2 km/h. Satelita ten

A. będzie poruszał się po orbicie eliptycznej wokół Ziemi.
B. będzie dalej poruszał się po tej samej orbicie wokół Ziemi.
C. opuści orbitę okołoziemską a następnie naszą Galaktykę.
D. opuści orbitę okołoziemską i pozostanie w Układzie Słonecznym.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:27:09
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Po przelocie samolotu powstaje smuga kondensacyjna spalin, tworząc na niebie ślad (rysunek). Ślad ten przedstawia

A.
tor.
B. drogę.
C. prędkość.
D. przemieszczenie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:21:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rysunek przedstawia 2 wybrane promienie wychodzące z jednego punktu świecącej kuli. Starannie narysuj bieg tych promieni po odbiciu od zwierciadła i skonstruuj obraz świecącego punktu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:50:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dwa uzwojenia osadzone na wspólnym rdzeniu tworzą transformator – urządzenie przeznaczone do podwyższania lub obniżania napięcia przemiennego.

a) Wyjaśnij rolę rdzenia w transformatorze. Spośród wymienionych niżej materiałów wybierz ten, z którego można wykonać rdzeń transformatora.

          aluminium      drewno      miedź      plastik      stal      szkło


b) Moc prądu elektrycznego zależy między innymi od jego napięcia, a więc uzyskane dzięki transformatorowi podwyższenie napięcia mogłoby oznaczać zwiększenie mocy prądu. Wyjaśnij, dlaczego podwyższenie napięcia w transformatorze nie jest sprzeczne z zasadą zachowania energii.

c) Wyjaśnij, dlaczego do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości stosuje się wysokie napięcie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 13:13:51
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Proton wpada w obszar pola magnetycznego i dalej porusza się w tym polu po półokręgu, po czym wybiega z obszaru pola (rys.).

a) Zaznacz na rysunku kierunek (wraz ze zwrotem) wektora indukcji magnetycznej. Użyj jednego z symboli: ↑ → ↓ ← ##\bigodot## (prostopadle do płaszczyzny rysunku ze zwrotem przed nią – do patrzącego), ##\bigotimes## (prostopadle do płaszczyzny rysunku ze zwrotem za nią).

b) Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć drogę ##s## przebytą przez proton w polu magnetycznym w zależności od jego masy ##m##, ładunku ##e##, prędkości ##v## i indukcji pola magnetycznego ##B##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 13:09:00
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do badań tarczycy stosuje się jod z niewielką domieszką promieniotwórczego izotopu ##_{53}^{131}I##. Masa tego izotopu wprowadzonego do organizmu wynosi ##8\cdot10^{–11}## g (jest to całkowicie nieszkodliwe), a początkowa liczba rozpadów na sekundę jest równa ##3,7\cdot10^4##. Po rozpadzie ##_{53}^{131}I## powstaje ksenon ##_{54}^{131} Xe##, który również nie wywiera szkodliwego wpływu na organizm.

a) Zapisz równanie przemiany jądra jodu w jądro ksenonu.

b) Poniższy wykres przedstawia zależność liczby rozpadów w próbce od czasu. Wyznacz na jego podstawie okres połowicznego zaniku tego izotopu jodu.


##T_{1/2}=## .........................................

c) Początkowa masa promieniotwórczego izotopu jodu wynosi ##8\cdot10^{–11}## g. Korzystając z wykresu, wyznacz masę jodu po ##6## dniach.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:59:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W powietrzu biegnie promień światła jednobarwnego o długości fali ##\lambda = 0,60\ \mu m## i pada na płytkę szklaną.

a) Podaj nazwę wielkości charakteryzującej falę świetlną, która nie zmienia wartości przy przejściu z powietrza do szkła.
b) Przyjmując, że prędkość światła w powietrzu wynosi ##300\ 000\ km/s##, a w szkle ##200\ 000\ km/s##, oblicz długość fali tego światła po wejściu do szkła.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:43:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rakieta wynosząca satelitę na orbitę ma całkowitą masę startową ##3,0\cdot 10^6## kg. Podczas pracy silników wyrzucane są z prędkością ##2500\ m/s## gazy spalinowe w ilości ##13000## kg w ciągu sekundy. Siła ciągu silników wynosi ##3,25\cdot 10^7## N. Przyspieszenie ziemskie ma wartość ##10 \ m/s^2##.

a) Oblicz przyspieszenie rakiety podczas startu.
b) Czy przyspieszenie rakiety po starcie w miarę upływu czasu będzie rosło, malało, czy też pozostanie stałe? Napisz odpowiedź i ją uzasadnij.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:38:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższy wykres przedstawia zależność współczynnika absorpcji od długości fali promieniowania dla dwóch rodzajów chlorofilu. Na osi pionowej wykresu odłożono współczynnik absorpcji światła, tzn. stosunek pochłoniętej energii promieniowania świetlnego do energii promieniowania padającego, wyrażony w procentach.

a) Odczytaj z wykresu i zapisz długość fali światła, które chlorofil ##a## pochłania w obszarze krótkofalowym widma w maksymalnym stopniu.
b) Zapisz numer tego maksimum absorpcji spośród czterech zaznaczonych na wykresie, dla którego energia jednego fotonu jest najmniejsza. Uzasadnij swój wybór.
c) Korzystając z powyższego wykresu, wyjaśnij, dlaczego chlorofil nadaje roślinom zieloną barwę.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:35:10
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dwie koleżanki chciały wyznaczyć masę arbuza. Nie miały wagi kuchennej, ale wykorzystały sprężynę, linijkę i paczkę cukru o masie ##1## kg. Zawieszenie paczki cukru na sprężynie spowodowało wydłużenie sprężyny o ##4## cm. Zawieszenie arbuza wydłużyło ją o ##9## cm.

a) Wyznacz wartość stałej sprężystości sprężyny.
b) Wyznacz masę arbuza.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:29:14
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Planetoida Ida ma własnego
satelitę o nazwie Daktyl, którego średnica wynosi
##1,4## km. Daktyl krąży po orbicie w przybliżeniu kołowej o promieniu ##108## km z okresem obiegu około ##37## godzin. Odkryto go podczas przelotu sondy Galileo (28 sierpnia 1993 roku).

a) Wykaż, że prędkość Daktyla na orbicie wynosi około ##5,1## m/s.
b) Na podstawie podanych informacji oblicz masę planetoidy Ida. Przyjmij, że planetoidę można traktować jako obiekt punktowy (pomiń jej kształt i rozmiary).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:23:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
satelita planetoidy
satelita planetoidy Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jadąc z rosnącą prędkością, rowerzysta odczuwa zwiększający się opór powietrza. Poniższa tabela przedstawia zmierzone wartości oporu powietrza dla różnych prędkości.

prędkość, m/s 0 1 2 3 4 5
siła oporu, N 0 10 30 70 130 200

a) Wykonaj wykres zależności siły oporu powietrza od prędkości rowerzysty.
b) Zapisz, przy jakiej prędkości siła oporu powietrza będzie miała wartość      ##100## N.
c) Co powinien zrobić rowerzysta, aby przy danej prędkości zmniejszyć opór powietrza?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:14:51
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Diagram H–R (Hertzsprunga–Russella) pozwala

A.
klasyfikować gwiazdy.
B. klasyfikować galaktyki.
C. określać lub szacować wiek Wszechświata.
D. określać lub szacować rozmiary Wszechświata.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:56:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciało na powierzchni Księżyca ma energię potencjalną grawitacji równą zero, a na wysokości ##12## m ma energię potencjalną grawitacji równą ##600## J. Podczas spadku swobodnego z wysokości ##12## m, na wysokości ##4## m energia kinetyczna tego ciała ma wartość

A.
równą ##600## J.
B. równą ##400## J.
C. równą ##200## J.
D. równą ##100## J.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:54:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
energia kinetyczna
energia kinetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Księżyc stale zwraca ku Ziemi tę samą stronę, druga strona może być obserwowana tylko przez okrążające Księżyc sondy kosmiczne. Odwrotna strona Księżyca

A. jest stale oświetlona promieniami słonecznymi.
B. nigdy nie jest oświetlona promieniami słonecznymi.
C. jest częściowo oświetlona promieniami słonecznymi, a wielkość części oświetlonej zależy od fazy Księżyca.
D. jest częściowo oświetlona promieniami słonecznymi, a wielkość części oświetlonej zależy od pory roku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:53:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wiązkę światła tworzą trzy promienie: czerwony, zielony i niebieski. Po przejściu przez siatkę dyfrakcyjną najbardziej ugięty będzie promień

A.
niebieski, a najmniej zielony.
B. czerwony, a najmniej niebieski.
C. zielony, a najmniej czerwony.
D. niebieski, a najmniej czerwony.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:46:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
siatka dyfrakcyjna
siatka dyfrakcyjna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciało wykonuje prosty ruch harmoniczny. W momencie, w którym prędkość ciała jest maksymalna, jego

A.
energia potencjalna jest maksymalna, a przyspieszenie równe zero.
B. energia potencjalna jest minimalna, a przyspieszenie równe zero.
C. energia potencjalna jest minimalna, a przyspieszenie jest maksymalne.
D. energia potencjalna i przyspieszenie przyjmują wartości maksymalne.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:45:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Izotopami nazywamy

A. wszystkie atomy, w których liczba elektronów jest mniejsza od liczby protonów.
B. wszystkie naturalne pierwiastki promieniotwórcze.
C. jądra o tych samych liczbach neutronów, ale różnych liczbach atomowych.
D. jądra o tych samych liczbach atomowych, ale o różnych liczbach neutronów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:44:08
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przed soczewką skupiającą o ogniskowej ##20## cm umieszczono świecący przedmiot w odległości ##10## cm od soczewki. Otrzymano wówczas obraz

A.
pozorny, prosty i powiększony.
B. pozorny, prosty i pomniejszony.
C. rzeczywisty, prosty i powiększony.
D. rzeczywisty, odwrócony i powiększony.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:41:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ludzie poszukujący silnych wrażeń mogą wykonać
skok spadochronowy z asekuracją instruktora, do którego skaczący „pasażer” jest w czasie lotu przypięty od spodu. Zaraz po opuszczeniu samolotu, przed otwarciem spadochronu, siła wzajemnego oddziaływania skoczków (przekazywana przez pasy ich spinające) jest

A.
równa ciężarowi pasażera.
B. nieco większa od ciężaru pasażera.
C. nieco mniejsza od ciężaru pasażera.
D. bliska zeru.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:40:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku obok przedstawiono układ trzech sił działających na klocek, który pozostawał w spoczynku. Wartości sił wynosiły odpowiednio ##F_1 = 30## N,   ##F_2 = 40## N.
Oblicz wartość siły ##\vec{F_3}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 20:03:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykonaną z przewodnika kulkę A naelektryzowano
i następnie zbliżono do niej (bez zetknięcia) wiszące na izolujących nitkach metalowe, lekkie, nienaelektryzowane, identyczne kulki  k1 i k2.  Przy nitkach wiszących pionowo  (rysunek) kulki k1 i k2 byłyby odległe od  kulki  A  odpowiednio o 5 i 10 cm. Po ustaleniu się stanu równowagi  prawdą jest, że nitki, na których zawieszone są kulki,

A. odchyliły się od pionu i kąt odchylenia nitki dla kulki k1 jest równy kątowi odchylenia nitki dla kulki k2.
B. odchyliły się od pionu i kąt odchylenia nitki dla kulki k1 jest większy niż kąt odchylenia nitki dla kulki k2.
C. odchyliły się od pionu i kąt odchylenia nitki dla kulki k1 jest mniejszy niż kąt odchylenia nitki dla kulki k2.
D. nie odchyliły się z położenia równowagi, ponieważ żadna z kulek nie była
naelektryzowana.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:35:30
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do pionowo zawieszonej nitki przymocowano 3 niewielkie
ołowiane kulki. Odległość między stołem a pierwszą kulką wynosiła 10 cm a odległości pomiędzy kolejnymi kulkami wynosiły 30 cm i 50 cm odpowiednio (rysunek). Następnie przecięto sznurek ponad kulką k3 i kulki zaczęły swobodnie spadać. Czas, po którym pierwsza kulka uderzyła w stół w porównaniu z czasem, jaki upłynął między uderzeniami kolejnych kulek o powierzchnię stołu jest

A. krótszy niż czas między upadkiem kulek k2 i k3.
B. najkrótszym z czasów między upadkiem kolejnych kulek.
C. najdłuższym z czasów między upadkiem kolejnych kulek.
D. taki sam jak czasy między upadkiem kulek k1 i k2 oraz k2 i k3.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:25:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uczniowie podgrzewali gaz w zbiorniku o stałej objętości, mierzyli ciśnienie gazu oraz jego temperaturę i zaznaczyli na poniższym wykresie punkty pomiarowe.


Nauczyciel powiedział, że taki wykres pozwala wyznaczyć temperaturę zera bezwzględnego w stopniach Celsjusza.
Opisz postępowanie prowadzące do tego celu, uzasadnij je na podstawie praw gazu doskonałego i wyznacz z wykresu przybliżoną wartość temperatury ##0\ K## w skali Celsjusza.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:46:53
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykres obok przedstawia proces przemiany gazu
doskonałego we współrzędnych p(V).

Wybierz poprawny wykres tego procesu we współrzędnych p(T)
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:50:33
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na którym z poniższych wykresów zakreskowane pole jest równe wykonanej pracy?

A. Tylko na 1         B. Tylko na 2         C. Tylko na 1 i 2         D. Tylko na 1 i 3
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:36:37
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Energia elektryczna jest przekazywana z elektrowni do odbiorcy w ten sposób, że najpierw urządzenie A podwyższa napięcie otrzymywane z generatorów elektrowni, a następnie prąd jest przesyłany do odbiorcy, gdzie urządzenie B obniża napięcie do wymaganej wartości. Sprawność każdego z urządzeń A i B wynosi ##90\%##, a w linii przesyłowej traci się ##5\%## tej energii, którą oddaje urządzenie A.
Oblicz sprawność przekazywania energii od elektrowni do odbiorcy. Możesz przyjąć, że moc wytwarzana w generatorach elektrowni ma pewną zadaną wartość, np. ##1000## MW.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:49:30
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie podanego wykresu zależności prędkości od czasu można stwierdzić, że prędkość początkowa ##v_0## i przyspieszenie ##a## ciała są równe odpowiednio

     
       A.
##v_0=3\frac{m}{s} \quad a=0,8\frac{m}{s^2}##
       B. ##v_0=3\frac{m}{s} \quad a=1,25\frac{m}{s^2}##
       C. ##v_0=3\frac{m}{s} \quad a=2\frac{m}{s^2}##
       D. ##v_0=0\frac{m}{s} \quad a=2\frac{m}{s^2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 21:43:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres przedstawia zależność wychylenia od czasu dla dwóch mas ##m_1## lub ##m_2## zawieszonych kolejno na tej samej sprężynie.

Z wykresu wynika, że masa ##m_2## w porównaniu z masą ##m_1## jest

A.
4 razy większa.
B. 2 razy większa.
C. 2 razy mniejsza.
D. 4 razy mniejsza.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:06:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Deterministyczny (przyczynowy) opis zjawisk fizycznych nie stosuje się do

A.
całkowitego wewnętrznego odbicia światła.
B. rozpadu ##\alpha## jądra atomowego.
C. ruchu planet wokół Słońca.
D. topnienia lodu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:19:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uczniowie położyli na stole klocek, do którego doczepili siłomierz (rys.). Działając na klocek stałą siłą wprawili go w ruch i mierzyli jego przyspieszenie a. Doświadczenie powtórzyli kilka razy przy różnych wartościach siły ##F## wywieranej przez siłomierz, a wyniki przedstawiono na poniższym wykresie.
a) Napisz wartość przyspieszenia klocka, gdy siła ##F## wynosi ##0,5## N. Uzasadnij odpowiedź.

b) Na podstawie wykresu można wyznaczyć siłę tarcia ##T## działającą na klocek w czasie jego ruchu. Podaj wartość ##T## i uzasadnij ten wynik.

c) Na podstawie wykresu można wyznaczyć masę klocka ##m##. Oblicz wartość ##m##, stosując odpowiednie zależności.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:47:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Sokół leci po linii prostej z prędkością ##25## m/s, goniąc gołębia, który porusza się po tej samej prostej z prędkością ##20## m/s. Jeśli początkowa odległość między ptakami wynosiła ##0,5## km, to sokół dogoni gołębia w czasie

     A. ##0,1## s.               B. ##11,1## s.               C. ##20## s.               D. ##100## s.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 21:41:06
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jasio ciągnie zabawkę o ciężarze ##P## za sznurek skierowany pod kątem ##\alpha## do podłogi. Siła napięcia sznurka wynosi ##F##, a współczynnik tarcia zabawki o podłogę jest równy ##\mu##. Aby rozstrzygnąć, czy zabawka ruszy z miejsca, należy porównać ze sobą wielkości

A. ##\mu F##                            oraz ##\quad \quad P\cos \alpha.##
B. ##\mu (P-F)##                 oraz ##\quad \quad F\sin \alpha.##
C. ##\mu P##                            oraz ##\quad \quad (P-F)\sin \alpha.##
D. ##\mu (P-F\sin \alpha)##         oraz ##\quad \quad F\cos \alpha.##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 21:54:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Strumień elektronów porusza się w bańce
szklanej od katody (K) do anody (A).
W wyniku oddziaływania pola    magnetycznego strumień ten odchyli się

     A.
w stronę bieguna S.
     B. w stronę bieguna N.
     C. w górę.
     D. w dół.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:15:57
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Karłowata planeta Pluton porusza się po wydłużonej orbicie eliptycznej. Jej prędkość jest największa przy najmniejszej odległości od Słońca (peryhelium), a najmniejsza przy odległości największej (aphelium). Całkowita energia mechaniczna Plutona jest

A.
równa jego maksymalnej energii kinetycznej.
B. jednakowa w każdym punkcie orbity.
C. największa, gdy Pluton jest w aphelium.
D. największa, gdy Pluton jest w peryhelium.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:03:31
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W idealnym silniku cieplnym bezwzględna temperatura grzejnika jest ##5## razy wyższa od bezwzględnej temperatury chłodnicy. Jeśli z grzejnika silnik pobrał ##1000## J, to do chłodnicy oddał

A. ##200## J.                 B. ##250## J.                 C. ##750## J.                 D. ##800## J.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:09:01
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wiązka światła białego ulega załamaniu w soczewce skupiającej (pojedynczej, tzn. wykonanej z jednego rodzaju szkła). Jeśli ogniskowa soczewki jest równa ##f_c## dla światła czerwonego, ##f_n## dla światła niebieskiego i ##f_ż## dla światła żółtego, to
A. ##f_c < f_n < f_ż##                          B. ##f_ż < f_n < f_c##
C.
##f_n < f_ż <f_c##                          D. ##f_c < f_ż < f_n##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:11:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rowery tego typu były produkowane w ##70##-tych i
##80##-tych latach XIX wieku. Przyjmijmy, że duże koło  przednie miało średnicę ##150## cm, a małe tylne – ##50##  cm. Cyklista jadąc szybko, wykonywał jeden obrót  pedałami (sztywno połączonymi z kołem przednim)  w ciągu sekundy.
a) Podaj liczbę obrotów małego koła w ciągu  sekundy.
b) Oblicz wartość prędkości, z jaką poruszał się bicykl.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:22:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pocisk o masie ##10## g lecący poziomo z prędkością ##600## m/s wpada do pudła z piaskiem o masie ##5## kg i grzęźnie w nim. Pudło początkowo spoczywało na poziomym podłożu. Współczynnik tarcia pudła o podłoże wynosi ##0,3##.

a) Oblicz prędkość pudła wraz z pociskiem tuż po ugrzęźnięciu pocisku (zatrzymaniu ruchu względnego). Wskazówka: ponieważ ugrzęźnięcie pocisku trwa bardzo krótko, więc można zaniedbać skutki działania siły tarcia pudła o podłoże w ciągu tego czasu.

b) Przyjmując prędkość pudła z pociskiem tuż po ugrzęźnięciu pocisku równą ##1## m/s, oblicz odległość, na jaką przemieści się ono do chwili zatrzymania.

c) Uzupełnij zdanie, wpisując większa od, mniejsza od lub równa.

Energia kinetyczna pudła wraz z pociskiem tuż po jego ugrzęźnięciu jest ................................................. początkowej energii kinetycznej pocisku.
Uzasadnij swój wybór.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:27:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uczeń chce zbudować dwa wahadła: matematyczne i sprężynowe, o takim samym okresie drgań. Dysponuje lekką sprężyną o współczynniku sprężystości równym ##7## N/m, dwoma małymi ciężarkami o masie ##500## g każdy oraz nicią o długości ##0,5## m (którą można skrócić w razie potrzeby).

a) Wykaż, wykonując obliczenia, że uczniowi nie uda się zrealizować tego pomysłu.

b) Oprócz przedmiotów wymienionych wyżej uczeń otrzymał trzeci ciężarek o masie ##500## g, który można zawiesić razem z jednym z dwóch poprzednich. Czy teraz zbudowanie zaplanowanych wahadeł jest możliwe? Napisz i uzasadnij odpowiedź.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:36:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Elektroskop można naładować trwale, dotykając talerzyka
(główki) elektroskopu naładowaną pałeczką metalową,
albo dotykając i przesuwając naelektryzowaną
pałeczkę plastykową (jak na rysunku).


1)
a) Wyjaśnij, dlaczego samo dotknięcie talerzyka pałeczką plastykową daje niewielki efekt i konieczne jest jej przesuwanie.
b) Wyjaśnij, dlaczego przy dotknięciu pałeczką metalową przesuwanie nie jest potrzebne.
2)
Wychylenie listka elektroskopu zależy od różnicy potencjałów między pionowym prętem (wraz z listkiem) a obudową elektroskopu. Aby elektroskop nie rozładowywał się natychmiast po naładowaniu, a listek się wychylał, w budowie elektroskopu musi występować izolator.
Zakreśl kółkiem literę oznaczającą właściwe miejsce, w którym znajduje się element izolujący.
a) połączenie talerzyka z pionowym prętem
b) przejście pręta przez obudowę
c) łożysko, na którym obraca się listek
d) połączenie obudowy z nóżką i podstawą
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:56:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przynajmniej raz w roku do mieszkań w miastach przychodzi kominiarz, który sprawdza drożność przewodów kominowych przykładając do kratki wentylacyjnej wiatraczek z miernikiem szybkości obrotów.

a) Wyjaśnij, dlaczego wiatraczek działa lepiej zimą (w okresie, gdy włączone jest ogrzewanie), niż latem.

b) W którą stronę przepływa powietrze w czasie badania zimą – z przewodu kominowego do pokoju, czy odwrotnie? Napisz i uzasadnij odpowiedź.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 23:00:00
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej zamieszczono obrazy uzyskane na kliszy fotograficznej po skierowaniu wiązki neutronów i wiązki promieni rentgenowskich (jest to krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne) na kryształ soli kuchennej. Kryształ soli stanowił w doświadczeniach trójwymiarową siatkę dyfrakcyjną. Kliszę fotograficzną umieszczono za kryształem.
 
Fotografia 1                                                Fotografia 2
Obraz uzyskany w wyniku rozpraszania          Obraz uzyskany w wyniku       rozpraszania neutronów                       promieni rentgenowskich


a) Napisz, o jakiej naturze neutronów świadczy fotografia 1.

b) Załóżmy, że układ plamek na obu powyższych fotografiach jest identyczny (co z pewnych drugorzędnych powodów niezupełnie się zgadza z obserwacjami), a pomiar kątów odchylenia wiązki dał dla każdej plamki jednakowe wyniki w obu przypadkach. Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując nazwę jednej z wielkości: masa, prędkość, pęd, energia kinetyczna.

Wnioskiem z wymienionych obserwacji jest to, że neutrony miały tę samą (ten sam) ........................................, co kwanty promieniowania rentgenowskiego.
Uzasadnij swój wybór.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 23:24:26
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Metalowy krążek jest osadzony na główce elektroskopu. Pod wpływem padającego światła nadfioletowego krążek elektryzuje się i dodatkowo ogrzewa.
1)
a) Wyjaśnij przyczynę elektryzowania się krążka.
b) Podaj znak ładunku uzyskanego przez krążek. Uzasadnij odpowiedź.

2) Jeśli światło pada na krążek przez długi czas, jego ładunek po pewnym czasie przestaje rosnąć (ustala się). Wyjaśnij, dlaczego dalsze naświetlanie krążka nie zwiększa jego ładunku.

3) Mikrofale są falami elektromagnetycznymi, których długość jest znacznie większa, niż promieni nadfioletowych. Uzupełnij poniższe zdanie, podkreślając właściwe słowa.
Gdybyśmy zamiast światła nadfioletowego użyli mikrofal, krążek (naelektryzowałby / ogrzałby) się, ale nie (naelektryzował / ogrzał).
Uzasadnij powyższy wybór.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 23:12:39
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na przedstawionym rysunku na osi pionowej odłożono
energię elektronu w atomie wodoru. W stanie  podstawowym elektron ma najniższą możliwą  energię, równą ##E_1 = –13,6 eV##.

a) Zaznacz linią poziomą na właściwej wysokości  pierwszy stan wzbudzony.

b) Zaznacz strzałką pionową przejście elektronu  odpowiadające jednej z linii w widmie emisyjnym  wodoru.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 23:17:29
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pomiar ogniskowej soczewki
a) Opisz doświadczenie pozwalające na wyznaczenie ogniskowej ##f## soczewki skupiającej, jeśli oprócz tej soczewki masz do dyspozycji małe źródło światła (np. diodę), linijkę i ekran. W opisie wymień niezbędne czynności i wielkości mierzone. Wykonaj rysunek ilustrujący doświadczenie.

b) Podaj zależność matematyczną, z której skorzystasz w celu obliczenia wartości ogniskowej. Objaśnij symbole występujące w tej zależności.

c) Napisz, w jaki sposób można zwiększyć dokładność pomiaru ogniskowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 23:06:36
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Żarówki w żyrandolu świecą po rozżarzeniu się włókna wolframowego. Zauważono, że zaraz po włączeniu światła obwód żyrandola dobrze przewodził prąd (natężenie prądu było duże), ale po chwili zaczął przewodzić gorzej. Napięcie zasilające było cały czas stałe. Podaj przyczynę pogorszenia się przewodnictwa obwodu (zmniejszenia się natężenia prądu).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 23:00:56
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Para zakochanych o masach ##50## kg i ##60## kg siedzi na ławce w parku. Odległość między środkami ich mas wynosi ##0,6## m.

a) Oblicz przybliżoną wartość siły ich wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego.

b) Wyjaśnij, dlaczego dokładne obliczenie siły oddziaływania grawitacyjnego zakochanych nie jest możliwe, jeśli dysponujemy tylko danymi wymienionymi wyżej i danymi zawartymi w karcie wzorów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:41:17
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Sztuczny satelita Ziemi porusza się z prędkością ##v## po orbicie kołowej. Jeśli ##v_1## oznacza wartość pierwszej prędkości kosmicznej, a ##v_2## – drugiej prędkości kosmicznej, to prawidłowa jest relacja

A. ##v_1 < v < v_2##    B. ##v_1 > v > v_2##    C. ##v < v_1 < v_2##    D. ##v_1 < v_2 < v##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 21:49:46
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane dotyczące księzyców dwóch planet Układu Słonecznego zamieszczono w tabeli. Zakładamy, że orbity tych księżyców są okręgami.
 
  Odległość księżyca od
środka planety
Czas pełnego obiegu księżyca
wokół planety
Planeta I ##9,4## tys. km ##7,5## h
Planeta II ##1070,4## tys. km ##171,8## h

a) Korzystając z odpowiednich wzorów i praw fizycznych, udowodnij, że wzór pozwalający obliczyć masę ##M## planety w zależności od odległości ##R## księżyca od planety oraz od czasu obiegu ##T## księżyca wokół planety ma postać
 ##M=\frac{4\pi^2R^3}{GT^2}## (##G## – stała grawitacji)

b) Korzystając ze wzoru podanego w podpunkcie a), oblicz, ile razy masa planety ##\mathrm{II}## jest większa od masy planety ##\mathrm{I}##.

c) Planeta ##\mathrm{I}## ma – oprócz wymienionego w tabeli – jeszcze jeden księżyc. Odległość tego księżyca od środka planety wynosi ##23,5## tys. km. Korzystając z odpowiedniego prawa Keplera, oblicz czas pełnego obiegu tego księżyca wokół planety ##\mathrm{I}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:34:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ogniskowa soczewki zależy od współczynnika załamania materiału (szkła), a współczynnik załamania szkła zależy od długości fali światła. Wykres przedstawia zależność współczynnika załamania pewnego gatunku szkła i odpowiadającej mu prędkości światła w tym szkle od długości fali światła w próżni.
a) Wykorzystując dane zawarte na przedstawionym wykresie, wykaż, że ogniskowa dwuwypukłej soczewki wykonanej z danego gatunku szkła ma dla światła czerwonego większą wartość niż dla światła niebieskiego.

b) W zakresie światła widzialnego ogniskowa soczewki wynosi od ##92## cm do ##98## cm. Oblicz zdolność skupiającą opisywanej soczewki dla światła czerwonego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 00:01:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Światło latarki pada na prostopadłościenną płytę szkła i przechodzi na drugą stronę. Po wyjściu z płyty natężenie światła jest mniejsze od natężenia światła padającego. Podaj jedną z przyczyn zmniejszenia natężenia światła.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:58:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
O własnościach substancji, ich budowie wewnętrznej i poziomach energetycznych atomów dowiadujemy się z wyników doświadczeń, takich jak:

I. Badanie zjawiska fotoelektrycznego.
II. Badanie widma emisyjnego gazów.
III. Badanie widma absorpcyjnego gazów.
IV. Badanie dyfrakcji elektronów na krysztale.

a) Wpisz odpowiednio wszystkie wymienione doświadczenia, które dotyczą:
•  wyznaczenia pracy wyjścia dla metalu
...........................................................................................
•  badania struktury kryształu
...........................................................................................
•  wyznaczenia poziomów energetycznych atomów
...........................................................................................

b) Podczas lekcji fizyki nauczyciel przygotował następujące przyrządy:
 • rurkę szklaną z dwiema elektrodami, zawierającą rozrzedzony gaz
 • zwierciadło wklęsłe
 • siatkę dyfrakcyjną
 • laser (źródło światła monochromatycznego)
 • ekran
 • źródło wysokiego napięcia
 • przesłonę ze szczeliną.

Zadaniem uczniów było zaprojektowanie doświadczenia polegającego na obserwowaniu widma emisyjnego gazu. Napisz, które z przygotowanych przyrządów powinni wybrać uczniowie do wykonania doświadczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:54:29
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Początkowa objętość powietrza w pompce rowerowej wynosiła ##100## cm3, jego temperatura wynosiła ##20^\circ C##, a ciśnienie było równe ciśnieniu zewnętrznemu. Podczas szybkiego sprężania zmniejsza się objętość tego powietrza i jednocześnie wzrasta jego temperatura. Przyjmujemy, że wylot pompki jest zamknięty (masa powietrza w pompce się nie zmienia).

a) Uzasadnij, korzystając z ##\mathrm{I}## zasady termodynamiki, dlaczego podczas szybkiego sprężania powietrza w pompce jego temperatura wzrasta.

b) W wyniku sprężania zwiększono ciśnienie w pompce do wartości ##2## razy większej od ciśnienia zewnętrznego (początkowego). Oblicz objętość sprężonego powietrza, jeśli jego temperatura wzrosła o ##5^\circ C##. 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:50:14
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pewien silnik w wyniku spalania paliwa w każdej sekundzie pracy pobiera ciepło o wartości ##250 \ \mathrm{kJ}##. W układzie chłodzącym silnika krąży ciecz, która odbiera z silnika ##20\%## tego ciepła. Temperatura cieczy wynosi ##80^\circ C## przy wejściu do układu chłodzącego, a ##90^\circ## – przy wyjściu z niego. Ciepło właściwe cieczy wynosi ##3,15\ \mathrm{kJ/kg\cdot K}##. Oblicz masę cieczy przepływającej w czasie ##31\ \mathrm{s}## przez układ chłodzący.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:45:48
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ciężarek o masie ##0,05## kg zawieszono na sprężynie i wzbudzono drgania harmoniczne. Na rysunku pokazano kolejne położenia ciężarka w odstępach czasu co ##0,5## s. W chwili ##\mathrm{I}## ciężarek znajdował się w położeniu równowagi, a w chwili ##\mathrm{II}## miało miejsce maksymalne wychylenie.

