nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 29 zadań
Zadania z matury

Dane są dwie funkcje określone dla wszystkich liczb rzeczywistych ##x## wzorami ##f\left ( x \right )=-5x+1## oraz ##g\left ( x \right )=5^{x}##. Liczba punktów wspólnych wykresów tych funkcji jest równa
 
A. ##3##                          B. ##2##                           C. ##1##                          D. ##0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:44:20
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty wspólne wykresów funkcji
punkty wspólne wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych ##(m−1,2m+ 5)##, gdzie ##m## jest dowolną liczbą rzeczywistą?

A. ##y = 2x + 5##   B. ##y = 2x + 6##   C. ##y = 2x + 7##   D. ##y = 2x +8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:48:19
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej ##f##, przy czym ##f (0) = −2## i ##f (1) = 0##.
Wykres funkcji ##g## jest symetryczny do wykresu funkcji ##f## względem początku układu współrzędnych. Funkcja ##g## jest określona wzorem

A. ##g (x) = 2x + 2  ##                             B. ##g (x) = 2x − 2 ##
C. ##g (x) = −2x + 2     ##                          D. ##g (x) = −2x − 2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:36:01
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji liniowej ##y=2x-3## przecina oś ##Oy## w punkcie o współrzędnych

A. ##(0,-3)##                B. ##(-3,0)##                C. ##(0,2)##                D. ##(0,3)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:02:08
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##f## określona jest wzorem ##f\left ( x \right )=ax+b## dla ##x\in R##.
a) Dla ##a=2008## i ##b=2009## zbadaj, czy do wykresu tej funkcji należy punkt ##P=\left ( 2009,2009^{2} \right )##.
b) Narysuj w układzie współrzędnych zbiór ## A=\left \{ \right.\left ( x,y \right ):x\in \left \langle -1,3 \right \rangle## i ##y=-\frac{1}{2}x+b## i ##b\in \left \langle -2,1 \right \rangle \left. \right \}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:33:45
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Funkcja ##f## określona jest wzorem ##f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix}
2x-3 &\mathrm{dla} &x<2 \\1
&\mathrm{dla} &2\leq x\leq 4
\end{matrix}\right.##
a) Uzupełnij tabelę:

##x## ##-3## ##3##  
##f(x)##     ##0##

b) Narysuj wykres funkcji ##f## .
c) Podaj wszystkie liczby całkowite ##x## , spełniające nierówność ##f\left ( x \right )\geq -6##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:23:54
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz sinus kąta ostrego, jaki tworzy wykres funkcji ##f## danej wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x-2## z osią ##x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 13:06:15
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji liniowej
wzór funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja ##f##, która każdej liczbie rzeczywistej ##x## przyporządkowuje liczbę ##y## taką, że ##2x +3y =4## . Miejscem zerowym funkcji ##f## jest liczba
 
A. naturalna.                                                 B. całkowita ujemna.
C. niewymierna.                                            D. wymierna niecałkowita.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:43:16
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W układzie współrzędnych są dane punkty ##A=(-43,-12)##, ##B=(50,19)##. Prosta ##AB## przecina oś ##Ox## w punkcie ##P##. Oblicz pierwszą współrzędną punktu ##P##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-03 12:30:47
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##f## określona wzorem ##f(x)=2x+b## ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa ##g(x)=-3x+4##. Stąd wynika, że

A. ##b=4##               B. ##b=-\frac{3}{2}##               C. ##b=-\frac{8}{3}##               D. ##b=\frac{4}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 15:10:41
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy