nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 14 zadań
Zadania z chemii

Do trwałych izotopów siarki i argonu należą izotopy, których liczba masowa A wynosi 36.

a) Uzupełnij poniższe schematy, wpisując symbole opisanych izotopów siarki i argonu z uwzględnieniem ich liczby atomowej Z i liczby masowej A.b)
Podaj symbol i napisz konfigurację elektronową atomu w stanie podstawowym tego pierwiastka (siarki albo argonu), którego jądro atomowe zawiera więcej protonów.
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 18:34:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono schemat układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców), na którym umieszczono strzałki A i B odpowiadające kierunkom zmian wybranych wielkości charakteryzujących pierwiastki chemiczne.


Podkreśl wszystkie wymienione poniżej wielkości, których wzrost wskazują strzałki oznaczone literami A i B.
1. Dla pierwiastków 1. grupy strzałka A wskazuje kierunek wzrostu

elektroujemności      masy atomowej ładunku      jądra atomowego
 
2. Dla pierwiastków grup 1.–2. i 13.–17. okresu III strzałka B wskazuje kierunek wzrostu

elektroujemności      masy atomowej      ładunku jądra atomowego
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 18:23:53
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Podczas prażenia mieszaniny tlenku ołowiu(II) i siarczku ołowiu(II) bez dostępu powietrza zachodzi reakcja zgodnie ze schematem:
 
##PbO \ + \ PbS \ \rightarrow \ Pb \ + \ SO_2##

a)
Uzgodnij współczynniki w równaniu reakcji chemicznej zachodzącej podczas prażenia mieszaniny PbO i PbS bez dostępu powietrza. Zastosuj metodę bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy:
......................................................................................................................................................

Zbilansowane równanie reakcji:

##... \ PbO \ + \ ... \ PbS \ \rightarrow \ ...\ Pb \ + \ ...\ SO_2##

b) Określ funkcję, jaką w tej reakcji pełni siarka w siarczku ołowiu(II).
Siarka w siarczku ołowiu(II) pełni funkcję...................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 18:45:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Cyna nie ulega działaniu słabych kwasów i zasad, dzięki czemu jest stosowana do pokrywania blachy stalowej w celu jej ochrony przed korozją. Z blachy tej wykonuje się puszki na konserwy. Aby odzyskać cynę z odpadów, działa się na nią chlorem i przekształca w chlorek cyny(IV). Mocne kwasy i zasady atakują cynę energicznie. W reakcji ze stężonym kwasem solnym cyna tworzy chlorek cyny(II), który jest solą dobrze rozpuszczalną w wodzie.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji cyny z chlorem.
.......................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:00:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Cyna nie ulega działaniu słabych kwasów i zasad, dzięki czemu jest stosowana do pokrywania blachy stalowej w celu jej ochrony przed korozją. Z blachy tej wykonuje się puszki na konserwy. Aby odzyskać cynę z odpadów, działa się na nią chlorem i przekształca w chlorek cyny(IV). Mocne kwasy i zasady atakują cynę energicznie. W reakcji ze stężonym kwasem solnym cyna tworzy chlorek cyny(II), który jest solą dobrze rozpuszczalną w wodzie.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Napisz w formie jonowej równanie reakcji cyny z kwasem solnym.
.......................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:02:57
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Cyna nie ulega działaniu słabych kwasów i zasad, dzięki czemu jest stosowana do pokrywania blachy stalowej w celu jej ochrony przed korozją. Z blachy tej wykonuje się puszki na konserwy. Aby odzyskać cynę z odpadów, działa się na nią chlorem i przekształca w chlorek cyny(IV). Mocne kwasy i zasady atakują cynę energicznie. W reakcji ze stężonym kwasem solnym cyna tworzy chlorek cyny(II), który jest solą dobrze rozpuszczalną w wodzie.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Szereg aktywności metali tworzą metale i wodór ułożone według ich podatności na utlenianie, czyli według zdolności tworzenia jonów naładowanych dodatnio. Każdy pierwiastek jest reduktorem kationów wszystkich pierwiastków położonych po jego prawej stronie w tym szeregu. Poniżej przedstawiono fragment szeregu aktywności metali.
 
##Zn/Zn^{2+} \qquad Sn/Sn^{2+} \qquad H_2/H^+ \qquad Cu/Cu^{2+}##

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

a) Wskaż metal (cynk Zn albo miedź Cu), z którego wykonaną blaszkę należy zanurzyć w wodnym roztworze chlorku cyny(II), aby wydzieliła się cyna metaliczna. Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując symbol wybranego metalu.


b) Napisz w formie jonowej równanie reakcji chemicznej, która zachodzi w czasie doświadczenia.
......................................................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:07:01
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Cyna występuje w postaci dwóch odmian: cyny szarej i cyny białej. Cyna biała jest metalem srebrzystobiałym, ciągliwym i kowalnym, cyna szara tworzy szary proszek. Cyna biała jest trwała w temperaturze powyżej ##13,4^\circ C##, cyna szara jest trwała poniżej tej temperatury.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.
 
Zdanie P/F
1. W temperaturze 25 °C cyna występuje w postaci cyny białej, a w temperaturze 5 °C – w postaci cyny szarej.  
2. Występowanie cyny w postaci dwóch odmian – cyny szarej i cyny białej –  wpływa na wartość jej masy atomowej.  
3.
Tworzenie ubytków w wyrobach cynowych może być spowodowane
długotrwałym przechowywaniem tych wyrobów w temperaturze niższej niż 13,4 °C.
 
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:15:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Pierwiastki X i Y tworzą związek chemiczny o następującym wzorze elektronowym:
Poniżej przedstawiono wzory sumaryczne pięciu związków chemicznych.
Podkreśl wzory wszystkich związków, których budowę ilustruje powyższy wzór elektronowy.

##CO_2 \quad CaCl_2 \quad H_2S \quad SO_2 \quad H_2O##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:19:29
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na poniższym schemacie układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców) zaznaczono położenie trzech pierwiastków oznaczonych numerami I, II oraz III.


Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeżeli jest fałszywa.
 
Informacja P/F
1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Reaguje z wodą, w wyniku czego tworzy się wodorotlenek o wzorze ogólnym MeOH, który jest mocną zasadą.  
2. Pierwiastki II i III są niemetalami. Pierwiastek III jest aktywniejszy od pierwiastka II.  
3. Wodorki pierwiastków II i III maj wzór ogólny HX. Są rozpuszczalne
w wodzie, w której ulegają dysocjacji jonowej, w wyniku czego tworzą się roztwory o odczynie kwasowym.
 
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 18:26:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Odczytaj z układu okresowego pierwiastków wymienione w tabeli dane dotyczące cyny i uzupełnij tę tabelę.

Nazwa
pierwiastka
Symbol
pierwiastka
Liczba
atomowa
Masa
atomowa, u
Numer
grupy
Numer
okresu
cyna          
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 18:54:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Chemia

brom / gazy / gazy palne / izotop wapnia / izotopy / prawda - fałsz / reakcje / równania reakcji / schemat przemiany izotopów / tlenek wapnia / układ okresowy pierwiastków / wapń