nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 62 zadań
Zadania z chemii

Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) różnych związków chemicznych.


Podkreśl właściwe zakończenie zdania.


Związek oznaczony numerem I

A. jest substancją bardzo reaktywną.
B. tworzy dwie monochloropochodne.
C. należy do związków nienasyconych.
D. powoduje odbarwienie wodnego rozwtworu ##\mathrm{KMnO_4}##.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 11:17:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W szeregu homologicznym n-alkanów (alkanów o nierozgałęzionych łańcuchach) temperatura wrzenia kolejnych związków wzrasta ze wzrostem długości łańcucha węglowego. Temperatura wrzenia alkanów o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce zależy od stopnia rozgałęzienia łańcucha węglowego - te bardziej rozgałęzione mają niższe temperatury wrzenia niż ich izomery mniej rozgałęzione ( a w szczególności - nierozgałęzione).

Dane są nazwy czterech związków chemicznych: n-heksan, n-pentan,
##2## -metylobutan, ##2,2## -dimetylopropan.

Korzystając z powyższej informacji, wybierz z podanej listy i napisz nazwę związku, który ma najniższą temperaturę wrzenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 11:07:16
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pewien roztwór zawiera kationy: ##\mathrm{Al^{\ 3+}}##, ##\mathrm{Pb^{\ 2+}}## i  ##\mathrm{Mg^{\ 2+}}## oraz aniony ##\mathrm{NO_{\ 3}^{\ -}}##.
Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaprojektuj dwuetapowe doświadczenie umożliwiające usunięcie z badanej próbki jonów ##\mathrm{Al^{\ 3+}}## i ##\mathrm{Pb^{\ 2+}}## oraz pozostawienie jonów ##\mathrm{Mg^{\ 2+}}##.

a) Wybierz z podanego poniżej zestawu wodnych roztworów substancji

          • ##\mathrm{(NH_4)_3PO_4}##          • ##\mathrm{Na_2CrO_4}##         • ##\mathrm{KI}##

dwa odczynniki potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia i uzupełnij poniższe schematy, wpisując w odpowiednie miejsca wzory użytych odczynników. W pierwszym etapie doświadczenia należy usunąć wybranym odczynnikiem tylko jony ##\mathrm{Pb^{\ 2+}}##. W drugim etapie doświadczenia należy usunąć jony ##\mathrm{Al^{\ 3+}}##.
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które zaszły podczas każdego z etapów doświadczenia.

Etap  I  : ........................................................
Etap II  : ........................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 10:28:21
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W celu przeprowadzenia doświadczenia przygotowano wodne roztwory substancji o wzorach: ##\mathrm{HNO_3, H_2SO_4, KOH, NaOH}##. Stężenia molowe wszystkich roztworów były jednakowe i wynosiły ##\mathrm{0,1\ mol \cdot dm^{-3}}##. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym rysunku, na którym zaznaczono ilość użytych roztworów.
Po dokonaniu doświadczenia w roztworach otrzymanych w probówkach I i II zanurzono żółty uniwersalny papierek wskaźnikowy.

Określ barwę uniwersalnego papierka wskaźnikowego w tych roztworach.

Probówka I  :  .....................................
Probówka II :  .....................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 10:18:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Stężony kwas azotowy (V) reaguje z niektórymi niemetalami. Jego reakcja z fosforem przebiega zgodnie z poniższym schematem:

##\mathrm{P \ + \ HNO_{3(stężony)}\xrightarrow[]{ogrzewanie} H_3PO_4 \ + \ NO_2\uparrow + \ H_2O}##

Korzystając z informacji wprowadzającej, oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 10:06:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Stężony kwas azotowy (V) reaguje z niektórymi niemetalami. Jego reakcja z fosforem przebiega zgodnie z poniższym schematem:

##\mathrm{P \ + \ HNO_{3(stężony)}\xrightarrow[]{ogrzewanie} H_3PO_4 \ + \ NO_2\uparrow + \ H_2O}##

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym schemacie reakcji.

##\mathrm{...\ P \ + ... \ HNO_{3(stężony)}\xrightarrow[]{ogrzewanie}...\ H_3PO_4 \ + ...\ NO_2\uparrow + \ ...\ H_2O}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 09:55:16
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Stężony kwas azotowy (V) reaguje z niektórymi niemetalami. Jego reakcja z fosforem przebiega zgodnie z poniższym schematem:

##\mathrm{P \ + \ HNO_{3(stężony)}\xrightarrow[]{ogrzewanie} H_3PO_4 \ + \ NO_2\uparrow + \ H_2O}##

W odpowiednie pola wpisz liczbę elektronów pobranych (poprzedzoną znakiem "+") oraz liczbę elektronów oddanych (poprzedzoną znakiem "-").
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 09:48:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Stężony kwas azotowy (V) reaguje z niektórymi niemetalami. Jego reakcja z fosforem przebiega zgodnie z poniższym schematem:

##\mathrm{P \ + \ HNO_{3(stężony)}\xrightarrow[]{ogrzewanie} H_3PO_4 \ + \ NO_2\uparrow + \ H_2O}##

Uzupełnij schemat, wpisując stopnie utlenienia fosforu i azotu
 

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 09:24:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące zależności rozpuszczalności glukozy w wodzie od temperatury.
Korzystając z informacji, wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.
 
1. Po dodaniu ##90## gramów glukozy do ##100## gramów wody o temperaturze ##18##  oC i ogrzaniu całości do temperatury ##25## oC otrzymano roztwór ( nasycony / nienasycony ).
 
2. Stężenie procentowe ( w procentach masowych ) nasyconego wodnego roztworu glukozy jest równe ##47,6## % w temperaturze około ( ##20## oC / ##40## oC / ##60## oC ).
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-03 18:41:44
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Mosiądze to dwuskładnikowe stopy miedzi i cynku. Do grupy mosiądzów należy tombak, który barwą przypomina złoto i dlatego stosowany jest jako jego imitacja.
Próbkę tombaku o masie ##10## g wrzucono do kwasu solnego użytego w nadmiarze. Przebiegła wtedy reakcja chemiczna, którą ilustruje poniższe równanie.
##\mathrm{Zn \ + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 \ + H_2 }##

Objętość wydzielonego wodoru wyniosła ##690## cm3 w przeliczniu na warunki normalne.

Oblicz zawartość procentową cynku (w procentach masowych) w próbce tombaku. Wynik podaj z dokładnością do liczby całkowitej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-03 18:29:06
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Chemia

brom / gazy / gazy palne / izotop wapnia / izotopy / prawda - fałsz / reakcje / równania reakcji / schemat przemiany izotopów / tlenek wapnia / układ okresowy pierwiastków / wapń