a) Napisz wartość okresu drgań tego ciężarka.
b) Całkowita energia mechaniczna tego ciężarka wynosi ##0,02 ~\mathrm{J}##. Oblicz wartość prędkości ciężarka przy przejściu przez położenie równowagi.
c) Ciężarek zawieszono na innej sprężynie, dla której okres drgań ciężarka był równy ##0,5## s. Oblicz współczynnik sprężystości tej sprężyny.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:39:23
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Po dotknięciu górnej części elektroskopu laską szklaną naładowaną dodatnio obserwujemy odchylenie listka elektroskopu. Po cofnięciu laski listek pozostaje odchylony. Przedstaw mikroskopowy opis zjawisk prowadzących do odchylenialistka. Podaj znak ładunku
uzyskanego przez listek i pręt. 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:29:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Niewielka piłka o masie ##400## g spada z wysokości ##10## m nad ziemią. Przyjmujemy, że powierzchnia ziemi jest poziomem odniesienia.

a) Oblicz wartość energii potencjalnej piłki na wysokości ##4## m nad ziemią.

b) Bardzo często upraszczamy obliczenia, pomijając opór powietrza, jednak nie odpowiada to dokładnie sytuacji rzeczywistej.
W poniższych zdaniach podkreśl właściwe słowa zapisane drukiem pochyłym, a w dalszej części zdań wpisz uzasadnienia.

Jeśli uwzględnimy opór powietrza, to energia potencjalna spadającej piłki na wysokości ##4## m nad ziemią jest (mniejsza niż / większa niż / taka sama jak) ta energia w przypadku, gdy opór powietrza nie występuje, ponieważ ..............................................................................................................

Jeśli uwzględnimy opór powietrza, to energia kinetyczna spadającej piłki na wysokości ##4## m nad ziemią jest (mniejsza niż / większa niż / taka sama jak) ta energia w przypadku, gdy opór powietrza nie występuje, ponieważ ..............................................................................................................

Jeśli uwzględnimy opór powietrza, to całkowita energia mechaniczna spadającej piłki na wysokości ##4## m nad ziemią jest (mniejsza niż / większa niż / taka sama jak) ta energia, gdy opór powietrza nie występuje, ponieważ   .............................................................................................................
.............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:21:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Winda jedzie ##15## sekund z parteru na trzecie piętro bez zatrzymywania się. Przez pierwsze ##2## sekundy winda porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, potem – ruchem jednostajnym, a przez ##2## ostatnie sekundy przed zatrzymaniem – ruchem jednostajnie opóźnionym. Wartości przyspieszenia i opóźnienia windy wynoszą ##0,5\frac{m}{s^2}##.
a) Narysuj wykres zależności wartości prędkości windy od czasu.

b) Oblicz wartość siły reakcji podłogi windy działającej na człowieka o masie ##65## kg w ciągu pierwszych dwóch sekund ruchu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:17:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Izotop polonu ##^{210}\mathrm{Po}## ulega rozpadowi z czasem połowicznego zaniku równym ##138## dni i przechodzi w stabilny izotop ołowiu ##^{206}\mathrm{Pb}##. Początkowo w próbce znajdował się wyłącznie polon, a liczba jego jąder wynosiła ##1,2\cdot 10^{10}##. Po upływie ##414## dni w próbce będzie

A. ##0,4\cdot 10^{10}## jąder polonu i ##0,8\cdot10^{10}## jąder ołowiu.
B.
##0,8\cdot 10^{10}## jąder polonu i ##0,4\cdot10^{10}## jąder ołowiu.
C.
##1,5\cdot 10^{9}## jąder polonu i ##1,05\cdot10^{10}## jąder ołowiu.
D.
##1,05\cdot 10^{10}## jąder polonu i ##1,5\cdot10^{9}## jąder ołowiu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:12:24
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na powierzchnię szkła o współczynniku załamania ##1,5## pada wiązka światła o częstotliwości ##6,9\cdot10^{14}## Hz. Częstotliwość fali tego światła w szkle jest równa

A. ##4,6\cdot 10^{14}## Hz.
B.
##6,9\cdot 10^{14}## Hz.
C.
##10,35\cdot 10^{14}## Hz.
D.
##13,8\cdot 10^{14}## Hz.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:10:22
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W obserwacji wnętrza samochodu często przeszkadza nam światło odbite od szyby. Aby zminimalizować ten efekt, obserwator może użyć specjalnych filtrów, które wykorzystują zjawisko

A. załamania światła.
B.
dyfrakcji światła.
C.
interferencji światła.
D.
polaryzacji światła.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:09:37
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy