nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 256 zadań
Zadania z biologii

W styczniu 2010 roku opublikowano wyniki badań polskich paleontologów, którzy odkryli skamieniałości i odciski stóp tetrapodów (uznawanych za przodków kręgowców lądowych), starszych o około 18 milionów lat od najstarszych tego typu skamieniałości, znanych w nauce. Powszechnie uważa się, że tetrapody wyewoluowały z ryb poprzez stadium przejściowe w postaci elpistostegidów (grupa kopalnych ryb trzonopłetwych). Przedstawiciel tych zwierząt posiadał płetwy piersiowe, które zginały się w połowie, umożliwiając mu czołganie się na lądzie. Polskie znalezisko jest starsze od skamieniałości elpistostegidów o około 10 milionów lat.
Na podstawie: http://fakty.interia.pl/nauka/news/, http://www.radio.kielce.pl

Czy w świetle przedstawionych informacji można uznać elpistostegidy za przodków tetrapodów? Swoją opinię uzasadnij jednym argumentem.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 13:55:32
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dzięcioł duży występuje w lasach i parkach, w całej Europie. Żeruje, wydobywając owady, ich larwy i poczwarki spod kory starych drzew. W okresie zimowym odżywia się też nasionami, np. sosny. Podaj dwa poziomy troficzne w łańcuchu pokarmowym, do których można zaliczyćdzięcioła dużego.

1. ...........................................       2. .................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 13:50:37
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Stwierdzono, że pewien organizm jest heterozygotą Aa względem jednej z cech, a drugą cechę warunkowaną przez allel B posiada w formie dominującej. Nie wiadomo jednak, czy pod względem tej cechy jest homozygotą, czy heterozygotą. Obie cechy dziedziczą się jednogenowo i niezależnie.

a) Zapisz wszystkie możliwe genotypy opisanego organizmu.
..........................................................................................................................

b) Zaznacz takie zestawienie genotypów obojga rodziców, których całe potomstwo będzie miało cechy organizmu opisanego w tekście. Uzasadnij odpowiedź, rozwiązując odpowiednią krzyżówkę genetyczną.

Genotypy rodziców                  Krzyżówka

A.
aaBb, aaBb
B. aaBb, AaBB
C. aabb, AAbb
D. aaBb, AABB
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 13:20:07
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Przeprowadzono doświadczenie, którego celem miało być sprawdzenie, czy podczas kiełkowania zachodzą w nasionach procesy metaboliczne. Termos napełniono kiełkującymi nasionami (ziarnami) pszenicy i szczelnie zamknięto korkiem. W korku umieszczono termometr w sposób umożliwiający odczyt temperatury. Pomiary temperatury rejestrowano co 3 godziny w ciągu 24 godzin trwania doświadczenia. Stwierdzono stopniowy wzrost temperatury w próbie badawczej.

a) Podaj, jak powinna wyglądać próba kontrolna do tego doświadczenia.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

b) Zaznacz błędnąinterpretacjęwyników powyższego doświadczenia.

A. W czasie kiełkowania nasion wzrasta ilośćwydzielanego ciepła.
B. W czasie kiełkowania nasion wzrasta intensywnośćreakcji oddychania.
C. W czasie kiełkowania nasion wzrasta intensywność przemian anabolicznych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 12:53:13
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Poniżej przedstawiono cechy dotyczące budowy i fizjologii ryb.

1. opływowy kształt ciała      2. oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie
3. wydzielanie śluzu przez gruczoły śluzowe skóry 
  4. krótkowzroczność oczu
5. obecność linii nabocznej      6. obecność pęcherza pławnego

Podaj oznaczenia cyfrowe

a) dwóch cech, które stanowią przystosowanie ryb do pokonywania dużego oporu wody
................................................................................

b) cechy, która ułatwia rybom regulowanie głębokości ich zanurzenia. ....................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 11:13:48
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Na rysunku przedstawiono cykl życiowy jednego z krążkopławów.
 
Na podstawie: L. Hausbrandt, W. Kot, M. Wiechetek, Biologia dla techników i liceów ogólnokształcących dla pracujących, Warszawa 1995.
 
Korzystając z rysunku, dokonaj korekty poniższych zdań, wykreślając w każdym z nich określenie nieprawdziwe.

1. Meduzy rozmnażają się płciowo / bezpłciowo.
2. Zapłodnienie u przedstawionego krążkopława jest zewnętrzne/ wewnętrzne.
3. W cyklu życiowym krążkopławów oba pokolenia – meduza i polip – są haploidalne / diploidalne.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 11:10:05
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Zaznacz dwie odpowiedzi, które mogą być poprawnym dokończeniem poniższego zdania.

Podobieństwem w budowie tętnic i żył jest
A. obecność zastawek.
B. trójwarstwowość ścian.
C. jednakowy kształt przekroju.
D. obecność śródbłonka.
E. jednakowa grubość mięśniówki.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 10:40:46
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Jednym z rodzajów leukocytów we krwi człowieka są granulocyty obojętnochłonne – neutrofile. Pełnią one funkcje obronne, głównie przeciwbakteryjne. Substancje chemiczne wydzielane przez drobnoustroje chorobotwórcze wyzwalają u granulocytów zdolność do przechodzenia przez nieuszkodzone ściany naczyń włosowatych, co umożliwia tym komórkom przemieszczanie się do ognisk zapalnych (skupisk bakterii). Tam fagocytują
drobnoustroje chorobotwórcze i następnie trawią je dzięki enzymom zawartym w lizosomach.
Na podstawie: G. Góralski, W. Hałdaś, J. Kasza, A. Kłyś, R. Konieczny, M. Osiołek, M. Popielarska,
A. Wojtusiak, Encyklopedia szkolna. Biologia,Kraków 2006.

a) Na podstawie powyższych informacji podaj dwie cechy granulocytów obojętnochłonnych, które umożliwiają im skuteczną walkę z bakteriami.

1. ...............................................      2. .................................................

b) Wybierz i podkreśl dwie cechy opisanej odporności organizmu.

swoista,      nieswoista,      wrodzona,      nabyta
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 10:38:33
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W komórkach wielu pierwotniaków występują wodniczki tętniące, pełniące istotną rolę w utrzymaniu stałości ich środowiska wewnętrznego. Uzasadnij, że wodniczki tętniące w komórkach pierwotniaków słodkowodnych pełnią funkcję adaptacyjną do środowiska. W odpowiedzi uwzględnij stężenie roztworu wewnątrzkomórkowego pierwotniaków i środowiska, w którym żyją.
…................................................................................................................
...................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 10:09:16
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Jedną z podstawowych metod stosowanych obecnie w badaniach molekularnych i inżynierii genetycznej jest PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy). Jest to reakcja umożliwiająca powielenie (amplifikację) w krótkim czasie fragmentu genomowego DNA w miliardach kopii. Metoda ta pozwala na analizę bardzo małych, wręcz śladowych ilości DNA.
Podaj dwa przykłady praktycznego zastosowania PCR.

1. .........................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
.............................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 13:41:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wróble i bociany są ptakami siedlisk rolniczych. Wróbel jest głównie ziarnojadem, natomiast pokarmem bociana są drobne kręgowce i owady. Jedną z przyczyn spadku liczebności wróbla może być spadek dostępności miejsc lęgowych. Wróble czasem zakładają swoje gniazda w dolnych partiach dużych gniazd bociana białego.
Podaj nazwę przedstawionej zależności międzygatunkowej ...........................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 13:36:27
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Niszę ekologiczną gatunku określają dwie grupy czynników: biotyczne i abiotyczne. Czynniki ograniczające zawężają niszę ekologiczną gatunku. Kiedy eksperymentalnie uprawiano oddzielnie dwa gatunki przytulii – hercyńską i szorstkoowockową na glebie kwaśnej i zasadowej, każdy z nich dobrze rósł na obu typach gleb. Wysianie ich na wspólnym stanowisku spowodowało, że na glebie kwaśnej przytulia hercyńska wypierała szorstkoowockową, natomiast na glebie zasadowej szorstkoowockowa eliminowała hercyńską.

a) Na podstawie tekstu podaj czynnik ograniczający, który spowodował zawężenie nisz ekologicznych dwóch gatunków przytulii uprawianych na wspólnym stanowisku.
..........................................................................................................................

b) Podaj, jaki zakres tolerancji ekologicznej (wąski czy szeroki) reprezentują oba gatunki przytulii w stosunku do odczynu gleby. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 13:34:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Opanowanie środowiska lądowego przez rośliny odbywało się w procesie ewolucji stopniowo i było wynikiem ich przystosowań w budowie morfologicznej i anatomicznej. Do każdego czynnika środowiska lądowego dobierz jedno odpowiednie przystosowanie w budowie roślin.
 
Czynniki środowiska lądowego Przystosowania w budowie roślin
1. Mniejsza dostępność wody.
2. Mniejsza gęstość powietrza niż wody.
A. Tkanki wzmacniające – kolenchyma oraz sklerenchyma.
B. Skórka z aparatami szparkowymi.
C. Łyko przewodzące produkty asymilacji.
D. Duża powierzchnia asymilacyjna liści.
 

                              1. ............................      2. .........................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 13:26:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Rodzice mają dwójkę potomstwa i spodziewają się kolejnego dziecka. Badania wykazały, że matka ma grupę krwi B, ojciec – grupę krwi A, starsze dziecko również grupę krwi A, a młodsze – ma grupę krwi 0.

a) Zapisz genotypy obojga rodziców, stosując dla oznaczenia alleli grup krwi symbole IA, IB, i.
Genotyp matki ..........................   Genotyp ojca  ....................................

b) Zapisz krzyżówkę ilustrującą dziedziczenie grup krwi w tej rodzinie i określ, jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko będzie miało grupę krwi B.

Prawdopodobieństwo .......................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 13:12:48
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
geneotypy rodziców
geneotypy rodziców Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na chromosomie Y w rejonie określanym jako AZFc jest zlokalizowany gen, którego mutacja objawia się oligospermią, czyli produkcją niewielkiej liczby plemników. Podaj prawdopodobieństwo wystąpienia oligospermii u chłopca, którego ojciec posiada zmutowany allel tego genu. Odpowiedź uzasadnij.
Prawdopodobieństwo (w %) ..........................................................................
Uzasadnienie ..............................................................................................
...................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 13:06:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Płuca ssaków mają budowę pęcherzykowatą, a płuca ptaków charakteryzują się budową kapilarną (rurkowatą). Ponadto w układzie oddechowym ptaków występują worki powietrzne. Wyjaśnij, w jaki sposób są wentylowane płuca tych zwierząt.

Ptaki ....................................................................................................
.............................................................................................................
Ssaki ...................................................................................................
.............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 12:38:31
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Tlenek węgla(II) – czad jest gazem śmiertelnie trującym dla człowieka, natomiast owady mogą prawidłowo funkcjonować także wówczas, gdy w otaczającym je powietrzu znajduje się aż 50 % czadu, o ile zawiera ono odpowiednią ilość tlenu. Wyjaśnij, dlaczego czad nie jest gazem trującym dla owadów.
................................................................................................................
................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 11:47:55
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W peroksysomach znajdują się enzymy, które biorą udział w reakcjach utleniania związków organicznych tlenem cząsteczkowym. Produktem wielu z tych reakcji jest szkodliwy dla komórki, bardzo reaktywny nadtlenek wodoru (H2O2). Zabezpieczeniem przed H2O2 jest obecność w peroksysomach enzymu katalazy, który rozkłada nadtlenek wodoru na wodę i tlen cząsteczkowy. Uczniowie postanowili sprawdzić, czy w tkankach roślinnych występuje enzym katalaza. W tym celu w dwóch probówkach A i B umieścili równe objętości soku ze startego surowego ziemniaka. Sok w probówce A zagotowali i ostudzili, a następnie do obydwu probówek dodali taką samą ilość roztworu H2O2 (wody utlenionej).

a) W której z probówek (A czy B) zajdzie reakcja rozkładu H2O2 i jakie zmiany będą widoczne w tej probówce?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

b) Wyjaśnij, w jakim celu zagotowano sok w probówce A.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 11:22:30
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Badano produkty suchej destylacji dwóch próbek materiału pochodzenia roślinnego. W próbce I stwierdzono obecność pary wodnej, siarkowodoru, amoniaku i dwutlenku węgla, a w próbce II tylko obecność pary wodnej i dwutlenku węgla.
Zaznacz nazwę grupy związków organicznych, które występowały w próbce I, a nie było ich w próbce II.

A. Węglowodany
B. Węglowodory
C. Tłuszcze
D. Białka
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 10:56:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Gospodarka wodna roślin lądowych opiera się na oszczędzaniu wody przez ograniczenie jej parowania. Ograniczeniu parowania służy przede wszystkim skórka, dodatkowo pokryta kutikulą, a za regulację parowania wody odpowiedzialne są znajdujące się w niej aparaty szparkowe. U roślin okrytonasiennych, które wróciły do życia w wodzie, ograniczenie parowania nie jest konieczne. Aparaty szparkowe są w liściach roślin wodnych różnie rozmieszczone. Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca oznaczenia literowe określeń wybranych spośród podanych poniżej.

A. dolna strona liścia      B. górna strona liścia      C. obie strony liścia
D. brak aparatów szparkowych

1. U roślin lądowych aparaty szparkowe znajdują się zazwyczaj na ....................... stronie liścia.

2. U roślin wodnych liście jednej rośliny mogą być zróżnicowane, np.:

a) liście nadwodne są zwykle zbudowane tak, jak u roślin lądowych i aparaty szparkowe znajdują się na ....................... stronie liścia,

b) liście pływające na powierzchni wody transpirują i aparaty szparkowe znajdują się na ............................ stronie liścia,

c) liście podwodne nie transpirują, więc ............................ .
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-27 15:16:36
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Ekosystem heterotroficzny jest niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym musi nastąpić zasilanie materią z zewnątrz. Życie heterotrofów możliwe jest dzięki materii pochodzącej z odchodów zwierząt, i naniesionej martwej materii organicznej. Materią tą żywią się detrytusofagi, a nimi – występujące w danym ekosystemie drapieżniki. Związki mineralne wytworzone przez destruentów w takim ekosystemie są bezużyteczne i mogą byćwykorzystane tylko wtedy, gdy zostaną przeniesione do ekosystemu autotroficznego.

a) Określ, od obecności jakiego czynnika środowiska zależy typ ekosystemów lądowych (heterotroficzny i autotroficzny).
..........................................................................................................

b) Podkreśl poniżej rodzaj łańcuchów pokarmowych, które występują w ekosystemach heterotroficznych.
 
A. łańcuchy spasania      B. łańcuchy detrytusowe

c) Wyjaśnij, dlaczego ekosystem autotroficzny jest ekosystemem samowystarczalnym.
.......................................................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-27 16:30:07
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ekosystem heterotroficzny
ekosystem heterotroficzny Zadania  Zestawy  Multimedia
ekosystem autotroficzny
ekosystem autotroficzny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na schemacie przedstawiono przykład koewolucji.
Kształty dziobów samicy (I) i samca (II) karaibskiego kolibra Eulampis jugularis są dostosowane do kształtów eksploatowanych przez ten gatunek kolibra kwiatów dwóch gatunków roślin z rodzaju Heliconia– H. bihai (I) i H. caribaea (II) żyjących na wyspie Saint Lucia.
 

W niektórych miejscach tej wyspy występuje tylko H. bihai. Zaobserwowano, że w takim przypadku roślina ta ma zdolność wytwarzania na jednym osobniku obok kwiatów długich i zakrzywionych także kwiatów prostych i krótkich.

a) Podaj, jaka zależność międzygatunkowa jest przyczyną przedstawionego przykładu koewolucji.
..........................................................................................................

b) Wyjaśnij, dlaczego H. bihai, w nieobecności H. caribaea, wytwarza dwa rodzaje kwiatów.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-27 16:19:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W roku 1652 do Afryki Południowej przybyła grupa imigrantów, wśród których był Holender cierpiący na chorobę Huntingtona. Choroba ta warunkowana jest przez dominujący gen autosomalny. Objawy tej choroby pojawiają się najczęściej po 40. roku życia i polegają na zaburzeniach w funkcjonowaniu układu nerwowego, które nieuchronnie prowadzą do śmierci. Do dnia dzisiejszego choroba ta często występuje w populacji Afrykanerów.
Na podstawie informacji zawartych w tekście i własnej wiedzy:

a)
Zaznacz właściwe zakończenie zdania.
Duża częstość występowania choroby Huntingtona u współczesnych Afrykanerów to skutek rozwoju nowej populacji w wyniku
 
A. efektu założyciela.      B. efektu wąskiego gardła.

b) Wyjaśnij, dlaczego, mimo że nosiciele tego genu umierają, dobór naturalny nie wyeliminował go z populacji.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-27 16:14:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Łuskiewnik różowy jest bezzieleniową byliną pasożytującą na korzeniach drzew liściastych, głównie na leszczynie, topoli i olszy. Większą część życia spędza pod ziemią, gdzie rozrasta się do wielkiego, pokrytego łuskowatymi, białawymi liśćmi kłącza z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym, który ssawkami wnika do korzeni drzew. Pędy nadziemne łuskiewnika pojawiają się po około 10 latach rozwoju rośliny, są białawe lub różowe, pokryte łuskowatymi liśćmi. Na pędach tych rozwijają się kwiaty. Nasiona łuskiewnika kiełkują tylko wówczas, gdy znajdą się w pobliżu odpowiedniego żywiciela.
Na podstawie tekstu podaj dwa argumenty potwierdzające, że łuskiewnik jest pasożytem.

1. ..........................................................................................................
..........................................................................................................

2. ..........................................................................................................
..........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-27 15:31:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Badano zmienność długości orzeszków turzycy piaskowej (Carex arenaria). W tym celu zmierzono, z dokładnością do 0,1 mm, długość 2200 orzeszków tej rośliny. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli poniżej.
 

 
Na podstawie przedstawionych danych sformułuj wniosek dotyczący zmienności tej cechy.
................................................................................................................
................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-27 15:19:31
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Przygotowano sok z liści czerwonej kapusty. Miał on barwę ciemnoniebieską spowodowaną występowaniem barwników – antocyjanów. Antocyjany w środowisku kwasowym zmieniają barwę z niebieskiej na czerwoną i dlatego mogą być stosowane jako wskaźnik kwasowości. Do dwóch probówek, oznaczonych A i B, wlano po 100 ml przygotowanego soku z kapusty. Do probówki A nie dodano nic,a do probówki B dodano trochę drożdży i trochę cukru. Obydwie probówki szczelnie oklejono folią. Po godzinie sprawdzono wyniki:
– w probówce A nic się nie zmieniło,
– w probówce B zaobserwowano zmianę zabarwienia soku z niebieskiego na czerwone.

a) Podaj nazwę (lub wzór chemiczny) substancji, powstającej w opisanym doświadczeniu, która po rozpuszczeniu się w wodzie spowodowała zmianę zabarwienia soku w probówce B.
..........................................................................................................

b) Wyjaśnij, jaki proces chemiczny spowodował zmianę barwy soku.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-27 15:00:33
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W roku 2008 nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano za odkrycie i wyizolowanie białka GFP (green fluorescent protein) wykazującego fluorescencję. Białko to emituje nikłe, jasnozielone światło w normalnym (widzialnym) świetle, a po naświetleniu ultrafioletem wykazuje wyraźną zieloną luminescencję. Możliwości wykorzystania tego białka mogą być wielorakie. Dokończ poniższe zdania przedstawiające dwie możliwości wykorzystania białka GFP, wpisując właściwe dla opisanych sytuacji zakończenia tych zdań.

1. Przed kodonem stop sekwencji nukleotydów kodującej pewne białko wstawiono fragment DNA kodujący białko GFP. W konsekwencji powstanie białko fuzyjne, które po oświetleniu promieniami UV będzie wykazywać zieloną luminescencję. Działanie takie pozwoli na ..................................................
...............................................................................................................

2. Myszom zaimplantowano komórki nowotworowe z wklonowanym genem białka GFP. Dzięki temu będzie można zaobserwować ...............................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-27 14:51:48
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Drewno (ksylem) jest tkanką niejednorodną, zbudowaną z cewek lub naczyń, miękiszu drzewnego i włókien drzewnych. Elementy tkanki przewodzącej wykazują duże zróżnicowanie budowy i funkcji.
Na podstawie powyższych informacji podaj, które elementy drewna pełnią niżej wymienione funkcje.

1. funkcja przewodząca ...........................................................................

2. funkcja wzmacniająca ..........................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-27 14:46:45
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Erytropoeza, czyli proces powstawania krwinek czerwonych (erytrocytów), zachodzi w czerwonym szpiku kostnym. W początkowych jej etapach w erytroblaście intensywnie syntetyzowane są kwasy rybonukleinowe niezbędne do produkcji hemoglobiny. Erytroblasty stopniowo wypełniają się hemoglobiną, tracąc niektóre organella komórkowe. Ostatni etap dojrzewania erytrocytów ssaka polega na usunięciu jądra komórkowego.
Podaj dwa argumenty na rzecz tezy, że zmiany zachodzące podczas dojrzewania erytrocytów służą ich specjalizacji do transportu tlenu.

1. ...........................................................................................................
...............................................................................................................

2. ...........................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-27 14:39:57
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na schemacie przedstawiono podział komórki macierzystej i dalsze losy komórek potomnych.

Opisz dwie możliwe drogi dalszego rozwoju komórek powstałych z podziału komórki macierzystej.

1. ...........................................................................................................
...............................................................................................................

2. ...........................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-27 14:37:07
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
komórki macierzyste
komórki macierzyste Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W naturze dwa gatunki pałki – wąskolistna i szerokolistna – różnią się miejscem występowania w zbiornikach wodnych. Pałka wąskolistna rośnie zawsze w głębszej wodzie niż pałka szerokolistna. Przeprowadzono eksperyment, który wykazał, że pałka szerokolistna posadzona osobno nie rośnie w wodzie głębokiej. Natomiast pałka wąskolistna posadzona osobno rośnie dobrze zarówno w wodzie płytkiej, jak i głębokiej.
Na podstawie: http:/www.wsipnet.pl/serwisy/prnaucz/gbxxir.pdf/

Na podstawie powyższych informacji sformułuj wniosek dotyczący wpływu konkurencji między gatunkowej na niszę ekologiczną pałki wąskolistnej.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 13:52:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Przeprowadzono doświadczenie dotyczące wzajemnych stosunków między populacjami dwóch gatunków orzęsków (gatunek 1 i gatunek 2). Orzęski z gatunku 2 polowały na przedstawicieli gatunku 1. Zastosowano dwa warianty doświadczenia (hodowla A i hodowla B), w których obserwowano zmiany liczebności populacji obu gatunków w zależności od tego, czy ofiary znajdowały schronienie, czy też nie. Na rysunkach przedstawiono wyniki obu wariantów opisanego doświadczenia.
 
Na podstawie: J.H. Postlethwait, J.H. Hopson, R.C. Vernes, Biology. Bringing science to life, Oxford 1991.

Opisz zmiany liczebności populacji drapieżnych orzęsków tylko w tym doświadczeniu, w którym ofiary nie znalazły schronienia. Uwzględnij przyczyny i skutki tych zmian.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 13:48:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W wielu hodowlach do celów gospodarczych i laboratoryjnych stosuje się krzyżowanie zwierząt blisko ze sobą spokrewnionych, czyli tzw. chów wsobny. O ile przynosi ono korzyści hodowcom, o tyle w warunkach naturalnych jest to zjawisko niekorzystne dla zwierząt.

a) Przedstaw zaletę kojarzenia krewniaczego w hodowli zwierząt.
........................................................................................................................
........................................................................................................................

b) Uzasadnij, że w warunkach naturalnych krzyżowanie się osobników blisko spokrewnionych jest zjawiskiem niekorzystnym wśród zwierząt.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 13:44:54
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na wykresie przedstawiono uprawy GMO na świecie w latach 1996-2006.
http://www.biotechnolog.pl/gmo-15.htm/2010.

Na podstawie wykresu określ tendencję zmian powierzchni upraw GMO na świecie i podaj prawdopodobną jej przyczynę.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 13:41:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Myszy o genotypie ByB mają sierść żółtą, a myszy o genotypie BB– sierść czarną. Allel By wpływa jednocześnie na przeżywalność zarodków i w układzie homozygotycznym ByBy jest letalny (myszy o tym genotypie giną przed urodzeniem). Uznaje się, że zależnie od cechy fenotypowej, na którą wpływa, allel By może wykazywać właściwości dominujące lub recesywne w stosunku do allelu B.
 
Na podstawie: P.C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher, Krótkie wykłady. Genetyka, PWN, Warszawa 2006.

a) Podaj stosunek liczbowy żywych myszy żółtych i czarnych w potomstwie krzyżówki myszy żółtych.
 
myszy żółte : myszy czarne – ................. : ..................

b) Określ, ze względu na którą cechę allel By jest recesywny. Odpowiedź uzasadnij.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 13:36:36
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Poniżej przedstawiono fragment rodowodu, obrazujący pojawianie się u ludzi pewnej choroby, determinowanej przez allel recesywny.
Na podstawie analizy schematu określ, czy allel warunkujący tę chorobę jest sprzężony z płcią. Odpowiedź uzasadnij.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 13:28:27
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Większość genów eukariotycznych jest podzielona na eksony i introny. Napisz, czy mutacja w obrębie intronu określonego genu, która nie wpływa na sposób jego wycinania, może prowadzić do zmiany właściwości białka kodowanego przez ten gen. Odpowiedź uzasadnij.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 13:14:54
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na schemacie przedstawiono proces translacji.
Na podstawie: H. Krzanowska, A. Łomnicki, J. Rafiński, H. Szarski, J. Szymura,Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, Warszawa 2002.

Na podstawie analizy schematu i własnej wiedzy wykonaj poniższe polecenia.

a) Oceń prawdziwość zdań dotyczących procesu translacji. Wpisz w odpowiednich miejscach tabeli literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.


b) Podaj zestawienie nukleotydów w antykodonie tRNA przenoszącym tyrozynę (Tyr).
...........................................................................................................................

c)
Podaj znaczenie obecności porów w otoczce jądrowej dla procesu translacji.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 13:00:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Azot i potas wywierają największy wpływ na wysokość i jakość plonów (zawartość sacharozy w korzeniach) buraków cukrowych. Badano wysokość plonów buraków cukrowych nawożonych dwoma różnymi dawkami azotu w zależności od odpowiednich dawek potasu. Wyniki przedstawiono w tabeli.
Na podstawie: Buraki cukrowe, http://www.kali-gmbh.com.pl


Azot jest pierwiastkiem niezbędnym m.in. do wytwarzania chlorofilu u roślin. Wykaż zależność między niedoborem azotu a niską zawartością sacharozy w korzeniach buraków cukrowych.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 12:45:55
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Azot i potas wywierają największy wpływ na wysokość i jakość plonów (zawartość sacharozy w korzeniach) buraków cukrowych. Badano wysokość plonów buraków cukrowych nawożonych dwoma różnymi dawkami azotu w zależności od odpowiednich dawek potasu. Wyniki przedstawiono w tabeli.

Na podstawie: Buraki cukrowe, http://www.kali-gmbh.com.pl
 
Na podstawie powyższych danych narysuj diagram słupkowy, ilustrujący wpływ stosowanego nawożenia na wysokość plonów buraków cukrowych. Zastosuj jeden układ współrzędnych i poniższą legendę.
 
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-31 12:44:45
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony