nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 127 zadań
Zadania z fizyki

Koniec wskazówki sekundowej zegara jest odległy od jej osi obrotu o 0,1 m. Wskazówka wykonuje pełny obrót w ciągu 1 minuty. Droga i wartość przemieszczenia końca tej wskazówki po upływie 30 s wynoszą odpowiednio

         droga, m         wartość przemieszczenia, m
A.
     ##0,1\cdot \pi##      ##\qquad 0,1\cdot \pi##
B.      ##0,1\cdot \pi##      ##\qquad 0,2##
C.
     ##0,2 \qquad##       ##\quad 0,2##
D.
     ##0,2 \qquad##       ##\quad 0,1\cdot \pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 09:36:40
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W najnowszych nagrywarkach i odtwarzaczach stosuje się tzw. błękitny laser (Blue Ray). Dotychczas w urządzeniach tych wykorzystywano lasery czerwone, które emitują fale o długości 605 nm. Fale wytwarzane przez błękitny laser są krótsze, mają długość 405 nm, co pozwala zapisywać więcej danych na jednej płycie.

a) Oblicz, ile razy energia jednego kwantu promieniowania wysyłanego przez błękitny laser jest większa od energii jednego kwantu wysyłanego przez laser czerwony.

b) Wiązkę światła z błękitnego lasera skierowano prostopadle na siatkę dyfrakcyjną, na której wykonano 500 szczelin na 1 mm długości siatki. Ustal najwyższy rząd widma, który można uzyskać za pomocą takiej siatki dyfrakcyjnej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:05:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do dwóch identycznych szklanych naczyń, w kształcie prostopadłościanów, które połączono rurką z zamkniętym zaworem Z (rysunek poniżej), nalano wody. Do jednego z nich wlano 1 litr wody, do drugiego 2 litry wody. Następnie zawór Z otwarto i po pewnym czasie w obu naczyniach ustalił się jednakowy poziom wody.

a) Oblicz stosunek ciśnień hydrostatycznych ##p_1/p_2## wywieranych na dna naczyń 1 i 2 w sytuacjach przed otwarciem i po otwarciu zaworu, gdy ustali się stan równowagi.

b) Zapisz nazwę i treść prawa, do którego należy się odwołać, aby wyjaśnić, dlaczego poziomy cieczy w obu naczyniach po otwarciu zaworu wyrównały się.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:37:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi powoduje zmianę wartości ciężaru ciała na różnych szerokościach geograficznych. Ustal i podkreśl w zamieszczonej poniżej tabeli, w którym miejscu wpływ ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi na ciężar ciała jest największy.
 
Biegun północny Biegun południowy
Równik 450 szerokości geograficznej
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:34:23
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Akcelerator to urządzenie, w którym można przyśpieszać do dużych prędkości cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym.

a) Bardzo często przyspieszanymi w akceleratorach cząstkami są jony. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe dokończenia spośród niżej podanych.
                       (przyspiesza jony, zakrzywia tor ruchu jonów).

W akceleratorze pole elektryczne ...............................................................................................,
a pole magnetyczne ................................................................................................

b) Oblicz wartość prędkości, jaką uzyskał jon przyspieszany w akceleratorze, jeśli wartość stosunku ##p/p_0## wynosi ##5/4## (##p## – wartość pędu obliczana relatywistycznie, ##p_0## – wartość pędu obliczana klasycznie).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:31:14
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wiele izotopów promieniotwórczych znajduje zastosowanie w technice. Jednym z nich jest izotop ameryku ##^{241}Am##, który znalazł zastosowanie w czujnikach dymu. Produkuje się go, bombardując neutronami izotop plutonu ##^{239}Pu##. Powstałe jądra ulegają samorzutnemu rozpadowi, w wyniku którego powstają jądra ameryku ##^{241}Am##. Te z kolei rozpadają się i powstają cząstki alfa oraz praktycznie trwałe jądra neptuna ##_{93}Np \ (T_{1/2} \approx 2\cdot 10^6## lat).

a) Korzystając z podanych informacji, uzupełnij poniższe równania reakcji.

##2 _0^1\ n \ + \ _{94}^{239}Pu \ \rightarrow \ _{94}^{...}Pu \ \rightarrow \ _{95}^{241}Am \ + \ ... + \  \tilde{v_e}##
##_{95}^{241}Am \  \rightarrow \  ... \ + \ _{93}^{...} Np##

b) Zapisz, jaka własność promieniowania alfa pozwala na bezpieczne użycie izotopu ameryku ##^{241}Am## w czujnikach dymu montowanych w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:22:26
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej zamieszczono wykres zależności kwadratu maksymalnej wartości prędkości ##v^2_{max}## wybitych z katody fotoelektronów od energii ##E## fotonów padających na fotokatodę. W tabeli podano wartości pracy wyjścia dla materiałów, z których wykonywane są fotokatody.

a) Ustal, analizując wykres, z jakiego materiału wykonano fotokatodę. Podkreśl w tabeli obok wykresu nazwę tego materiału.

b) Wyprowadź wzór, za pomocą którego można obliczyć wartości liczbowe konieczne do wykonania powyższego wykresu. Przyjmij, że znane są energie padających fotonów i praca wyjścia materiału fotokatody.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:13:28
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podczas zabiegów kosmetycznych stosuje się zwierciadła sferyczne wklęsłe, w celu uzyskania powiększonych obrazów określonych fragmentów twarzy. W odległości 20 cm od takiego zwierciadła, którego ogniskowa wynosi 100 cm, umieszczono świecący przedmiot. Powiększenie otrzymanego obrazu w tym zwierciadle wynosi 1,25.

a) Oblicz zdolność skupiającą zwierciadła.
b) Oblicz promień krzywizny tego zwierciadła.
c) Narysuj konstrukcję ilustrującą powstawanie obrazu w sytuacji opisanej w treści zadania. Zapisz cechy otrzymanego obrazu.

Cechy obrazu:
...................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:09:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono wykres zależności wartości natężenia pola elektrostatycznego, wytworzonego przez punktowy ładunek dodatni, od odwrotności kwadratu odległości od tego ładunku ##E(1/r^2)##.
a) Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując właściwe określenie spośród niżej podanych. (jednorodnym, centralnym)

Opisane w zadaniu pole elektrostatyczne jest polem ..................................

b) Korzystając z informacji zawartych na powyższym wykresie, oblicz wartość ładunku, który jest źródłem pola elektrostatycznego. Do obliczeń przyjmij wartość stałej ##k = 9\cdot10^9 N\cdot m^2/C^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 20:33:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono schemat tłokowego silnika parowego oraz cykl przemian termodynamicznych związanych z jego pracą. W silniku parowym gorąca para wodna pod wysokim ciśnieniem jest wprowadzana z kotła do cylindra. Ulega tam rozprężaniu najpierw pod stałym ciśnieniem, a następnie, gdy dopływ pary jest już zamknięty, rozprężanie odbywa się bardzo szybko, bez wymiany ciepła z otoczeniem – co powoduje częściowe skroplenie się pary. Wracający tłok, przy otwartym kanale wylotowym, wypycha z cylindra do skraplacza mieszaninę wody i pary. Następnie cykl pracy silnika się powtarza.


a) Zaznacz na wykresie pracę użyteczną (wykonaną przez silnik) w jednym cyklu.
b) Zapisz nazwę przemiany jakiej podlega gaz/para na odcinku AB.
c) W silniku parowym temperatura dostarczanej pary wynosi ##227^\circ C##, temperatura w skraplaczu jest równa ##27 ^\circ C##. Oblicz teoretyczną sprawność silnika Carnota pracującego przy tych samych temperaturach, co opisany silnik parowy.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 20:22:48
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Klocek o masie 1 kg przesuwano po poziomej powierzchni ruchem jednostajnym, działając na niego siłą o wartości 3 N.

a) Narysuj wektory wszystkich sił działających na klocek. Oznacz je i zapisz ich nazwy. Rysunek wykonaj z zachowaniem skali, zaznaczając punkty przyłożenia sił.


b) Wykaż, wykonując odpowiednie obliczenia, że spośród czterech par materiałów wymienionych w poniższej tabeli, klocek i podłoże, po którym sie porusza, wykonane są z drewna.
 
