nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 62 zadań
Zadania z chemii

Poniższy schemat ilustruje ciąg przemian chemicznych
Korzystając z informacji, oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 16:12:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W wyniku reakcji etanolu z nasyconym kwasem monokarboksylowym, prowadzonej w obecności kwasu siarkowego (VI), tworzy się ester, w którego cząsteczce stosunek liczby atomów węgla do liczby atomów tlenu wynosi ##2:1##.
a) Ustal liczbę atomów węgla w cząsteczce opisanego estru
b) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie opisanej przemiany. W równaniu zaznacz warunki, w jakich zachodzi ta reakcja.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 16:03:09
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dane są wzory trzech kwasów karboksylowych: ##\mathrm{C_{17}H_{33}COOH}##, ##\mathrm{C_{17}H_{35}COOH}##, ##\mathrm{C_{15}H_{31}COOH}## oraz zestawione w poniższej tabeli wartości ich temperatury topnienia.

Porównaj budowę kwasów o podanych powyżej wzorach i uzupełnij tabelę.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 15:53:08
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono schemat przemiany, której ulega związek organiczny X.

##\mathrm{X \ + \ 4O_2 \rightarrow 3CO_2 \ + \ 3H_2O }##

Korzystając z informacji, wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.

Przemiana opisana schematem jest reakcją spalania (całkowitego / niecałkowitego).
Związek ##\mathrm{X}## ma wzór sumaryczny ( ##\mathrm{C_3H_8}## / ##\mathrm{C_3H_6}## / ##\mathrm{C_3H_6O_2}## / ##\mathrm{C_3H_6O}##).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 15:42:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli odróżnić alkohol monohydroksylowy o wzorze ##\mathrm{CH_3-CH_2-OH}## od alkoholu polihydroksylowego o wzorze ##\mathrm{CH_2(OH)-CH_2(OH)}##.

a) Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując nazwę użytego odczynnika wybranego z podanej listy:

  • świeżo wytrącony wodorotlenek miedzi (II)
  • wodny roztwór chlorku żelaza (III)
  • kawałeczek sodu.

b) Napisz, jakie obserwacje potwierdzą, że do probówki I wprowadzono etanol, a do probówki II etano-##1,2##-diol.

Probówka  I : .................................................................................. .
Probówka II : .................................................................................. .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 15:24:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

W przemianie oznaczonej numerem ##1## stosunek molowy gazowych reagentów ##\mathrm{A}## i ##\mathrm{H_2}## wynosi ##\mathrm{n_A:n_{H_2}=1:2}##. Produktem tej reakcji jest związek nasycony ##\mathrm{B}##. W przemianie oznaczonej numerem ##2## powstaje monochloropochodna, z której w kolejnej przemianie powstaje związek nienasycony ##\mathrm{D}##. Ostatni etap (przemiana oznaczona numerem ##4##) prowadzi do otrzymania związku wielkocząsteczkowego.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Polietylen jest (reaktywnym / niereaktywnym) związkiem organicznym używanym do produkcji artykułów codziennego użytku. Jest tworzywem (palnym / niepalnym), które charakteryzuje się podatnością na barwienie i formowanie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 15:13:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższy schemat ilustruje ciąg przemian chemicznych.

##\mathrm{A\xrightarrow[1]{H_2, \ Ni}B\xrightarrow[2]{Cl_2,\ św.}C\xrightarrow[3]{KOH, \ alkohol, \ T}D\xrightarrow[4]{p,\ T, \ kat.}polietylen}##

W przemianie oznaczonej numerem ##1## stosunek molowy gazowych reagentów ##\mathrm{A}## i ##\mathrm{H_2}## wynosi ##\mathrm{n_A:n_{H_2}=1:2}##. Produktem tej reakcji jest związek nasycony ##\mathrm{B}##. W przemianie oznaczonej numerem ##2## powstaje monochloropochodna, z której w kolejnej przemianie powstaje związek nienasycony ##\mathrm{D}##. Ostatni etap (przemiana oznaczona numerem ##4##) prowadzi do otrzymania związku wielkocząsteczkowego.

Podaj nazwę szeregu homologicznego, do którego należy związek ##\mathrm{A}##, oraz nazwę szeregu homologicznego, do którego należy związek ##\mathrm{B}##.

Związek ##\mathrm{A}## należy do szeregu homologicznego ...................... .
Związek ##\mathrm{B}## należy do szeregu homologicznego ...................... .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 14:46:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższy schemat ilustruje ciąg przemian chemicznych.

##\mathrm{A\xrightarrow[1]{H_2, \ Ni}B\xrightarrow[2]{Cl_2,\ św.}C\xrightarrow[3]{KOH, \ alkohol, \ T}D\xrightarrow[4]{p,\ T, \ kat.}polietylen}##

W przemianie oznaczonej numerem ##1## stosunek molowy gazowych reagentów ##\mathrm{A}## i ##\mathrm{H_2}## wynosi ##\mathrm{n_A:n_{H_2}=1:2}##. Produktem tej reakcji jest związek nasycony ##\mathrm{B}##. W przemianie oznaczonej numerem ##2## powstaje monochloropochodna, z której w kolejnej przemianie powstaje związek nienasycony ##\mathrm{D}##. Ostatni etap (przemiana oznaczona numerem ##4##) prowadzi do otrzymania związku wielkocząsteczkowego.

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem ##3## oraz równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem ##4##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 14:59:13
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) różnych związków chemicznych.


Uzupełnij poniższe zdania, wpisując numery związków I - VI.

1. Homologami są związki oznaczone numerami ........... i .............. .
2. Izomerami są związki oznaczone numerami ............ i ............ .
3. Butan powstaje w wyniku reakcji uwodornienia związku oznaczonego numerem ...... .
4. Utlenienie butan-##2##-olu prowadzi do otrzymania związku oznaczonego numerem ...... .
5. Powstanie ceglastej substancji stałej można zaobserwować po ogrzaniu mieszaniny wodorotlenku miedzi (II) ze związkiem oznaczonym numerem ..... .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 11:30:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) różnych związków chemicznych.


Podaj nazwę systematyczną związku chemicznego oznaczonego numerem IV.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 11:22:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Chemia

brom / gazy / gazy palne / izotop wapnia / izotopy / prawda - fałsz / reakcje / równania reakcji / schemat przemiany izotopów / tlenek wapnia / układ okresowy pierwiastków / wapń