nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 127 zadań
Zadania z fizyki

Poniżej zamieszczono obrazy uzyskane na kliszy fotograficznej po skierowaniu wiązki neutronów i wiązki promieni rentgenowskich (jest to krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne) na kryształ soli kuchennej. Kryształ soli stanowił w doświadczeniach trójwymiarową siatkę dyfrakcyjną. Kliszę fotograficzną umieszczono za kryształem.
 
Fotografia 1                                                Fotografia 2
Obraz uzyskany w wyniku rozpraszania          Obraz uzyskany w wyniku       rozpraszania neutronów                       promieni rentgenowskich


a) Napisz, o jakiej naturze neutronów świadczy fotografia 1.

b) Załóżmy, że układ plamek na obu powyższych fotografiach jest identyczny (co z pewnych drugorzędnych powodów niezupełnie się zgadza z obserwacjami), a pomiar kątów odchylenia wiązki dał dla każdej plamki jednakowe wyniki w obu przypadkach. Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując nazwę jednej z wielkości: masa, prędkość, pęd, energia kinetyczna.

Wnioskiem z wymienionych obserwacji jest to, że neutrony miały tę samą (ten sam) ........................................, co kwanty promieniowania rentgenowskiego.
Uzasadnij swój wybór.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 23:24:26
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Metalowy krążek jest osadzony na główce elektroskopu. Pod wpływem padającego światła nadfioletowego krążek elektryzuje się i dodatkowo ogrzewa.
1)
a) Wyjaśnij przyczynę elektryzowania się krążka.
b) Podaj znak ładunku uzyskanego przez krążek. Uzasadnij odpowiedź.

2) Jeśli światło pada na krążek przez długi czas, jego ładunek po pewnym czasie przestaje rosnąć (ustala się). Wyjaśnij, dlaczego dalsze naświetlanie krążka nie zwiększa jego ładunku.

3) Mikrofale są falami elektromagnetycznymi, których długość jest znacznie większa, niż promieni nadfioletowych. Uzupełnij poniższe zdanie, podkreślając właściwe słowa.
Gdybyśmy zamiast światła nadfioletowego użyli mikrofal, krążek (naelektryzowałby / ogrzałby) się, ale nie (naelektryzował / ogrzał).
Uzasadnij powyższy wybór.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 23:12:39
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na przedstawionym rysunku na osi pionowej odłożono
energię elektronu w atomie wodoru. W stanie  podstawowym elektron ma najniższą możliwą  energię, równą ##E_1 = –13,6 eV##.

a) Zaznacz linią poziomą na właściwej wysokości  pierwszy stan wzbudzony.

b) Zaznacz strzałką pionową przejście elektronu  odpowiadające jednej z linii w widmie emisyjnym  wodoru.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 23:17:29
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pomiar ogniskowej soczewki
a) Opisz doświadczenie pozwalające na wyznaczenie ogniskowej ##f## soczewki skupiającej, jeśli oprócz tej soczewki masz do dyspozycji małe źródło światła (np. diodę), linijkę i ekran. W opisie wymień niezbędne czynności i wielkości mierzone. Wykonaj rysunek ilustrujący doświadczenie.

b) Podaj zależność matematyczną, z której skorzystasz w celu obliczenia wartości ogniskowej. Objaśnij symbole występujące w tej zależności.

c) Napisz, w jaki sposób można zwiększyć dokładność pomiaru ogniskowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 23:06:36
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Żarówki w żyrandolu świecą po rozżarzeniu się włókna wolframowego. Zauważono, że zaraz po włączeniu światła obwód żyrandola dobrze przewodził prąd (natężenie prądu było duże), ale po chwili zaczął przewodzić gorzej. Napięcie zasilające było cały czas stałe. Podaj przyczynę pogorszenia się przewodnictwa obwodu (zmniejszenia się natężenia prądu).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 23:00:56
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Para zakochanych o masach ##50## kg i ##60## kg siedzi na ławce w parku. Odległość między środkami ich mas wynosi ##0,6## m.

a) Oblicz przybliżoną wartość siły ich wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego.

b) Wyjaśnij, dlaczego dokładne obliczenie siły oddziaływania grawitacyjnego zakochanych nie jest możliwe, jeśli dysponujemy tylko danymi wymienionymi wyżej i danymi zawartymi w karcie wzorów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:41:17
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Sztuczny satelita Ziemi porusza się z prędkością ##v## po orbicie kołowej. Jeśli ##v_1## oznacza wartość pierwszej prędkości kosmicznej, a ##v_2## – drugiej prędkości kosmicznej, to prawidłowa jest relacja

A. ##v_1 < v < v_2##    B. ##v_1 > v > v_2##    C. ##v < v_1 < v_2##    D. ##v_1 < v_2 < v##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 21:49:46
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane dotyczące księzyców dwóch planet Układu Słonecznego zamieszczono w tabeli. Zakładamy, że orbity tych księżyców są okręgami.
 
  Odległość księżyca od
środka planety
Czas pełnego obiegu księżyca
wokół planety
Planeta I ##9,4## tys. km ##7,5## h
Planeta II ##1070,4## tys. km ##171,8## h

a) Korzystając z odpowiednich wzorów i praw fizycznych, udowodnij, że wzór pozwalający obliczyć masę ##M## planety w zależności od odległości ##R## księżyca od planety oraz od czasu obiegu ##T## księżyca wokół planety ma postać
 ##M=\frac{4\pi^2R^3}{GT^2}## (##G## – stała grawitacji)

b) Korzystając ze wzoru podanego w podpunkcie a), oblicz, ile razy masa planety ##\mathrm{II}## jest większa od masy planety ##\mathrm{I}##.

c) Planeta ##\mathrm{I}## ma – oprócz wymienionego w tabeli – jeszcze jeden księżyc. Odległość tego księżyca od środka planety wynosi ##23,5## tys. km. Korzystając z odpowiedniego prawa Keplera, oblicz czas pełnego obiegu tego księżyca wokół planety ##\mathrm{I}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:34:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ogniskowa soczewki zależy od współczynnika załamania materiału (szkła), a współczynnik załamania szkła zależy od długości fali światła. Wykres przedstawia zależność współczynnika załamania pewnego gatunku szkła i odpowiadającej mu prędkości światła w tym szkle od długości fali światła w próżni.
a) Wykorzystując dane zawarte na przedstawionym wykresie, wykaż, że ogniskowa dwuwypukłej soczewki wykonanej z danego gatunku szkła ma dla światła czerwonego większą wartość niż dla światła niebieskiego.

b) W zakresie światła widzialnego ogniskowa soczewki wynosi od ##92## cm do ##98## cm. Oblicz zdolność skupiającą opisywanej soczewki dla światła czerwonego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 00:01:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Światło latarki pada na prostopadłościenną płytę szkła i przechodzi na drugą stronę. Po wyjściu z płyty natężenie światła jest mniejsze od natężenia światła padającego. Podaj jedną z przyczyn zmniejszenia natężenia światła.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-17 23:58:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy