nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 48 zadań
Zadania z chemii

Na etykiecie naczynia z roztworem kwasu ortofosforowego(V) podane są następujące informacje: Wzór: ##H_3PO_4## Stężenie procentowe (w proc. masowych): 85% Gęstość: 1,71 kg/litr

Oblicz, ile kilogramów czystego kwasu ortofosforowego(V) zawiera 1 litr opisanego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:23:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Do wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o barwie niebieskiej dodano bezbarwny wodny roztwór wodorotlenku sodu.
a) Opisz zmianę, jaką zaobserwowano po zmieszaniu roztworów. Uwzględnij stan skupienia i barwę powstałego związku miedzi(II).
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

b)
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła po zmieszaniu roztworów.
......................................................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:48:30
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Reakcja całkowitego spalania butanu zachodzi zgodnie z równaniem
 
##2C_4H_{10} \ + \ 13O_2 \ \rightarrow \ 8CO_2 \ + \ 10H_2O##

Oblicz, ile dm3 tlenku węgla(IV) (w przeliczeniu na warunki normalne) powstanie w wyniku całkowitego spalenia 29 gramów butanu. W obliczeniach zastosuj masy molowe zaokrąglone do liczb całkowitych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:10:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Reakcja kwasu etanowego (octowego) z etanolem przebiega według równania:


Reakcja ta zachodzi w obecności mocnego kwasu, np. kwasu siarkowego(VI).
Podaj nazwę estru powstającego w tej reakcji.
.................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 20:12:44
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.
 
Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w nawiasach.

1. Rozpuszczalność tlenu i tlenku siarki(IV) (maleje / rośnie / nie zmienia się) w miarę obniżania temperatury.
2. Tlen (jest dobrze / jest słabo / nie jest) rozpuszczalny w wodzie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:28:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Określ odczyn wodnych roztworów tlenu i tlenku siarki(IV).

1. Odczyn wodnego roztworu tlenu: .......................................................................
2. Odczyn wodnego roztworu tlenku siarki(IV): .......................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:29:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji tlenku siarki(IV)
z wodą.
................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:31:46
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Oceń, czy można całkowicie rozpuścić 1 mol tlenku siarki(IV) w 1 dm3 wody w temperaturze 20 °C. Wykonaj odpowiednie obliczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:39:08
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Gazem, który słabiej rozpuszcza się w wodzie, jest (tlenek siarki(IV) / tlen), ponieważ (ma mniejszą gęstość / jego cząsteczki są polarne / nie reaguje z wodą).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:34:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
W czterech probówkach oznaczonych numerami IIV znajdują się roztwory wodne otrzymane w sposób przedstawiony na rysunku.


Określ odczyn roztworów wodnych otrzymanych w probówkach oznaczonych numerami I – IV.
 
Numer próbki Odczyn roztworu
I  
II  
III  
IV  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:51:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Chemia

brom / gazy / gazy palne / izotop wapnia / izotopy / prawda - fałsz / reakcje / równania reakcji / schemat przemiany izotopów / tlenek wapnia / układ okresowy pierwiastków / wapń