nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 256 zadań
Zadania z biologii

Wróble i bociany są ptakami siedlisk rolniczych. Wróbel jest głównie ziarnojadem, natomiast pokarmem bociana są drobne kręgowce i owady. Jedną z przyczyn spadku liczebności wróbla może być spadek dostępności miejsc lęgowych. Wróble czasem zakładają swoje gniazda w dolnych partiach dużych gniazd bociana białego.
Podaj nazwę przedstawionej zależności międzygatunkowej ...........................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 13:36:27
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Niszę ekologiczną gatunku określają dwie grupy czynników: biotyczne i abiotyczne. Czynniki ograniczające zawężają niszę ekologiczną gatunku. Kiedy eksperymentalnie uprawiano oddzielnie dwa gatunki przytulii – hercyńską i szorstkoowockową na glebie kwaśnej i zasadowej, każdy z nich dobrze rósł na obu typach gleb. Wysianie ich na wspólnym stanowisku spowodowało, że na glebie kwaśnej przytulia hercyńska wypierała szorstkoowockową, natomiast na glebie zasadowej szorstkoowockowa eliminowała hercyńską.

a) Na podstawie tekstu podaj czynnik ograniczający, który spowodował zawężenie nisz ekologicznych dwóch gatunków przytulii uprawianych na wspólnym stanowisku.
..........................................................................................................................

b) Podaj, jaki zakres tolerancji ekologicznej (wąski czy szeroki) reprezentują oba gatunki przytulii w stosunku do odczynu gleby. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 13:34:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Opanowanie środowiska lądowego przez rośliny odbywało się w procesie ewolucji stopniowo i było wynikiem ich przystosowań w budowie morfologicznej i anatomicznej. Do każdego czynnika środowiska lądowego dobierz jedno odpowiednie przystosowanie w budowie roślin.
 
Czynniki środowiska lądowego Przystosowania w budowie roślin
1. Mniejsza dostępność wody.
2. Mniejsza gęstość powietrza niż wody.
A. Tkanki wzmacniające – kolenchyma oraz sklerenchyma.
B. Skórka z aparatami szparkowymi.
C. Łyko przewodzące produkty asymilacji.
D. Duża powierzchnia asymilacyjna liści.
 

                              1. ............................      2. .........................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 13:26:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Rodzice mają dwójkę potomstwa i spodziewają się kolejnego dziecka. Badania wykazały, że matka ma grupę krwi B, ojciec – grupę krwi A, starsze dziecko również grupę krwi A, a młodsze – ma grupę krwi 0.

a) Zapisz genotypy obojga rodziców, stosując dla oznaczenia alleli grup krwi symbole IA, IB, i.
Genotyp matki ..........................   Genotyp ojca  ....................................

b) Zapisz krzyżówkę ilustrującą dziedziczenie grup krwi w tej rodzinie i określ, jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko będzie miało grupę krwi B.

Prawdopodobieństwo .......................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 13:12:48
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
geneotypy rodziców
geneotypy rodziców Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na chromosomie Y w rejonie określanym jako AZFc jest zlokalizowany gen, którego mutacja objawia się oligospermią, czyli produkcją niewielkiej liczby plemników. Podaj prawdopodobieństwo wystąpienia oligospermii u chłopca, którego ojciec posiada zmutowany allel tego genu. Odpowiedź uzasadnij.
Prawdopodobieństwo (w %) ..........................................................................
Uzasadnienie ..............................................................................................
...................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 13:06:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Płuca ssaków mają budowę pęcherzykowatą, a płuca ptaków charakteryzują się budową kapilarną (rurkowatą). Ponadto w układzie oddechowym ptaków występują worki powietrzne. Wyjaśnij, w jaki sposób są wentylowane płuca tych zwierząt.

Ptaki ....................................................................................................
.............................................................................................................
Ssaki ...................................................................................................
.............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 12:38:31
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Tlenek węgla(II) – czad jest gazem śmiertelnie trującym dla człowieka, natomiast owady mogą prawidłowo funkcjonować także wówczas, gdy w otaczającym je powietrzu znajduje się aż 50 % czadu, o ile zawiera ono odpowiednią ilość tlenu. Wyjaśnij, dlaczego czad nie jest gazem trującym dla owadów.
................................................................................................................
................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 11:47:55
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W peroksysomach znajdują się enzymy, które biorą udział w reakcjach utleniania związków organicznych tlenem cząsteczkowym. Produktem wielu z tych reakcji jest szkodliwy dla komórki, bardzo reaktywny nadtlenek wodoru (H2O2). Zabezpieczeniem przed H2O2 jest obecność w peroksysomach enzymu katalazy, który rozkłada nadtlenek wodoru na wodę i tlen cząsteczkowy. Uczniowie postanowili sprawdzić, czy w tkankach roślinnych występuje enzym katalaza. W tym celu w dwóch probówkach A i B umieścili równe objętości soku ze startego surowego ziemniaka. Sok w probówce A zagotowali i ostudzili, a następnie do obydwu probówek dodali taką samą ilość roztworu H2O2 (wody utlenionej).

a) W której z probówek (A czy B) zajdzie reakcja rozkładu H2O2 i jakie zmiany będą widoczne w tej probówce?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

b) Wyjaśnij, w jakim celu zagotowano sok w probówce A.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 11:22:30
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Badano produkty suchej destylacji dwóch próbek materiału pochodzenia roślinnego. W próbce I stwierdzono obecność pary wodnej, siarkowodoru, amoniaku i dwutlenku węgla, a w próbce II tylko obecność pary wodnej i dwutlenku węgla.
Zaznacz nazwę grupy związków organicznych, które występowały w próbce I, a nie było ich w próbce II.

A. Węglowodany
B. Węglowodory
C. Tłuszcze
D. Białka
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-29 10:56:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Gospodarka wodna roślin lądowych opiera się na oszczędzaniu wody przez ograniczenie jej parowania. Ograniczeniu parowania służy przede wszystkim skórka, dodatkowo pokryta kutikulą, a za regulację parowania wody odpowiedzialne są znajdujące się w niej aparaty szparkowe. U roślin okrytonasiennych, które wróciły do życia w wodzie, ograniczenie parowania nie jest konieczne. Aparaty szparkowe są w liściach roślin wodnych różnie rozmieszczone. Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca oznaczenia literowe określeń wybranych spośród podanych poniżej.

A. dolna strona liścia      B. górna strona liścia      C. obie strony liścia
D. brak aparatów szparkowych

1. U roślin lądowych aparaty szparkowe znajdują się zazwyczaj na ....................... stronie liścia.

2. U roślin wodnych liście jednej rośliny mogą być zróżnicowane, np.:

a) liście nadwodne są zwykle zbudowane tak, jak u roślin lądowych i aparaty szparkowe znajdują się na ....................... stronie liścia,

b) liście pływające na powierzchni wody transpirują i aparaty szparkowe znajdują się na ............................ stronie liścia,

c) liście podwodne nie transpirują, więc ............................ .
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-27 15:16:36
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony