nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 62 zadań
Zadania z chemii

Poniżej przedstawiono wzór węglowodoru:
 
##H_2C=CH-CH_2-CH_2-CH_3##
 
Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) trzech wybranych izomerów tego węglowodoru, które są alkenami.
 
Izomer 1. Izomer 2. Izomer 3.

 
   
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:01:17
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono schemat ciągu przemian, którym ulega węglowodór oznaczony literą A i jego pochodne.Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) związków oznaczonych na schemacie literami A, B, C.

A B C 
   
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:04:22
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej przedstawiono schemat cyklu przemian, jakim ulegają metanol i jego pochodne.

Wypełnij tabelę, wpisując wzory półstrukturalne (grupowe) pochodnych metanolu ##CH_3OH##, które na schemacie oznaczono numerami IIII.
 
Numer związku Wzór związku
I  
II  
III  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:15:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Tabela przedstawia nazwy, skróty nazw i wzory trzech aminokwasów.

Sekwencję (kolejność) aminokwasów w peptydach wyraża się, zapisując w odpowiedniej kolejności trzyliterowe skróty nazw aminokwasów, z których peptyd powstał. Reszta aminokwasu, którego skrót jest zapisany po lewej stronie, ma w peptydzie wolną grupę aminową, a reszta aminokwasu, którego skrót nazwy jest zapisany po prawej stronie, ma wolną grupę karboksylową.

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tripeptydu utworzonego z alaniny, fenyloalaniny i glicyny, w którym sekwencja reszt aminokwasów jest następująca: Ala-Phe-Gly.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:18:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Tabela przedstawia nazwy, skróty nazw i wzory trzech aminokwasów.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji alaniny z wodorotlenkiem sodu. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) reagentów organicznych.
.............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:20:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W celu sprawdzenia obecności skrobi w badanej próbce przygotowanej z nasion pewnej rośliny wykonano eksperyment, którego przebieg przedstawiono na rysunku.

Po dodaniu kropli odczynnika o ciemnobrunatnej barwie zawartość probówki zabarwiła się na granatowo.
Sformułuj wniosek o obecności skrobi w badanej próbce.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:27:54
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Tabela przedstawia nazwy, skróty nazw i wzory trzech aminokwasów.

Spośród aminokwasów wymienionych w tabeli wybierz ten, który ulega reakcji nitrowania. Napisz jego nazwę.
.............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:23:12
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na poniższym schemacie układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców) zaznaczono położenie trzech pierwiastków oznaczonych numerami I, II oraz III.


Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeżeli jest fałszywa.
 
Informacja P/F
1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Reaguje z wodą, w wyniku czego tworzy się wodorotlenek o wzorze ogólnym MeOH, który jest mocną zasadą.  
2. Pierwiastki II i III są niemetalami. Pierwiastek III jest aktywniejszy od pierwiastka II.  
3. Wodorki pierwiastków II i III maj wzór ogólny HX. Są rozpuszczalne
w wodzie, w której ulegają dysocjacji jonowej, w wyniku czego tworzą się roztwory o odczynie kwasowym.
 
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 18:26:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Odczytaj z układu okresowego pierwiastków wymienione w tabeli dane dotyczące cyny i uzupełnij tę tabelę.

Nazwa
pierwiastka
Symbol
pierwiastka
Liczba
atomowa
Masa
atomowa, u
Numer
grupy
Numer
okresu
cyna          
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 18:54:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz stężenie molowe roztworu glukozy, wiedząc, że w ##0,1\ dm^3## tego roztworu znajduje się ##3,6## grama glukozy. Przyjmij masęę molową glukozy ##M = 180\ g \cdot mol^{–1}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:25:35
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Chemia

brom / gazy / gazy palne / izotop wapnia / izotopy / prawda - fałsz / reakcje / równania reakcji / schemat przemiany izotopów / tlenek wapnia / układ okresowy pierwiastków / wapń