nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 62 zadań
Zadania z chemii

Na etykiecie naczynia z roztworem kwasu ortofosforowego(V) podane są następujące informacje: Wzór: ##H_3PO_4## Stężenie procentowe (w proc. masowych): 85% Gęstość: 1,71 kg/litr

Oblicz, ile kilogramów czystego kwasu ortofosforowego(V) zawiera 1 litr opisanego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:23:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o barwie niebieskiej dodano bezbarwny wodny roztwór wodorotlenku sodu.
a) Opisz zmianę, jaką zaobserwowano po zmieszaniu roztworów. Uwzględnij stan skupienia i barwę powstałego związku miedzi(II).
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

b)
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła po zmieszaniu roztworów.
......................................................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:48:30
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Reakcja całkowitego spalania butanu zachodzi zgodnie z równaniem
 
##2C_4H_{10} \ + \ 13O_2 \ \rightarrow \ 8CO_2 \ + \ 10H_2O##

Oblicz, ile dm3 tlenku węgla(IV) (w przeliczeniu na warunki normalne) powstanie w wyniku całkowitego spalenia 29 gramów butanu. W obliczeniach zastosuj masy molowe zaokrąglone do liczb całkowitych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:10:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Reakcja kwasu etanowego (octowego) z etanolem przebiega według równania:


Reakcja ta zachodzi w obecności mocnego kwasu, np. kwasu siarkowego(VI).
Podaj nazwę estru powstającego w tej reakcji.
.................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:12:44
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do trwałych izotopów siarki i argonu należą izotopy, których liczba masowa A wynosi 36.

a) Uzupełnij poniższe schematy, wpisując symbole opisanych izotopów siarki i argonu z uwzględnieniem ich liczby atomowej Z i liczby masowej A.b)
Podaj symbol i napisz konfigurację elektronową atomu w stanie podstawowym tego pierwiastka (siarki albo argonu), którego jądro atomowe zawiera więcej protonów.
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 18:34:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono schemat układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców), na którym umieszczono strzałki A i B odpowiadające kierunkom zmian wybranych wielkości charakteryzujących pierwiastki chemiczne.


Podkreśl wszystkie wymienione poniżej wielkości, których wzrost wskazują strzałki oznaczone literami A i B.
1. Dla pierwiastków 1. grupy strzałka A wskazuje kierunek wzrostu

elektroujemności      masy atomowej ładunku      jądra atomowego
 
2. Dla pierwiastków grup 1.–2. i 13.–17. okresu III strzałka B wskazuje kierunek wzrostu

elektroujemności      masy atomowej      ładunku jądra atomowego
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 18:23:53
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Podczas prażenia mieszaniny tlenku ołowiu(II) i siarczku ołowiu(II) bez dostępu powietrza zachodzi reakcja zgodnie ze schematem:
 
##PbO \ + \ PbS \ \rightarrow \ Pb \ + \ SO_2##

a)
Uzgodnij współczynniki w równaniu reakcji chemicznej zachodzącej podczas prażenia mieszaniny PbO i PbS bez dostępu powietrza. Zastosuj metodę bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy:
......................................................................................................................................................

Zbilansowane równanie reakcji:

##... \ PbO \ + \ ... \ PbS \ \rightarrow \ ...\ Pb \ + \ ...\ SO_2##

b) Określ funkcję, jaką w tej reakcji pełni siarka w siarczku ołowiu(II).
Siarka w siarczku ołowiu(II) pełni funkcję...................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 18:45:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Cyna nie ulega działaniu słabych kwasów i zasad, dzięki czemu jest stosowana do pokrywania blachy stalowej w celu jej ochrony przed korozją. Z blachy tej wykonuje się puszki na konserwy. Aby odzyskać cynę z odpadów, działa się na nią chlorem i przekształca w chlorek cyny(IV). Mocne kwasy i zasady atakują cynę energicznie. W reakcji ze stężonym kwasem solnym cyna tworzy chlorek cyny(II), który jest solą dobrze rozpuszczalną w wodzie.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji cyny z chlorem.
.......................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:00:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Cyna nie ulega działaniu słabych kwasów i zasad, dzięki czemu jest stosowana do pokrywania blachy stalowej w celu jej ochrony przed korozją. Z blachy tej wykonuje się puszki na konserwy. Aby odzyskać cynę z odpadów, działa się na nią chlorem i przekształca w chlorek cyny(IV). Mocne kwasy i zasady atakują cynę energicznie. W reakcji ze stężonym kwasem solnym cyna tworzy chlorek cyny(II), który jest solą dobrze rozpuszczalną w wodzie.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Napisz w formie jonowej równanie reakcji cyny z kwasem solnym.
.......................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:02:57
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Cyna nie ulega działaniu słabych kwasów i zasad, dzięki czemu jest stosowana do pokrywania blachy stalowej w celu jej ochrony przed korozją. Z blachy tej wykonuje się puszki na konserwy. Aby odzyskać cynę z odpadów, działa się na nią chlorem i przekształca w chlorek cyny(IV). Mocne kwasy i zasady atakują cynę energicznie. W reakcji ze stężonym kwasem solnym cyna tworzy chlorek cyny(II), który jest solą dobrze rozpuszczalną w wodzie.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Szereg aktywności metali tworzą metale i wodór ułożone według ich podatności na utlenianie, czyli według zdolności tworzenia jonów naładowanych dodatnio. Każdy pierwiastek jest reduktorem kationów wszystkich pierwiastków położonych po jego prawej stronie w tym szeregu. Poniżej przedstawiono fragment szeregu aktywności metali.
 
##Zn/Zn^{2+} \qquad Sn/Sn^{2+} \qquad H_2/H^+ \qquad Cu/Cu^{2+}##

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

a) Wskaż metal (cynk Zn albo miedź Cu), z którego wykonaną blaszkę należy zanurzyć w wodnym roztworze chlorku cyny(II), aby wydzieliła się cyna metaliczna. Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując symbol wybranego metalu.


b) Napisz w formie jonowej równanie reakcji chemicznej, która zachodzi w czasie doświadczenia.
......................................................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:07:01
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Cyna występuje w postaci dwóch odmian: cyny szarej i cyny białej. Cyna biała jest metalem srebrzystobiałym, ciągliwym i kowalnym, cyna szara tworzy szary proszek. Cyna biała jest trwała w temperaturze powyżej ##13,4^\circ C##, cyna szara jest trwała poniżej tej temperatury.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.
 
Zdanie P/F
1. W temperaturze 25 °C cyna występuje w postaci cyny białej, a w temperaturze 5 °C – w postaci cyny szarej.  
2. Występowanie cyny w postaci dwóch odmian – cyny szarej i cyny białej –  wpływa na wartość jej masy atomowej.  
3.
Tworzenie ubytków w wyrobach cynowych może być spowodowane
długotrwałym przechowywaniem tych wyrobów w temperaturze niższej niż 13,4 °C.
 
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:15:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pierwiastki X i Y tworzą związek chemiczny o następującym wzorze elektronowym:
Poniżej przedstawiono wzory sumaryczne pięciu związków chemicznych.
Podkreśl wzory wszystkich związków, których budowę ilustruje powyższy wzór elektronowy.

##CO_2 \quad CaCl_2 \quad H_2S \quad SO_2 \quad H_2O##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:19:29
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.
 
Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w nawiasach.

1. Rozpuszczalność tlenu i tlenku siarki(IV) (maleje / rośnie / nie zmienia się) w miarę obniżania temperatury.
2. Tlen (jest dobrze / jest słabo / nie jest) rozpuszczalny w wodzie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:28:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Określ odczyn wodnych roztworów tlenu i tlenku siarki(IV).

1. Odczyn wodnego roztworu tlenu: .......................................................................
2. Odczyn wodnego roztworu tlenku siarki(IV): .......................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:29:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji tlenku siarki(IV)
z wodą.
................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:31:46
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Oceń, czy można całkowicie rozpuścić 1 mol tlenku siarki(IV) w 1 dm3 wody w temperaturze 20 °C. Wykonaj odpowiednie obliczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:39:08
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Gazem, który słabiej rozpuszcza się w wodzie, jest (tlenek siarki(IV) / tlen), ponieważ (ma mniejszą gęstość / jego cząsteczki są polarne / nie reaguje z wodą).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:34:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W czterech probówkach oznaczonych numerami IIV znajdują się roztwory wodne otrzymane w sposób przedstawiony na rysunku.


Określ odczyn roztworów wodnych otrzymanych w probówkach oznaczonych numerami I – IV.
 
Numer próbki Odczyn roztworu
I  
II  
III  
IV  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:51:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W czterech probówkach oznaczonych numerami IIV znajdują się roztwory wodne otrzymane w sposób przedstawiony na rysunku.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej po zmieszaniu roztworów otrzymanych w probówkach I oraz III.
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:55:45
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W czterech probówkach oznaczonych numerami IIV znajdują się roztwory wodne otrzymane w sposób przedstawiony na rysunku.


Podaj wzór sumaryczny i nazwę soli otrzymanej w wyniku zmieszania roztworów otrzymanych w probówkach I oraz II i po odparowaniu wody.

Wzór sumaryczny: .............................................
Nazwa: ..............................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:57:56
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono wzór węglowodoru:
 
##H_2C=CH-CH_2-CH_2-CH_3##
 
Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) trzech wybranych izomerów tego węglowodoru, które są alkenami.
 
Izomer 1. Izomer 2. Izomer 3.

 
   
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:01:17
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono schemat ciągu przemian, którym ulega węglowodór oznaczony literą A i jego pochodne.Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) związków oznaczonych na schemacie literami A, B, C.

A B C 
   
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:04:22
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono schemat cyklu przemian, jakim ulegają metanol i jego pochodne.

Wypełnij tabelę, wpisując wzory półstrukturalne (grupowe) pochodnych metanolu ##CH_3OH##, które na schemacie oznaczono numerami IIII.
 
Numer związku Wzór związku
I  
II  
III  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:15:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Tabela przedstawia nazwy, skróty nazw i wzory trzech aminokwasów.

Sekwencję (kolejność) aminokwasów w peptydach wyraża się, zapisując w odpowiedniej kolejności trzyliterowe skróty nazw aminokwasów, z których peptyd powstał. Reszta aminokwasu, którego skrót jest zapisany po lewej stronie, ma w peptydzie wolną grupę aminową, a reszta aminokwasu, którego skrót nazwy jest zapisany po prawej stronie, ma wolną grupę karboksylową.

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tripeptydu utworzonego z alaniny, fenyloalaniny i glicyny, w którym sekwencja reszt aminokwasów jest następująca: Ala-Phe-Gly.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:18:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Tabela przedstawia nazwy, skróty nazw i wzory trzech aminokwasów.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji alaniny z wodorotlenkiem sodu. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) reagentów organicznych.
.............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:20:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W celu sprawdzenia obecności skrobi w badanej próbce przygotowanej z nasion pewnej rośliny wykonano eksperyment, którego przebieg przedstawiono na rysunku.

Po dodaniu kropli odczynnika o ciemnobrunatnej barwie zawartość probówki zabarwiła się na granatowo.
Sformułuj wniosek o obecności skrobi w badanej próbce.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:27:54
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Tabela przedstawia nazwy, skróty nazw i wzory trzech aminokwasów.

Spośród aminokwasów wymienionych w tabeli wybierz ten, który ulega reakcji nitrowania. Napisz jego nazwę.
.............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:23:12
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na poniższym schemacie układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców) zaznaczono położenie trzech pierwiastków oznaczonych numerami I, II oraz III.


Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeżeli jest fałszywa.
 
Informacja P/F
1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Reaguje z wodą, w wyniku czego tworzy się wodorotlenek o wzorze ogólnym MeOH, który jest mocną zasadą.  
2. Pierwiastki II i III są niemetalami. Pierwiastek III jest aktywniejszy od pierwiastka II.  
3. Wodorki pierwiastków II i III maj wzór ogólny HX. Są rozpuszczalne
w wodzie, w której ulegają dysocjacji jonowej, w wyniku czego tworzą się roztwory o odczynie kwasowym.
 
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 18:26:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Odczytaj z układu okresowego pierwiastków wymienione w tabeli dane dotyczące cyny i uzupełnij tę tabelę.

Nazwa
pierwiastka
Symbol
pierwiastka
Liczba
atomowa
Masa
atomowa, u
Numer
grupy
Numer
okresu
cyna          
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 18:54:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz stężenie molowe roztworu glukozy, wiedząc, że w ##0,1\ dm^3## tego roztworu znajduje się ##3,6## grama glukozy. Przyjmij masęę molową glukozy ##M = 180\ g \cdot mol^{–1}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:25:35
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższy schemat ilustruje ciąg przemian chemicznych
Korzystając z informacji, oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 16:12:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W wyniku reakcji etanolu z nasyconym kwasem monokarboksylowym, prowadzonej w obecności kwasu siarkowego (VI), tworzy się ester, w którego cząsteczce stosunek liczby atomów węgla do liczby atomów tlenu wynosi ##2:1##.
a) Ustal liczbę atomów węgla w cząsteczce opisanego estru
b) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie opisanej przemiany. W równaniu zaznacz warunki, w jakich zachodzi ta reakcja.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 16:03:09
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dane są wzory trzech kwasów karboksylowych: ##\mathrm{C_{17}H_{33}COOH}##, ##\mathrm{C_{17}H_{35}COOH}##, ##\mathrm{C_{15}H_{31}COOH}## oraz zestawione w poniższej tabeli wartości ich temperatury topnienia.

Porównaj budowę kwasów o podanych powyżej wzorach i uzupełnij tabelę.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 15:53:08
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono schemat przemiany, której ulega związek organiczny X.

##\mathrm{X \ + \ 4O_2 \rightarrow 3CO_2 \ + \ 3H_2O }##

Korzystając z informacji, wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.

Przemiana opisana schematem jest reakcją spalania (całkowitego / niecałkowitego).
Związek ##\mathrm{X}## ma wzór sumaryczny ( ##\mathrm{C_3H_8}## / ##\mathrm{C_3H_6}## / ##\mathrm{C_3H_6O_2}## / ##\mathrm{C_3H_6O}##).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 15:42:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli odróżnić alkohol monohydroksylowy o wzorze ##\mathrm{CH_3-CH_2-OH}## od alkoholu polihydroksylowego o wzorze ##\mathrm{CH_2(OH)-CH_2(OH)}##.

a) Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując nazwę użytego odczynnika wybranego z podanej listy:

  • świeżo wytrącony wodorotlenek miedzi (II)
  • wodny roztwór chlorku żelaza (III)
  • kawałeczek sodu.

b) Napisz, jakie obserwacje potwierdzą, że do probówki I wprowadzono etanol, a do probówki II etano-##1,2##-diol.

Probówka  I : .................................................................................. .
Probówka II : .................................................................................. .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 15:24:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

W przemianie oznaczonej numerem ##1## stosunek molowy gazowych reagentów ##\mathrm{A}## i ##\mathrm{H_2}## wynosi ##\mathrm{n_A:n_{H_2}=1:2}##. Produktem tej reakcji jest związek nasycony ##\mathrm{B}##. W przemianie oznaczonej numerem ##2## powstaje monochloropochodna, z której w kolejnej przemianie powstaje związek nienasycony ##\mathrm{D}##. Ostatni etap (przemiana oznaczona numerem ##4##) prowadzi do otrzymania związku wielkocząsteczkowego.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Polietylen jest (reaktywnym / niereaktywnym) związkiem organicznym używanym do produkcji artykułów codziennego użytku. Jest tworzywem (palnym / niepalnym), które charakteryzuje się podatnością na barwienie i formowanie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 15:13:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższy schemat ilustruje ciąg przemian chemicznych.

##\mathrm{A\xrightarrow[1]{H_2, \ Ni}B\xrightarrow[2]{Cl_2,\ św.}C\xrightarrow[3]{KOH, \ alkohol, \ T}D\xrightarrow[4]{p,\ T, \ kat.}polietylen}##

W przemianie oznaczonej numerem ##1## stosunek molowy gazowych reagentów ##\mathrm{A}## i ##\mathrm{H_2}## wynosi ##\mathrm{n_A:n_{H_2}=1:2}##. Produktem tej reakcji jest związek nasycony ##\mathrm{B}##. W przemianie oznaczonej numerem ##2## powstaje monochloropochodna, z której w kolejnej przemianie powstaje związek nienasycony ##\mathrm{D}##. Ostatni etap (przemiana oznaczona numerem ##4##) prowadzi do otrzymania związku wielkocząsteczkowego.

Podaj nazwę szeregu homologicznego, do którego należy związek ##\mathrm{A}##, oraz nazwę szeregu homologicznego, do którego należy związek ##\mathrm{B}##.

Związek ##\mathrm{A}## należy do szeregu homologicznego ...................... .
Związek ##\mathrm{B}## należy do szeregu homologicznego ...................... .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 14:46:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższy schemat ilustruje ciąg przemian chemicznych.

##\mathrm{A\xrightarrow[1]{H_2, \ Ni}B\xrightarrow[2]{Cl_2,\ św.}C\xrightarrow[3]{KOH, \ alkohol, \ T}D\xrightarrow[4]{p,\ T, \ kat.}polietylen}##

W przemianie oznaczonej numerem ##1## stosunek molowy gazowych reagentów ##\mathrm{A}## i ##\mathrm{H_2}## wynosi ##\mathrm{n_A:n_{H_2}=1:2}##. Produktem tej reakcji jest związek nasycony ##\mathrm{B}##. W przemianie oznaczonej numerem ##2## powstaje monochloropochodna, z której w kolejnej przemianie powstaje związek nienasycony ##\mathrm{D}##. Ostatni etap (przemiana oznaczona numerem ##4##) prowadzi do otrzymania związku wielkocząsteczkowego.

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem ##3## oraz równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem ##4##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 14:59:13
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) różnych związków chemicznych.


Uzupełnij poniższe zdania, wpisując numery związków I - VI.

1. Homologami są związki oznaczone numerami ........... i .............. .
2. Izomerami są związki oznaczone numerami ............ i ............ .
3. Butan powstaje w wyniku reakcji uwodornienia związku oznaczonego numerem ...... .
4. Utlenienie butan-##2##-olu prowadzi do otrzymania związku oznaczonego numerem ...... .
5. Powstanie ceglastej substancji stałej można zaobserwować po ogrzaniu mieszaniny wodorotlenku miedzi (II) ze związkiem oznaczonym numerem ..... .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 11:30:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) różnych związków chemicznych.


Podaj nazwę systematyczną związku chemicznego oznaczonego numerem IV.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 11:22:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) różnych związków chemicznych.


Podkreśl właściwe zakończenie zdania.


Związek oznaczony numerem I

A. jest substancją bardzo reaktywną.
B. tworzy dwie monochloropochodne.
C. należy do związków nienasyconych.
D. powoduje odbarwienie wodnego rozwtworu ##\mathrm{KMnO_4}##.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 11:17:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W szeregu homologicznym n-alkanów (alkanów o nierozgałęzionych łańcuchach) temperatura wrzenia kolejnych związków wzrasta ze wzrostem długości łańcucha węglowego. Temperatura wrzenia alkanów o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce zależy od stopnia rozgałęzienia łańcucha węglowego - te bardziej rozgałęzione mają niższe temperatury wrzenia niż ich izomery mniej rozgałęzione ( a w szczególności - nierozgałęzione).

Dane są nazwy czterech związków chemicznych: n-heksan, n-pentan,
##2## -metylobutan, ##2,2## -dimetylopropan.

Korzystając z powyższej informacji, wybierz z podanej listy i napisz nazwę związku, który ma najniższą temperaturę wrzenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 11:07:16
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pewien roztwór zawiera kationy: ##\mathrm{Al^{\ 3+}}##, ##\mathrm{Pb^{\ 2+}}## i  ##\mathrm{Mg^{\ 2+}}## oraz aniony ##\mathrm{NO_{\ 3}^{\ -}}##.
Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaprojektuj dwuetapowe doświadczenie umożliwiające usunięcie z badanej próbki jonów ##\mathrm{Al^{\ 3+}}## i ##\mathrm{Pb^{\ 2+}}## oraz pozostawienie jonów ##\mathrm{Mg^{\ 2+}}##.

a) Wybierz z podanego poniżej zestawu wodnych roztworów substancji

          • ##\mathrm{(NH_4)_3PO_4}##          • ##\mathrm{Na_2CrO_4}##         • ##\mathrm{KI}##

dwa odczynniki potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia i uzupełnij poniższe schematy, wpisując w odpowiednie miejsca wzory użytych odczynników. W pierwszym etapie doświadczenia należy usunąć wybranym odczynnikiem tylko jony ##\mathrm{Pb^{\ 2+}}##. W drugim etapie doświadczenia należy usunąć jony ##\mathrm{Al^{\ 3+}}##.
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które zaszły podczas każdego z etapów doświadczenia.

Etap  I  : ........................................................
Etap II  : ........................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 10:28:21
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W celu przeprowadzenia doświadczenia przygotowano wodne roztwory substancji o wzorach: ##\mathrm{HNO_3, H_2SO_4, KOH, NaOH}##. Stężenia molowe wszystkich roztworów były jednakowe i wynosiły ##\mathrm{0,1\ mol \cdot dm^{-3}}##. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym rysunku, na którym zaznaczono ilość użytych roztworów.
Po dokonaniu doświadczenia w roztworach otrzymanych w probówkach I i II zanurzono żółty uniwersalny papierek wskaźnikowy.

Określ barwę uniwersalnego papierka wskaźnikowego w tych roztworach.

Probówka I  :  .....................................
Probówka II :  .....................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 10:18:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Stężony kwas azotowy (V) reaguje z niektórymi niemetalami. Jego reakcja z fosforem przebiega zgodnie z poniższym schematem:

##\mathrm{P \ + \ HNO_{3(stężony)}\xrightarrow[]{ogrzewanie} H_3PO_4 \ + \ NO_2\uparrow + \ H_2O}##

Korzystając z informacji wprowadzającej, oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 10:06:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Stężony kwas azotowy (V) reaguje z niektórymi niemetalami. Jego reakcja z fosforem przebiega zgodnie z poniższym schematem:

##\mathrm{P \ + \ HNO_{3(stężony)}\xrightarrow[]{ogrzewanie} H_3PO_4 \ + \ NO_2\uparrow + \ H_2O}##

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym schemacie reakcji.

##\mathrm{...\ P \ + ... \ HNO_{3(stężony)}\xrightarrow[]{ogrzewanie}...\ H_3PO_4 \ + ...\ NO_2\uparrow + \ ...\ H_2O}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 09:55:16
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Stężony kwas azotowy (V) reaguje z niektórymi niemetalami. Jego reakcja z fosforem przebiega zgodnie z poniższym schematem:

##\mathrm{P \ + \ HNO_{3(stężony)}\xrightarrow[]{ogrzewanie} H_3PO_4 \ + \ NO_2\uparrow + \ H_2O}##

W odpowiednie pola wpisz liczbę elektronów pobranych (poprzedzoną znakiem "+") oraz liczbę elektronów oddanych (poprzedzoną znakiem "-").
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 09:48:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Stężony kwas azotowy (V) reaguje z niektórymi niemetalami. Jego reakcja z fosforem przebiega zgodnie z poniższym schematem:

##\mathrm{P \ + \ HNO_{3(stężony)}\xrightarrow[]{ogrzewanie} H_3PO_4 \ + \ NO_2\uparrow + \ H_2O}##

Uzupełnij schemat, wpisując stopnie utlenienia fosforu i azotu
 

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 09:24:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące zależności rozpuszczalności glukozy w wodzie od temperatury.
Korzystając z informacji, wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.
 
1. Po dodaniu ##90## gramów glukozy do ##100## gramów wody o temperaturze ##18##  oC i ogrzaniu całości do temperatury ##25## oC otrzymano roztwór ( nasycony / nienasycony ).
 
2. Stężenie procentowe ( w procentach masowych ) nasyconego wodnego roztworu glukozy jest równe ##47,6## % w temperaturze około ( ##20## oC / ##40## oC / ##60## oC ).
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-03 18:41:44
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Mosiądze to dwuskładnikowe stopy miedzi i cynku. Do grupy mosiądzów należy tombak, który barwą przypomina złoto i dlatego stosowany jest jako jego imitacja.
Próbkę tombaku o masie ##10## g wrzucono do kwasu solnego użytego w nadmiarze. Przebiegła wtedy reakcja chemiczna, którą ilustruje poniższe równanie.
##\mathrm{Zn \ + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 \ + H_2 }##

Objętość wydzielonego wodoru wyniosła ##690## cm3 w przeliczniu na warunki normalne.

Oblicz zawartość procentową cynku (w procentach masowych) w próbce tombaku. Wynik podaj z dokładnością do liczby całkowitej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-03 18:29:06
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było otrzymanie dwóch gazów. Przygotowano dwie probówki I i II. Jednym z substratów reakcji, która zaszła w probówce I, był węglan sodu, natomiast jednym z substratów reakcji, która zaszła w probówce II, była woda. Gaz otrzymany w probówce I jest związkiem nieorganicznym, który powoduje mętnienie wody wapiennej. Natomiast gaz otrzymany w probówce II jest związkiem organicznym, który powoduje odbarwienie wody bromowej.

Gaz powstający w probówce II łatwo reaguje z bromem.

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie tej reakcji. Załóż, że jej produktem jest związek nasycony.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-03 18:22:26
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było otrzymanie dwóch gazów. Przygotowano dwie probówki I i II. Jednym z substratów reakcji, która zaszła w probówce I, był węglan sodu, natomiast jednym z substratów reakcji, która zaszła w probówce II, była woda. Gaz otrzymany w probówce I jest związkiem nieorganicznym, który powoduje mętnienie wody wapiennej. Natomiast gaz otrzymany w probówce II jest związkiem organicznym, który powoduje odbarwienie wody bromowej.

Po zakończeniu reakcji i zebraniu wydzielonego gazu, do mieszaniny poreakcyjnej z probówki II dodano kilka kropli fenoloftaleiny.

Napisz, jaką barwę przyjmie wskaźnik oraz określ odczyn powstałego roztworu.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-03 18:15:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było otrzymanie dwóch gazów. Przygotowano dwie probówki I i II. Jednym z substratów reakcji, która zaszła w probówce I, był węglan sodu, natomiast jednym z substratów reakcji, która zaszła w probówce II, była woda. Gaz otrzymany w probówce I jest związkiem nieorganicznym, który powoduje mętnienie wody wapiennej. Natomiast gaz otrzymany w probówce II jest związkiem organicznym, który powoduje odbarwienie wody bromowej.

Zaprojektuj doświadczenie opisane w powyższej informacji.

a) Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując w każde puste pole wzór substancji wybranej z podanej listy:

     • ##\mathrm{Ba(OH)_{2(aq)}}##            • ##\mathrm{HCL_{(aq)}}##           • ##\mathrm{Na_{(s)}}##           • ##\mathrm{CaC_{2(s)}}##          
 

 

b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w probówce II, wiedząc, że w przemianie tej bierze udział dwa razy więcej moli wody niż drugiego substratu.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-03 17:50:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przeanalizuj położenie bromu w układzie okresowym pierwiastków i oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-01 18:18:56
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
układ okresowy pierwiastków
układ okresowy pierwiastków Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Substancje, których wzory podano poniżej, w warunkach normalnych są gazami.
##\mathrm{CH_4}##, ##\mathrm{CO_2}##, ##\mathrm{O_2}##, ##\mathrm{H_2}##
 
Korzystając z informacji wprowadzającej, wybierz i napisz
a) wzory tych gazów, których gęstość jest większa od gęstości powietrza (##d_{powietrza}=1,29 g \cdot dm^{-1})##.
b) wzór gazu, który jest najlepiej rozpuszczalny w wodzie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-01 21:51:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wapno gaszone, składnik zaprawy wapiennej, powstaje w reakcji wapna palonego ##\mathrm{CaO}## z wodą. Zaprawa wapienna twardnieje dzięki reakcji wapna gaszonego z tlenkiem węgla (IV) zawartego w powietrzu.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i podkreśl właściwe określenie spośród podanych w nawiasie.

Reakcja otrzymywania wapna gaszonego jest przemianą egzotermiczną, co oznacza, że podczas tej przemiany energia w postaci ciepła jest ( pochłaniana / wydzielana ).

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-01 22:44:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wapno gaszone, składnik zaprawy wapiennej, powstaje w reakcji wapna palonego ##\mathrm{CaO}## z wodą. Zaprawa wapienna twardnieje dzięki reakcji wapna gaszonego z tlenkiem węgla (IV) zawartego w powietrzu.

Korzystając z powyższej informacji, napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji
a) otrzymywania wapna gaszonego.
b) twardnienia zaprawy wapiennej
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-01 22:31:16
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Substancje, których wzory podano poniżej, w warunkach normalnych są gazami.
##\mathrm{CH_4}##, ##\mathrm{CO_2}##, ##\mathrm{O_2}##, ##\mathrm{H_2}##
 
Tlenek wapnia jest substancją higroskopijną. Łatwo łączy się z wodą, dzięki czemu może być stosowany do osuszania gazów.
 
Spośród gazów, których wzory podano w informacji wprowadzającej, wybierz i napisz wzór tego, którego nie powinno osuszać się przy użyciu tlenku wapnia. Uzasadnij swój wybór.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-01 22:10:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Substancje, których wzory podano poniżej, w warunkach normalnych są gazami.
##\mathrm{CH_4}##, ##\mathrm{CO_2}##, ##\mathrm{O_2}##, ##\mathrm{H_2}##

Podkreśl zestaw, w którym podane są wzory dwóch gazów palnych.

A.  ##\mathrm{CH_4}##, ##\mathrm{CO_2}##          B.  ##\mathrm{O_2}##, ##\mathrm{H_2}##          C.  ##\mathrm{CH_4}##, ##\mathrm{H_2}##          D.  ##\mathrm{CO_2}##, ##\mathrm{O_2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-01 21:41:28
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Reakcja redukcji tlenku ołowiu (IV) wodorem przebiega według równania:

##\mathrm{PbO_2 \ + 2H_2 \rightarrow Pb + 2H_2O}##
 
Oblicz liczbę cząsteczek wody, która powstaje podczas opisanej przemiany (zakładając ##100## % wydajności procesu), jeżeli wiadomo, że do reakcji użyto ##119,5## g tlenku ołowiu (IV).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-01 21:34:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wapń występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny trwałych izotopów. Liczba elektronów w atomie jednego z tych izotopów wapnia jest równa liczbie neutronów znajdujących się w jądrze (izotop I). Atom drugiego z trwałych izotopów wapnia zawiera w jądrze neutrony w liczbie równej liczbie atomowej chromu (izotop II). Spośród sztucznie otrzymanych promieniotwórczych izotopów wapnia najtrwalszy jest izotop ##_{20}^{45}\textrm{Ca}## ulegający przemianie ##\beta ^{-}##.

Wpisz do tabelki liczbę masową izotopu I oraz liczbę masową izotopu II.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-01 18:33:55
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wapń występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny trwałych izotopów. Liczba elektronów w atomie jednego z tych izotopów wapnia jest równa liczbie neutronów znajdujących się w jądrze (izotop I). Atom drugiego z trwałych izotopów wapnia zawiera w jądrze neutrony w liczbie równej liczbie atomowej chromu (izotop II). Spośród sztucznie otrzymanych promieniotwórczych izotopów wapnia najtrwalszy jest izotop ##_{20}^{45}\textrm{Ca}## ulegający przemianie ##\beta ^{-}##.
 
Uzupełnij schemat przemiany ##\beta ^{-}##, której ulega nietrwały izotop wapnia ##_{20}^{45}\textrm{Ca}##, wpisując w odpowiednie pola symbol oraz liczbę atomową i liczbę masową powstającego izotopu.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-01 18:46:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
schemat przemiany izotopów
schemat przemiany izotopów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Chemia

brom / gazy / gazy palne / izotop wapnia / izotopy / prawda - fałsz / reakcje / równania reakcji / schemat przemiany izotopów / tlenek wapnia / układ okresowy pierwiastków / wapń