Rodzaje materiałów
Drewno po
drewnie
Stal po
stali
Skóra po
metalu
Drewno po
metalu
Współczynnik tarcia
kinatycznego
0,3 0,06 0,25 0,15
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 20:19:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Z wysokości 20 m upuszczono swobodnie mały kamień.
a) Uzupełnij/dokończ zdanie:

Zjawisko swobodnego spadku w ziemskim polu grawitacyjnym występuje wtedy, gdy prędkość początkowa jest równa zero oraz ..................................................................................................................

b) Wykonaj wykres ilustrujący zależność wysokości, na jakiej znajduje się kamień, od czasu spadania. Na wykresie nanieś 5 wartości liczbowych wysokości (w przedziale czasu 0–2 s). Wykonaj niezbędne obliczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:56:57
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wewnątrz zwojnicy o długości 5 cm wytworzono pole magnetyczne
o indukcji 2 mT i umieszczono wzdłuż jej osi prostoliniowy przewodnik, przez który płynie prąd o natężeniu 1 mA (rysunek). Wartość siły elektrodynamicznej działającej wewnątrz zwojnicy na przewodnik wynosi
   
A.
##0## N.        B. ##10^{–9}## N.        C. ##10^{–7}## N.        D. ##10## N.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:46:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wszystkie gwiazdy podzielone zostały na 7 zasadniczych typów widmowych. Oznaczone zostały one wielkimi literami O, B, A, F, G, K, M, których kolejność odpowiada malejącej temperaturze gwiazd. Gwiazdami należącymi do typów K i M mogą być

A. pulsary.     B. białe karły.     C. czarne dziury.     D. czerwone olbrzymy.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:52:26
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jednobarwna wiązka światła przechodzi kolejno przez trzy
różne ośrodki (rysunek). Jeżeli kąty ##\alpha, \beta, \gamma## spełniają warunek: ##\alpha > \gamma > \beta##, to bezwzględne współczynniki załamania ośrodków spełniają warunek

                         A. n1 < n2 < n3.
                         B. n1 > n2 > n3.
                         C. n1 < n3 < n2.
                         D. n1 = n2 = n3.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:49:45
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Spośród przedstawionych poniżej zestawów jednostek wybierz ten, który zawiera tylko podstawowe jednostki układu SI.

A. mila, kilogram, godzina
B. kilometr, gram, godzina
C. metr, kilogram, sekunda
D. centymetr, gram, sekunda
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:31:56
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W półprzewodnikach domieszkowych typu n, w stosunku do półprzewodników samoistnych, mamy do czynienia z

A. niedoborem dziur.
B. nadmiarem dziur.
C. niedoborem elektronów.
D. nadmiarem elektronów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:31:05
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jednym z izotopów stosowanych do sterylizacji żywności jest izotop kobaltu ##_{27}^{60}\ Co##. Jest to izotop nietrwały i ulega samorzutnie przemianie ##\beta ^{-}##. Wskutek tego rozpadu powstaje jądro pierwiastka, którego liczba protonów w jądrze wynosi

A.
26.                        B. 28.                        C. 32.                        D. 33.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:28:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W satelicie krążącym po kołowej orbicie na wysokości znacznie mniejszej od promienia Ziemi, uruchomiony został silnik i wartość prędkości względem Ziemi wzrosła do 11,2 km/h. Satelita ten

A. będzie poruszał się po orbicie eliptycznej wokół Ziemi.
B. będzie dalej poruszał się po tej samej orbicie wokół Ziemi.
C. opuści orbitę okołoziemską a następnie naszą Galaktykę.
D. opuści orbitę okołoziemską i pozostanie w Układzie Słonecznym.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:27:09
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Po przelocie samolotu powstaje smuga kondensacyjna spalin, tworząc na niebie ślad (rysunek). Ślad ten przedstawia

A.
tor.
B. drogę.
C. prędkość.
D. przemieszczenie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:21:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rysunek przedstawia 2 wybrane promienie wychodzące z jednego punktu świecącej kuli. Starannie narysuj bieg tych promieni po odbiciu od zwierciadła i skonstruuj obraz świecącego punktu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:50:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dwa uzwojenia osadzone na wspólnym rdzeniu tworzą transformator – urządzenie przeznaczone do podwyższania lub obniżania napięcia przemiennego.

a) Wyjaśnij rolę rdzenia w transformatorze. Spośród wymienionych niżej materiałów wybierz ten, z którego można wykonać rdzeń transformatora.

          aluminium      drewno      miedź      plastik      stal      szkło


b) Moc prądu elektrycznego zależy między innymi od jego napięcia, a więc uzyskane dzięki transformatorowi podwyższenie napięcia mogłoby oznaczać zwiększenie mocy prądu. Wyjaśnij, dlaczego podwyższenie napięcia w transformatorze nie jest sprzeczne z zasadą zachowania energii.

c) Wyjaśnij, dlaczego do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości stosuje się wysokie napięcie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 13:13:51
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Proton wpada w obszar pola magnetycznego i dalej porusza się w tym polu po półokręgu, po czym wybiega z obszaru pola (rys.).

a) Zaznacz na rysunku kierunek (wraz ze zwrotem) wektora indukcji magnetycznej. Użyj jednego z symboli: ↑ → ↓ ← ##\bigodot## (prostopadle do płaszczyzny rysunku ze zwrotem przed nią – do patrzącego), ##\bigotimes## (prostopadle do płaszczyzny rysunku ze zwrotem za nią).

b) Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć drogę ##s## przebytą przez proton w polu magnetycznym w zależności od jego masy ##m##, ładunku ##e##, prędkości ##v## i indukcji pola magnetycznego ##B##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 13:09:00
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do badań tarczycy stosuje się jod z niewielką domieszką promieniotwórczego izotopu ##_{53}^{131}I##. Masa tego izotopu wprowadzonego do organizmu wynosi ##8\cdot10^{–11}## g (jest to całkowicie nieszkodliwe), a początkowa liczba rozpadów na sekundę jest równa ##3,7\cdot10^4##. Po rozpadzie ##_{53}^{131}I## powstaje ksenon ##_{54}^{131} Xe##, który również nie wywiera szkodliwego wpływu na organizm.

a) Zapisz równanie przemiany jądra jodu w jądro ksenonu.

b) Poniższy wykres przedstawia zależność liczby rozpadów w próbce od czasu. Wyznacz na jego podstawie okres połowicznego zaniku tego izotopu jodu.


##T_{1/2}=## .........................................

c) Początkowa masa promieniotwórczego izotopu jodu wynosi ##8\cdot10^{–11}## g. Korzystając z wykresu, wyznacz masę jodu po ##6## dniach.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:59:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W powietrzu biegnie promień światła jednobarwnego o długości fali ##\lambda = 0,60\ \mu m## i pada na płytkę szklaną.

a) Podaj nazwę wielkości charakteryzującej falę świetlną, która nie zmienia wartości przy przejściu z powietrza do szkła.
b) Przyjmując, że prędkość światła w powietrzu wynosi ##300\ 000\ km/s##, a w szkle ##200\ 000\ km/s##, oblicz długość fali tego światła po wejściu do szkła.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:43:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rakieta wynosząca satelitę na orbitę ma całkowitą masę startową ##3,0\cdot 10^6## kg. Podczas pracy silników wyrzucane są z prędkością ##2500\ m/s## gazy spalinowe w ilości ##13000## kg w ciągu sekundy. Siła ciągu silników wynosi ##3,25\cdot 10^7## N. Przyspieszenie ziemskie ma wartość ##10 \ m/s^2##.

a) Oblicz przyspieszenie rakiety podczas startu.
b) Czy przyspieszenie rakiety po starcie w miarę upływu czasu będzie rosło, malało, czy też pozostanie stałe? Napisz odpowiedź i ją uzasadnij.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:38:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższy wykres przedstawia zależność współczynnika absorpcji od długości fali promieniowania dla dwóch rodzajów chlorofilu. Na osi pionowej wykresu odłożono współczynnik absorpcji światła, tzn. stosunek pochłoniętej energii promieniowania świetlnego do energii promieniowania padającego, wyrażony w procentach.

a) Odczytaj z wykresu i zapisz długość fali światła, które chlorofil ##a## pochłania w obszarze krótkofalowym widma w maksymalnym stopniu.
b) Zapisz numer tego maksimum absorpcji spośród czterech zaznaczonych na wykresie, dla którego energia jednego fotonu jest najmniejsza. Uzasadnij swój wybór.
c) Korzystając z powyższego wykresu, wyjaśnij, dlaczego chlorofil nadaje roślinom zieloną barwę.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:35:10
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dwie koleżanki chciały wyznaczyć masę arbuza. Nie miały wagi kuchennej, ale wykorzystały sprężynę, linijkę i paczkę cukru o masie ##1## kg. Zawieszenie paczki cukru na sprężynie spowodowało wydłużenie sprężyny o ##4## cm. Zawieszenie arbuza wydłużyło ją o ##9## cm.

a) Wyznacz wartość stałej sprężystości sprężyny.
b) Wyznacz masę arbuza.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:29:14
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Planetoida Ida ma własnego
satelitę o nazwie Daktyl, którego średnica wynosi
##1,4## km. Daktyl krąży po orbicie w przybliżeniu kołowej o promieniu ##108## km z okresem obiegu około ##37## godzin. Odkryto go podczas przelotu sondy Galileo (28 sierpnia 1993 roku).

a) Wykaż, że prędkość Daktyla na orbicie wynosi około ##5,1## m/s.
b) Na podstawie podanych informacji oblicz masę planetoidy Ida. Przyjmij, że planetoidę można traktować jako obiekt punktowy (pomiń jej kształt i rozmiary).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:23:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
satelita planetoidy
satelita planetoidy Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jadąc z rosnącą prędkością, rowerzysta odczuwa zwiększający się opór powietrza. Poniższa tabela przedstawia zmierzone wartości oporu powietrza dla różnych prędkości.

prędkość, m/s 0 1 2 3 4 5
siła oporu, N 0 10 30 70 130 200

a) Wykonaj wykres zależności siły oporu powietrza od prędkości rowerzysty.
b) Zapisz, przy jakiej prędkości siła oporu powietrza będzie miała wartość      ##100## N.
c) Co powinien zrobić rowerzysta, aby przy danej prędkości zmniejszyć opór powietrza?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:14:51
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Diagram H–R (Hertzsprunga–Russella) pozwala

A.
klasyfikować gwiazdy.
B. klasyfikować galaktyki.
C. określać lub szacować wiek Wszechświata.
D. określać lub szacować rozmiary Wszechświata.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:56:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciało na powierzchni Księżyca ma energię potencjalną grawitacji równą zero, a na wysokości ##12## m ma energię potencjalną grawitacji równą ##600## J. Podczas spadku swobodnego z wysokości ##12## m, na wysokości ##4## m energia kinetyczna tego ciała ma wartość

A.
równą ##600## J.
B. równą ##400## J.
C. równą ##200## J.
D. równą ##100## J.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:54:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
energia kinetyczna
energia kinetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Księżyc stale zwraca ku Ziemi tę samą stronę, druga strona może być obserwowana tylko przez okrążające Księżyc sondy kosmiczne. Odwrotna strona Księżyca

A. jest stale oświetlona promieniami słonecznymi.
B. nigdy nie jest oświetlona promieniami słonecznymi.
C. jest częściowo oświetlona promieniami słonecznymi, a wielkość części oświetlonej zależy od fazy Księżyca.
D. jest częściowo oświetlona promieniami słonecznymi, a wielkość części oświetlonej zależy od pory roku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:53:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wiązkę światła tworzą trzy promienie: czerwony, zielony i niebieski. Po przejściu przez siatkę dyfrakcyjną najbardziej ugięty będzie promień

A.
niebieski, a najmniej zielony.
B. czerwony, a najmniej niebieski.
C. zielony, a najmniej czerwony.
D. niebieski, a najmniej czerwony.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:46:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
siatka dyfrakcyjna
siatka dyfrakcyjna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciało wykonuje prosty ruch harmoniczny. W momencie, w którym prędkość ciała jest maksymalna, jego

A.
energia potencjalna jest maksymalna, a przyspieszenie równe zero.
B. energia potencjalna jest minimalna, a przyspieszenie równe zero.
C. energia potencjalna jest minimalna, a przyspieszenie jest maksymalne.
D. energia potencjalna i przyspieszenie przyjmują wartości maksymalne.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:45:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Izotopami nazywamy

A. wszystkie atomy, w których liczba elektronów jest mniejsza od liczby protonów.
B. wszystkie naturalne pierwiastki promieniotwórcze.
C. jądra o tych samych liczbach neutronów, ale różnych liczbach atomowych.
D. jądra o tych samych liczbach atomowych, ale o różnych liczbach neutronów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:44:08
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przed soczewką skupiającą o ogniskowej ##20## cm umieszczono świecący przedmiot w odległości ##10## cm od soczewki. Otrzymano wówczas obraz

A.
pozorny, prosty i powiększony.
B. pozorny, prosty i pomniejszony.
C. rzeczywisty, prosty i powiększony.
D. rzeczywisty, odwrócony i powiększony.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:41:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ludzie poszukujący silnych wrażeń mogą wykonać
skok spadochronowy z asekuracją instruktora, do którego skaczący „pasażer” jest w czasie lotu przypięty od spodu. Zaraz po opuszczeniu samolotu, przed otwarciem spadochronu, siła wzajemnego oddziaływania skoczków (przekazywana przez pasy ich spinające) jest

A.
równa ciężarowi pasażera.
B. nieco większa od ciężaru pasażera.
C. nieco mniejsza od ciężaru pasażera.
D. bliska zeru.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:40:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku obok przedstawiono układ trzech sił działających na klocek, który pozostawał w spoczynku. Wartości sił wynosiły odpowiednio ##F_1 = 30## N,   ##F_2 = 40## N.
Oblicz wartość siły ##\vec{F_3}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 20:03:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykonaną z przewodnika kulkę A naelektryzowano
i następnie zbliżono do niej (bez zetknięcia) wiszące na izolujących nitkach metalowe, lekkie, nienaelektryzowane, identyczne kulki  k1 i k2.  Przy nitkach wiszących pionowo  (rysunek) kulki k1 i k2 byłyby odległe od  kulki  A  odpowiednio o 5 i 10 cm. Po ustaleniu się stanu równowagi  prawdą jest, że nitki, na których zawieszone są kulki,

A. odchyliły się od pionu i kąt odchylenia nitki dla kulki k1 jest równy kątowi odchylenia nitki dla kulki k2.
B. odchyliły się od pionu i kąt odchylenia nitki dla kulki k1 jest większy niż kąt odchylenia nitki dla kulki k2.
C. odchyliły się od pionu i kąt odchylenia nitki dla kulki k1 jest mniejszy niż kąt odchylenia nitki dla kulki k2.
D. nie odchyliły się z położenia równowagi, ponieważ żadna z kulek nie była
naelektryzowana.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:35:30
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy