nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 15 zadań

Obwód trójkąta ##ABC##, przedstawionego na rysunku dla ##a=4##, jest równy

     A. ##4+8\sqrt{3}##
     B. ##12+8\sqrt{3}##
     C. ##12+4\sqrt{3}##
     D. ##8+4\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-19 21:27:05
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (trygonometria)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość ##26## cm, a jedna z przyprostokątnych jest o ##14## cm dłuższa od drugiej. Oblicz obwód tego trójkąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-09 10:56:41
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Obwód trójkąta ##ABC##, przedstawionego na rysunku, jest równy

     A. ##\left(3+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a##
     B. ##\left(2+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)a##
     C. ##(3+\sqrt{3})a##
     D. ##(2+\sqrt{2})a##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2017-12-09 09:39:57
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie ##ABC## poprowadzono środkową ##CD## i wyznaczono na niej taki punkt ##E##, że ##\frac{\left | CE \right |}{\left | ED \right |}=\frac{1}{3}##. Prosta przechodząca przez punkty ##AE## przecina bok ##BC## w punkcie ##P##. Wykaż, że ##\frac{\left | CP \right |}{\left | PB \right |}=\frac{1}{6}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-03-25 12:33:52
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest trójkąt o boku długości ##a= 4## i kącie przyległym do tego boku ##45^{\circ}##. Kąt leżący naprzeciwko boku ##a## ma miarę ##30^{\circ}##. Oblicz długość boku leżącego naprzeciwko kąta ##45^{\circ}## tego trójkąta. Zakoduj cyfrę jedności i dwie początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:27:36
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
twierdzenie sinusów
twierdzenie sinusów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na bokach ##AB## i ##BC## trójkąta ##ABC## wybrano odpowiednio punkty ##K## i ##L##, tak że ##\frac{\left | AB \right |}{\left | BK \right |}=\sqrt{2}## oraz ##\frac{\left | BC \right |}{BL}=2\sqrt{2}##. Wykaż, że pole trójkąta ##KBL## jest cztery razy mniejsze od pola trójkąta ##ABC##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-12-20 13:06:49
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie ##ABC## dane są ##\left | AB \right |=\sqrt{6}## i ##\left | BC \right |=3##, a miary kątów przy wierzchołkach ##A## i ##C## są równe odpowiednio ##60^{\circ}## i ##45^{\circ}##. Odcinek ##BD## jest wysokością w tym trójkącie. Stosunek długości odcinka ##AD## do długości odcinka ##DC## jest równy

A. ##\frac{\sqrt{3}}{6}##                      B. ##\frac{\sqrt{3}}{3}##                      C. ##\frac{1}{2}##                      D. ##\frac{\sqrt{3}}{2}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:51:16
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności trójkątów
własności trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trójkąta
wysokość trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trójkąt o bokach długości ##1,\frac{3}{2},2##. Oblicz cosinus i sinus kąta leżącego naprzeciw najkrótszego boku tego trójkąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:08:41
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest trójkąt o bokach długości ##5, 8, 12##. Dwusieczna największego kąta wewnętrznego tego trójkąta dzieli jeden z jego boków na dwa odcinki. Wyznacz długości tych odcinków.

Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego każdego z otrzymanych wyników.
 
długość dłuższego odcinka      
 
długość krótszego odcinka      
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:37:22
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest trójkąt o bokach długości ##a, b, c## i kątach o miarach ##\alpha ,\beta## i ##\gamma##
(patrz: rysunek). Uzasadnij, że pole tego trójkąta można wyrazić wzorem ##P_{\bigtriangleup }=\frac{c^{2}\sin \alpha \cdot \sin \beta }{2\sin\gamma }##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-31 19:41:34
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony