nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 146 zadań
Zadania z kursu maturalnego

W etapie edukacyjnym postanowiliśmy umieścić "Kurs maturalny" z wybranych przedmiotów. Stanowi on powtórkę całego materiału realizowanego w szkole ponadgimnazjalnej. Podzieliliśmy go na działy zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN zawartych w standardach maturalnych. więcej 
 
Info

Dane są liczby ##a=-\frac{1}{30}##, ##b= \log_{\frac{1}{5}}125##, ##c = \log_{\frac{1}{2}}32##. Iloczyn ##abc## jest równy

A. ##-2##                    B. ##\frac{1}{2}##                    C. ##-\frac{1}{2}##                   D. ##32##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 21:27:03
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Równość ##\frac{a}{3-\sqrt{7}}=\frac{3+\sqrt{7}}{-4}## zachodzi dla

A. ##m=5##               B. ##m=2##               C. ##m=-2##               D. ##m=-0,5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 21:32:28
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem ##g(x)=(3-6m)x-2m## leży punkt ##P=(-2,14)##. Zatem

A. ##m=-1##               B. ##m=0##               C. ##m=1##               D. ##m=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 21:48:06
Przedmiot: Matematyka (funkcje)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##h## określona wzorem ##h(x)=-3x+b## ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa ##f(x)=-2x+3##. Stąd wynika, że

A. ##b=4,5##               B. ##b=-\frac{3}{2}##               C. ##b=-\frac{8}{3}##               D. ##b=\frac{4}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 21:51:34
Przedmiot: Matematyka (funkcje)
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Miara kąta wpisanego w okrąg jest o ##30^0## mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa

A. ##5^0##                    B. ##10^0##                    C. ##20^0##                    D. ##30^0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:02:31
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest biała, a druga – czerwona. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech ##p## oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wszystkie wylosowane kule będą tego samego koloru. Wtedy

A. ##p=\frac{1}{4}##               B. ##p=\frac{3}{8}##               C. ##p=\frac{1}{2}##               D. ##p=\frac{2}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:18:35
Przedmiot: Matematyka (rachunek prawdopodobieństwa)
Słowa kluczowe:
rachunek prawdopodobieństwa
rachunek prawdopodobieństwa Zadania  Zestawy  Multimedia
prawdopodobieństwo klasyczne
prawdopodobieństwo klasyczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech ##p## oznacza prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy

A. ##0 \leq p < 0,25##                                 B. ##0,25 \leq p \leq 0,4##          
C.
##0,4 < p \leq 0,5##                               D. ##p > 0,5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 10:00:04
Przedmiot: Matematyka (rachunek prawdopodobieństwa)
Słowa kluczowe:
rachunek prawdopodobieństwa
rachunek prawdopodobieństwa Zadania  Zestawy  Multimedia
prawdopodobieństwo klasyczne
prawdopodobieństwo klasyczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą ##6##. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A. ##36\sqrt{3}+72##        B. ##18\sqrt{3}+108##        C. ##\frac{8^2 \sqrt{6}}{3}##        D. ##36\sqrt{3}+108##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:25:58
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni graniastosłupa
pole powierzchni graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli ##0^0<\alpha<90^0## oraz ##\sqrt{3}\mathrm{tg}\alpha=2\sin\alpha##, to

A. ##\cos\alpha=\frac{1}{2}##      B. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}##      C. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}##      D. ##\cos\alpha=1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:30:35
Przedmiot: Matematyka (trygonometria)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są punkty ##A=(2,-1)## i ##B=(1,-3)##. Punkt ##K## jest środkiem odcinka ##AB##. Obrazem punktu ##K## w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt

          A. ##K'=\left(2,-\frac{3}{2}\right)##                             B. ##K'=\left(2,\frac{3}{2}\right)## 
          C. ##K'=\left(-\frac{3}{2},2\right)##                             D. ##K'=\left(\frac{3}{2},-2\right)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:34:41
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste o równaniach: ##y=\frac{2}{k}x-k^2-5## oraz ##y=\frac{3k^2}{2}x-k^2+1## są prostopadłe dla

A. ##k=-\frac{1}{2}##             B. ##k=\frac{1}{2}##             C. ##k=-\frac{1}{3}##             D. ##k=3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:44:46
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek prostopadłości prostych
warunek prostopadłości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W rosnącym ciągu geometrycznym ##(a_n)##, określonym dla ##n \geq 1##, spełniony jest warunek ##a_4=\frac{1}{3}a_1##. Iloraz ##q## tego ciągu jest równy

A. ##q=\frac{1}{3}##               B. ##q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}##               C. ##q=\sqrt[3]{3}##               D. ##q=3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:48:54
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja kwadratowa określona jest wzorem ##f(x)=-x^2+x+c##. Jeżeli ##f(-2)=-5##, to

A. ##f(-3)=-6##   B. ##f(-3)=-8##  C. ##f(-3)=-11##   D. ##f(-3)=6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:53:49
Przedmiot: Matematyka (funkcje)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Układ równań ##\begin{cases} x - 0,25y=3 \\ -2x + 0,5y=4 \\ \end{cases}## opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

A. zbiór pusty                                        B. dokładnie jeden punkt
C. dokładnie dwa różne punkty                D. zbiór nieskończony

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 23:01:11
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W układzie współrzędnych są dane punkty ##P=(43,12)##, ##Q=(-50,-19)##. Prosta ##PQ## przecina oś ##Ox## w punkcie ##A##. Oblicz pierwszą współrzędną punktu ##A##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2017-02-26 23:14:01
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy ##\frac{9}{16}##, a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 2, to otrzymamy ##\frac{8}{15}##. Wyznacz ten ułamek.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 23:23:48
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej ##f(x)=-x^2-4x+2## w przedziale ##\langle -3, 1 \rangle##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2017-02-26 23:11:14
Przedmiot: Matematyka (funkcje)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
największa wartość funkcji kwadratowej
największa wartość funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż nierówność ##3x^2-6x<(x+1)(x-2)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 23:05:16
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Równanie ##\frac{x+3}{3-x}=3+x##

A. ma dokładnie jedno rozwiązanie: ##x=3##
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: ##x=-3##
C. ma dokładnie jedno rozwiązanie: ##x=2##
D. ma dokładnie dwa rozwiązania: ##x=2##, ##x=-3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 21:40:23
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
równania wymierne
równania wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\sqrt{3\sqrt[3]{3}}## jest równa

A. ##\sqrt[6]{3}##                  B. ##\sqrt[4]{3}##                  C. ##\sqrt[3]{3}##                  D. ##\sqrt[3]{9}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 15:42:28
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na pierwiastkach
działania na pierwiastkach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg arytmetyczny ##(a_n )## określony dla każdej liczby naturalnej ##n \geq 1##, w którym ##S_3=39## oraz ##a_6+a_7+a_{8}=354##. Oblicz pierwszy wyraz, różnicę oraz najmniejszy dodatni wyraz ciągu ##(a_n)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 13:17:21
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Różnica ##5001^2 − 4999^2## jest równa

A. ##2 000 000##                B. ##200 000##                C. ##20 000##                D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 15:46:33
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Największa wartość wyrażenia ##(x − y)(x + y)## dla ##x, \ y\in\{-3, 4, 5\}## jest równa

A. ##12##                     B. −##24##                     C. ##16##                     D. −##16##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 15:52:17
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania ##(x +8)(x^2+ 4)(x^2-16) = 0## , wybrano największą i najmniejszą. Iloczyn tych dwóch liczb jest równa

A. ##128##                     B. ##-32##                     C. ##64##                     D. ##12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:02:11
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiązaniem równania ##\frac{x}{x-9}=4##, gdzie ##x\neq 9##, jest liczba należąca do przedziału

A. ##(-\infty,-2) ##         B. ##\langle -2,-1)##          C. ##\langle -1,0)##          D. ##(0,+\infty)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:05:30
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
równania wymierne
równania wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja ##g## określona jest wzorem ##g(x)=\frac{2x^3}{x^4-1}## dla każdej liczby rzeczywistej ##x##. Wtedy liczba ##g(-\sqrt{3})## jest równa

A. ##-\frac{3}{40}##               B. ##-\frac{4\sqrt{3}}{9}##               C. ##-\frac{3\sqrt{3}}{8}##               D. ##-\frac{3\sqrt{3}}{4}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:09:21
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja kwadratowa ##f (x) = −3(5-x)(x −11)##. Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja ##f## jest rosnąca.

A. ##(-\infty,3\rangle##          B. ##(-\infty,5\rangle##          C. ##(-\infty,11\rangle##          D. ##\langle 8, +\infty)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:14:58
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg geometryczny ##(a_n)##, w którym ##a_4= 72## i ##a_1 = 9## . Iloraz ##q## tego ciągu jest równy

A. ##q=\frac{1}{2}##               B. ##q=\frac{1}{6}##               C. ##q=\frac{1}{4}##               D. ##q=2##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:21:40
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Każde z ramion trójkąta równoramiennego ma długość ##20## . Kąt zawarty między ramionami tego trójkąta ma miarę ##120^{0}##. Pole tego trójkąta jest równe

A. ##100##              B. ##200##              C. ##100\sqrt{3}##              D. ##100\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 09:25:42
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Układ równań ##\left\{\begin{matrix}
   y=&-ax+2a\\
y=&\frac{b}{3}x-2
\end{matrix}\right.## ma nieskończenie wiele rozwiązań dla

A. ##a = −1## i ##b = −3##                         B. ##a =1## i ##b = 3##
C. ##a =1## i ##b = −3##                            D. ##a = −1## i ## b = 3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 09:43:22
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
układ równań nieoznaczony
układ równań nieoznaczony Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do pewnej liczby ##k## dodano ##45##. Otrzymaną sumę podzielono przez ##3##. W wyniku tego działania otrzymano liczbę dwa razy większą od liczby ##k##. Zatem

A. ##k = 9##           B. ##k =18 ##          C. ##k = 27 ##          D. ##k = 36##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 09:49:35
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
układanie równań
układanie równań Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ##ABCDS## jest kwadrat ##ABCD## o boku ##4## cm. Wszystkie ściany boczne tego ostrosłupa są trójkątami równobocznymi. Miara kąta ##ASC## jest równa

A. ##45°##                     B. ##30°##                     C. ##90°##                     D. ##120°##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 09:54:55
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
kąty w ostrosłupach
kąty w ostrosłupach Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Średnia arytmetyczna czterech liczb: ##x +1, \ 3x , \ 5x -1## i ##9x## jest równa ##27##. Wynika stąd, że

A. ##x = 18##           B. ##x =12##           C. ##x =6##           D. ##x =3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 10:05:34
Przedmiot: Matematyka (statystyka opisowa)
Słowa kluczowe:
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawione są dwie proste równoległe ##f## i ##g## o równaniach ##y = ax + b## oraz ##y = mx + n## .
Zatem
A. ##a\cdot m > 0## i ##b \cdot n > 0 ##                 B. ##a \cdot m > 0## i ##b\cdot n < 0##
C. ##a\cdot m < 0## i ##b \cdot n > 0##                 D. ##a \cdot m < 0## i ##b \cdot n < 0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 10:19:37
Przedmiot: Matematyka (funkcje)
Słowa kluczowe:
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
równoległość prostych
równoległość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek równoległości prostych
warunek równoległości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie ##ABC## dane są długości boków ##|AB| = 16## i ##|AC| =30## oraz ##\cos\alpha=\frac{3}{5}##, gdzie ##\alpha=\sphericalangle BAC##. Na bokach ##AB## i ##AC## tego trójkąta obrano punkty odpowiednio ##D## i ##E## takie, że ##|BD| = 3 |AD|## i ##|AE| = 4 |CE|##
Oblicz pole: a) trójkąta ##ADE##, b) czworokąta ##BCED##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 12:01:26
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dane są proste o równaniach ##y = x + 3## oraz ##y = −2x + b## , które przecinają się w punkcie ##P=(1,4)##. Oblicz pole trójkąta, którego dwa boki zawierają się w danych prostych, a trzeci jest zawarty w osi ##Ox##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 10:57:01
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż równanie ##\frac{3x-1}{x}=\frac{3x-1}{2x-5}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 10:46:57
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
równania wymierne
równania wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\log_2\frac{5}{3}-\log_2\frac{10}{3}## jest rowna

A. ##-1##                  B. ##-2##                  C. ##\log_2\frac{50}{9}##                 D. ##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 15:58:37
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Cenę pewnego towaru podwyższono o ##15##% , a następnie nową cenę tego towaru podwyższono o ##20##%. Takie dwie podwyżki ceny tego towaru można zastąpić równoważną im jedną podwyżką

A. o ##35##%              B. o ##38##%              C. o ##62##%              D. o ##65##%
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 15:34:49
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
podwyżki i obniżki cen
podwyżki i obniżki cen Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\frac{8^{13}\cdot 9^{11}}{72^{11}} ## jest równa

A. ##72^{13}##                B. ##72^{13}##                C. ##16##                D. ##64##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 15:39:38
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trapez ##ABCD##, w którym przekątna ##AC## jest prostopadła do ramienia ##BC##, ##|AD| = |DC|## oraz ##|\sphericalangle ABC| = 55^\circ## (zobacz rysunek).

Stąd wynika, że

A. ##\beta =100^\circ##           B. ##\beta =120^\circ##           C. ##\beta =110^\circ##           D. ##\beta =130^\circ##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:31:05
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##(a_n)## jest określony wzorem ##a_n=6(16 - n)## dla ##n \geq 1##. Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

A. −##54##                 B. ##126##                 C. ##630##                 D. −##270##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:18:18
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwie sumy algebraiczne ##-3x^2 − 2x## oraz ##−3x^3 + 2## . Iloczyn tych sum jest równy

A. ##−9x^5 + 4x##                                B. ##−9x^5 + 6x^3 − 6x^2 + 4x##
C. ##9x^5 + 6x^4 − 6x^2 - 4x##                D. ##−9x^6 + 4x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 10:31:28
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest stożek o objętości ##252\pi## , w którym stosunek promienia podstawy do wysokości  jest równy ##2:7##. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 12:56:35
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
pole boczne stożka
pole boczne stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oto fragment tabelki pewnej funkcji liniowej

##x## ##1## ##-2## ##0##
##f(x)## ##4## ##1##  

W puste miejsce w tabeli należy wstawić liczbę:

A. ##2##                       B. ##3##                       C. ##8##                       D. ##11##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-11-21 12:19:56
Przedmiot: Matematyka (funkcje)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##(1-2x)^2-3(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})## dla ##x=-2## przyjmuje wartość:

A. ##1##                        B. ##2##                        C. ##13##                        D. ##19##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:45:35
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń algebraicznych
wartości wyrażeń algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##\frac{x+1}{x-2}\cdot \frac{x^2-4}{x^2-1}## dla ##x=4## ma wartość:

A. ##0##                      B. ##1\frac{1}{5}##                      C. ##\frac{2}{5}##                      D. ##2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:06:03
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\frac{x^3-4x}{x^2}## dla ##x=-\sqrt{2}## wynosi:

A. ##1+2\sqrt{2}##           B. ##3\sqrt{2}##           C. ##\sqrt[3]{8}+4##           D. ##\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:14:57
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dziedziną funkcji ##f(x)=\frac{6-x}{\sqrt{-x-3}}## jest:

A. ##(-\infty,-6)\cup(6,\infty)##    B. ##(-\infty,6\rangle##    C. ##(-\infty,-3)##     D. ##(-\infty,-3 \rangle##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:57:28
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Zbiór ##\mathbb{R} \setminus \{3,0,-2\}## jest dziedziną wyrażenia:

A. ##\frac{x^2+3x+1}{x^2+x-6}##      B. ##\frac{x^2-x-2}{x^3+5x^2+6x}##      C. ##\frac{3x+2}{x(x+2)(x-3)}##      D. ##\frac{2x+1}{x(x-2)(x+3)}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:03:54
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przedstawieniem wyrażenia ##4-x^2-2xy-y^2## w postaci iloczynu jest:

A. ##(2-x-y)(x+y+2)##
B. ##((x-y)-2)^2##
C. ##-((x-y)-2)((x-y)+2)##
D. ##((x-y)+2)^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:27:45
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Po wykonaniu działania ##\frac{x-2}{x}-\frac{x}{x+2}## wyrażenie ma postać:

A. ##\frac{x^2-2x}{x(x+2)}##           B. ##\frac{x^2-4}{x(x+2)}##           C. ##\frac{2x^2-4}{x(x+2)}##           D. ##\frac{x^2-x-4}{x(x+2)}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:54:04
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
odejmowanie wyrażeń wymiernych
odejmowanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##(x\sqrt{2}-2x\sqrt{8})^2## jest równe:

A. ##18x^2##                 B. ##26x^2##                 C. ##50x^2##                 D. ##42x^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:07:43
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uprość wyrażenie wymierne: ##\frac{x^2+x-2}{x^2-1} \cdot \frac{x^2+x}{x}##. Podaj odpowiednie założenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:44:10
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Niech ##x+y=11## i ##x^2+y^2=149##. Oblicz wartość wyrażenia ##x\cdot y##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:39:38
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Para liczb ##(x,y)##, która spełnia równanie ##x^2+2xy+y^2=25##, to:

A. ##(-1,-1)##            B. ##(3,2)##            C. ##(-3,-2)##            D. ##(0,5)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:32:10
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń algebraicznych
wartości wyrażeń algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dziedziną wyrażenia ##\frac{2-x}{(x+3)(x^2-4x+4)}## jest zbiór:

A. ##\mathbb{R} \setminus \{2,3,-3\}##
B. ##\mathbb{R} \setminus \{-3,2\}##
C. ##\mathbb{R} \setminus \{-3,-2\}##
D. ##\mathbb{R} \setminus \{-3,-2,3\}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:28:19
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##(a-1)(a^2+a+1)## dla ##a=-\frac{3}{4}## jest równa:

A. ##-\frac{37}{64}##                   B. ##\frac{1}{4}##                   C. ##-\frac{1}{4}##                   D. ##-1\frac{27}{64}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:25:36
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość liczbowa wyrażenia ##x^2y^3-y^2x^3## dla ##x=-1## i ##y=-2## wynosi

A. ##0##                     B. ##4##                     C. ##-4##                     D. ##12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:20:49
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wspólny mianownik dla wyrażeń ##\frac{a}{ax-x}## i ##\frac{b}{ay-y}## to:

A. ##xy(a-1)##
B. ##abxy##
C. ##(a-1)(x+y)##
D. ##(a-1)(x-y)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:16:49
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
dodawanie wyrażeń wymiernych
dodawanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##x^2-xy-y+x## rozłożone na czynniki ma postać:

A. ##(x-y)(x+1)##
B. ##(x-y)(x-1)##
C. ##(x+y)(x+1)##
D. ##(x+y)(x-1)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:10:01
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Po skróceniu, ułamek ##\frac{2x^2-4x}{x-2}## dla ##x \neq 2## jest równy:

A. ##x+2##               B. ##2x##               C. ##-2x##               D. ##x-2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:46:50
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są wielomiany ##W(x)=4x^3+2x^2-3x-4## oraz ##F(x)=-x^2+5x-6##. Wielomian ##G(x)=F(x)-W(x)## jest równy:

A. ##-4x^3-3x^+8x+2##
B. ##4x^3+3x^2-8x+2##
C. ##4x^3+3x^2-8x-2##
D. ##-4x^3-3x^2+8x-2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:41:50
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
odejmowanie wielomianów
odejmowanie wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Stopień wielomianu ##W(x)=(x-1)^2(2x+1)(4x^2-3)## jest równy:

A. ##5##                       B. ##6##                       C. ##8##                       D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:40:16
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
stopień wielomianu
stopień wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wielomianu ##W(x)=2x^4-5x^2-3x-2## dla ##x=-2## jest równa:

A. ##16##                  B. ##4##                  C. ##-40##                  D. ##-20##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:35:21
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wartość wielomianu
wartość wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##(x+2y)(x^2+4xy+4y^2)## jest równe:

A. ##(x-2y)^3##      B. ##x^3+8y^3##      C. ##x^3-8y^3##      D. ##(x+2y)^3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:31:23
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość liczbowa wyrażenia ##(a^2-16)(a+2)## dla ##a=-\sqrt{2}## wynosi:

A. ##56\sqrt{2}##          B. ##14(\sqrt{2}-2)##          C. ##56##          D. ##-14(\sqrt{2}+2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:21:58
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Które liczby ze zbioru ##\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}## nie należą do dziedziny wyrażenia wymiernego ##\frac{x^2+x-5}{x^3+9x}##?

A. ##0##           B. ##-2,-1,1,2##           C. ##-3,-1,1,3##           D. ##-3,0,3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:18:17
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
dziedzina wyrażenia wymiernego
dziedzina wyrażenia wymiernego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wielomianu ##W(x)=x-x^2## dla ##x=-2## wynosi:

A. ##-10##                      B. ##-6##                      C. ##10##                      D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:12:48
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozkład wielomianu ##W(x)=x^3-2x^2+16x-32## na czynniki liniowe to:

A. ##(x-4)(x-4)(x-2)##
B. ##(x-4)(x-2)(x+4)##
C. ##(x^2+16)(x-2)##
D. ##(x-4)(x+4)(x+2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:01:08
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wielomian ##W(x)=x^3-7x^2-2x+14## po rozłożeniu na czynniki ma postać:

A. ##W(x)=(x^2+2)(x+7)##
B. ##W(x)=(x+7)(x+2)(x-2)##
C. ##W(x)=(x+7)(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})##
D. ##W(x)=(x-7)(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:54:09
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dziedziną funkcji ##f(x)=\frac{x+4}{x^2-16}## jest zbiór:

A. ##\mathbb{R} \setminus {4}##          B. ##(-\infty,4)##          C. ##\mathbb{R} \setminus \{-4,4\}##          D. ##(4,0)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:49:31
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozkładając wielomian ##W(x)=x^3+2x^2-9x-18## na czynniki liniowe otrzymamy wielomian:

A. ##(x+2)(x-3)(x+3)##
B. ##(x+3)(x-2)(x-3)##
C. ##(x-2)(x-3)(x+2)##
D. ##(x+2)(x+3)(x-2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:41:01
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##\frac{3}{x}-\frac{3}{x-1}## jest równe:

A. ##\frac{3}{(x-1)x}##              B. ##\frac{-3}{x(x-1)}##               C. ##\frac{-6x+3}{x(x-1)}##              D. ##0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:09:22
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
odejmowanie wyrażeń wymiernych
odejmowanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są wielomiany ##W(x)=3x^3-2x+2, V(x)=2x^2+3x-3##. Stopień wielomianu ##W(x)\cdot V(x)## jest równy:

A. ##10##                     B. ##6##                     C. ##7##                     D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:17:37
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
stopień wielomianu
stopień wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Które z wyrażeń jest równe sumie ##\frac{a}{y}+\frac{b}{x}##?

A. ##\frac{ab}{xy}##                   B. ##\frac{a+b}{xy}##                   C. ##\frac{ay+bx}{x+y}##                   D. ##\frac{ax+by}{x+y}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:22:31
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych
dodawanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wielomian ##W(x)=x^2-3x^4## po rozłożeniu na czynniki może mieć postać:

A. ##(x-3x)(x+3x)x^2##
B. ##x^2(1-\sqrt{3}x)(1-\sqrt{3}x)##
C. ##(1-3x)(1+3x)x^2##
D. ##x^2(1-\sqrt{3}x)(1+\sqrt{3}x)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:26:36
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\frac{3x+\sqrt{1-2x+x^2}}{x-1}## dla ##x=-2## jest równa:

A. ##1##                     B. ##4##                     C. ##12##                     D. ##10##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:30:55
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##(x-2)^3## jest równe:

A. ##x^3-8##
B. ##x^3+6x^2-12x+8##
C. ##x^3+3x^2+6x+8##
D. ##x^3-6x^2+12x-8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:04:05
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego są równe ##4##. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe:

A. ##\sqrt{3}+12##        B. ##8(\sqrt{3}+4)##        C. ##8\sqrt{3}+48##         D. ##8\sqrt{6}+12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-25 10:09:30
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni graniastosłupa
pole powierzchni graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy